Kategoriler
Haberler Mevzuat

Hekim Sigortasında Neler Değişti ? Önemli!


Av. Gözde Egemen Medimagazin okurları için yorumladı…
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ İle Yayımlanan Tarife Ve Talimat İle Genel Şartlar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Ve Yorumlanması

21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair 2010/1 sayılı Tebliğ ile yayımlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı”nın bazı maddeleri 19.07.2011 tarih ve 27999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a) A.Tarife başlıklı bölümünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı1.800.000 TL’yi aşamaz.”

Söz konusu maddenin önceki hali 2010 tarihli düzenlemede aşağıdaki şekildeydi:

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 300.000 TL’dir.”

Buna göre; sigorta şirketi tarafından her bir olay için ödenecek azami tazminat miktarı 100.000.-TL. arttırılmıştır. Fakat, bir önceki düzenlemede ödenecek yıllık toplam tazminat miktarı bakımından herhangi bir sınırlama getirilmemişken, yeni düzenleme ile sigorta şirketi tarafından ödenecek yıllık tazminat miktarı – olay sayısı bakımından herhangi bir sınırlama getirilmeksizin- 1.800.000.-TL ile sınırlanmıştır.  

b) A.Tarife başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, “…herhangi bir” ifadesinden sonra gelmek üzere “ihbar ya da” ifadesi, fıkranın sonuna, son cümle olarak “İhbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda herhangi bir indirim veya zam uygulanmaz.”  ifadesi eklenmiştir.

Söz konusu maddenin önceki hali 2010 tarihli düzenlemede aşağıdaki şekildeydi:

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.

Buna göre; 2010 tarihli düzenlemede sigortalı aleyhine tazminat ödemesi yapılmamış olması  tek başına prim indirim nedeni iken, 2011 tarihli düzenlemede basamaklı prim indiriminin uygulanabilmesi için tazminat ödenmemiş olmasının yanında sigortalı aleyhine herhangi bir ihbarın da yapılmamış olması aranmaktadır. Yani,, mahkeme nihai olarak tazminata hükmetmemiş olsa bile açılmış bir dava ya da dava dışı bir tazminat talebi ve elbette bunların süresi içinde sigorta şirketine bildirilmiş olması prim indirimini engeller niteliktedir. Diğer taraftan, prim artışı bakımından 2010 düzenlemesi ile bir farklılık bulunmamakta, yine tek başına ihbarın gerçekleşmiş olması prim artışı için yeterli değil, zamlı prim ödenmesi için tazminat ödemesi yapılmış olması gereklidir.  

Ek-1’inde yer alan “Risk Grupları Tablosu”nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

– 69 kod numaralı “Pedodonti” uzmanlık dalının adı “Çocuk Diş Hekimliği” olarak değiştirilmiştir.

– 79 kod numaralı “Sitoloji (Sitopatoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirilmiştir.

– 90 kod numaralı “Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirilmiştir.

– 96 kod numarası ile 3. Risk Grubunda yer almak üzere “Restoratif Diş Tedavisi” uzmanlık dalı eklenmiştir.

– 97 kod numarası ile 2. Risk Grubunda yer almak üzere “Ağız Diş ve Çene Radyolojisi” uzmanlık dalı eklenmiştir.

– 98 kod numarası ile 2. Risk Grubunda yer almak üzere “Gelişimsel Pediatri” uzmanlık dalı eklenmiştir.

Bazı uzmanlık dallarının adları, bazı uzmanlık dallarının ise risk grupları değiştirilmiştir.

21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair 2010/1 sayılı Tebliğ ile yayımlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nın;

a) A. Sigortanın Kapsamı bölümünde yer alan “A.1. Sigortanın Konusu” başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme  süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme  süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.”

Söz konusu maddenin önceki hali 2010 tarihli düzenlemede aşağıdaki şekildeydi:

Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,

c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine

karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Buna göre; 2010 tarihli düzenlemede sigortanın zaman bakımından koruması geçmişe ve geleceğe yönelik olarak belirlenmiş, geçmişe yönelik korumada zarara neden olan olayın poliçe tarihinden önceki bir yıl içinde ya da poliçe süresi içinde meydana gelmesi, tazminat  talebinin  ise mutlaka poliçe süresinde talep edilmesi aranmış; geleceğe yönelik korumada ise zarara neden olan olayın poliçe süresi içinde meydana gelmesi, tazminat talebinin ise poliçe süresi içinde ya da poliçe süresinin dolmasından sonraki iki yıl içinde ileri sürülmesi şart koşulmuştur.

2011 tarihli düzenlemede ise geleceğe yönelik koruma kaldırılmış, geçmişe yönelik koruma ise 10 yıl olarak uzatılmıştır. Örnek verecek olursak, hekimin 2011 yılında gerçekleştirdiği bir müdahale nedeni ile 2020 yılında tazminat davası açılması halinde 2020 tarihli poliçe hekimi koruyor olacaktır. Poliçeler zorunlu hale geldiğinden, hekimler mesleki faaliyetlerinin devamı boyunca mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Bu nedenle, geleceğe yönelik korumanın kaldırılması aleyhe bir durum yaratmamaktadır. Nitekim, mesleki faaliyetlerini nihayetlendiren hekimler bakımından maddenin son fıkrasında geleceğe yönelik iki yıllık koruma sağlanmıştır. Elbette zamanaşımı süreleri göz önüne alındığında bu iki yıllık sürenin 10 yıl gibi daha uzun bir zaman dilimi olarak belirlenmiş olması hekimler için mutlak olarak gereklidir. Geçmişe yönelik koruma, zorunlu sigortaların yürürlük tarihi ile paralel olarak  30 Temmuz 2009 olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile sigorta poliçeleri bakımından uzun dönem geçmişe yönelik korumanın avantajları hekimler için  – mevzuatın değişmemesi şartı ile-  ilerleyen yıllarda daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. 30 Temmuz 2009 tarihinden önce meydana gelen zararlar bakımından şartları elveriyor ise ihtiyari poliçelere başvurulabilir.

b) A. Sigortanın Kapsamı bölümünde yer alan “A.3. Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddeye aşağıda yer alan (d) fıkrası eklenmiştir.

“d) Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.”

Söz konusu ek madde ile hekimlerin “deney” mahiyetindeki tıbbi faaliyetleri sebebiyle doğacak zararlara ilişkin tazminat talepleri sigorta teminatı dışında bırakılmıştır.

c) B. Zarar ve Tazminat bölümünde yer alan “B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi” başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği anda riziko gerçekleşmiş sayılır.”

Söz konusu maddenin önceki hali 2010 tarihli düzenlemede aşağıdaki şekildeydi:

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

Sözleşmenin;

– A.1.’in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme döneminde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda,

– A.1.’in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlindesözleşme yapılmasından önceki bir yıl içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak;

a) Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dâhilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme yapılması veya,

b) Sigortalıya karşı yapılan tebligat sonucu davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,

c) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde

riziko gerçekleşmiş olur.

Yukarıda açıkladığımız Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nın A1 maddesinde gerçekleştirilen değişiklik ile paralel bir düzenlemedir. Söz konusu maddenin düzeltilmesi 2010 tarihli düzenlemede ihmal edilmiş idi. Madde, 2011 değişiklikleri ile zaman bakımından koruma değiştiği için revize edilmiş; hekime gerek dava yolu ile gerek dava dışı yollar ile tazminat talebine bulunulması ve bu durumun hekim tarafından öğrenilmesi rizikonun gerçekleşmesi bakımından tek kriter olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.