Kategoriler
Haberler

60 gün beklemeye gerek kalmadı

İstanbul Tabip Odası Açıklaması

Bilindiği gibi 15 Şubat 2008’de yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde 6 Ocak 2011 tarihinde değişiklikler yapılmıştı.

 

Değişikliklerden biri de Ek Madde 1’e eklenen 10. fıkraydı. Buna göre;

 

“Kamudan istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak tabip, diş tabibi ve uzmanlar ile sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve uzmanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, altmış gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların sağlık kuruluşu kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki tabip/uzman planlaması daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak altmış günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.”

 

(Benzer bir düzenleme, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne de 23.09.2010 tarihinde eklenmişti.)

 

Böylece kamudan özele-özelden kamuya geçişlerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmeyen yeni ve bir hayli uzun bir süre getirilmiştir.

 

Maddeyi değerlendiren Danıştay 10. Dairesi, 2011/3213 E. ve 14.06.2011 tarihli kararıyla yukarıdaki fıkrada yer alan “altmış gün önceden” ve “altmış günden önce” ibarelerinin yürütmesini tabip ve uzmanlar yönünden durdurmuştur. Kararın gerekçesinde özetle;

 

“…tabibin kamuya ait sağlık kurumundan veya özel sağlık kuruluşundan ayrılma durumunun Sağlık Bakanlığınca önceden bilinmesi hizmet gereklerine ve kamu yararına uygun bulunmakla birlikte, konunun diğer boyutuyla tabibin çalışma özgürlüğünü kısıtladığı dikkate alındığında, bu amaçla belirlenecek sürenin makul ve ölçülü olması gerektiği, yasalarda çalışanlara yükümlülük getiren sürelerden daha uzun bir bildirim süresi ve bunun yapılmaması halinde yeni sağlık kuruluşuna başlayışının yapılmayacağı öngörülmek suretiyle çalışma özgürlüğünün sınırlandırılması yolundaki düzenlemenin ölçüsüz ve hukuka aykırı olacağı açıktır.

Nitekim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, memurluktan çekilmeyi düzenleyen 94. maddesinde dahi, çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabileceğinin, dolayısıyla da özel sektörde çalışmaya başlayabileceğinin öngörülmüş olduğu dikkate alındığında, … altmış günlük süre ölçüsüz ve fazla uzun bulunmaktadır.”

 

denilmektedir.

 

Bu karar neticesinde; kamudan istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak hekimler ile özel sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak hekimlerin, yine ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bu aşamada yürütmesi durdurulan kısım ise, üst hukuk normlarında yer almayan 60 günlük uzun ve ölçüsüz süredir.

 

 

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.