Kategoriler
Haberler Mevzuat

Aile hekimlerine önemli duyuru

Bilindiği gibi 26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

İşlemin dayanağı olarak gösterilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin son fıkrasında; “Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir” hükmü yer almaktadır. 

Bu düzenleme neticesinde aile hekimleri tarafından temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılmaya başlanmıştır.

Belirtelim ki aile hekimlerinin, bir nevi “saymanlık görevi” olan bu muhasebe hizmetinden de sorumlu tutulmaları, yerine getirdikleri hekimlik görevinin niteliği ve ağırlığı karşısında ek bir külfete daha sebep olduğundan, tartışmalı bir hukuki süreci de beraberinde getirmiştir. Zira Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde tevkifat/vergi kesintisi yapma sorumluluğunun, ödemeyi yapan kamu veya özel kişilere ait olduğu belirtilmektedir. Buna göre; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, … aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar”.

Oysa aile hekimleri tevkifata tabi gelir unsurunu sağlayan değil, yalnızca bu gelirin ödemesini yapan kişilerdir. Tevkifata tabi geliri sağlayan ise Sağlık Bakanlığı’dır. Bu nedenle kesintinin de Bakanlık tarafından yapılması gerekir.

Nitekim aksi yöndeki Tebliğ aleyhinde davalar ikame edilmiş ve Danıştay 4. Dairesi tarafından 2010/7413 E. ve 31.03.2011 tarihli karar ile Tebliğ’in yürürlüğü durdurulmuştur. Bu karar üzerine Maliye Bakanlığı, bir yandan 27.06.2011 tarih ve 77 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’ni yayımlayarak, “yeni bir karara kadar tevkifat yapılmasının gerekmediği”ni duyurmuş, bir yandan da Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmiştir. Netice olarak ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 08.07.2011 tarih ve YD İtiraz No:2011/13 sayılı karar ile yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmıştır.

Bu nedenle de (yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldığı için) 275 Seri Nolu Tebliğ yürürlüktedir ve uygulanmaya devam etmektedir. Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından da 02.08.2011 tarih ve 78 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanarak, 275 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin uygulamasına devam edileceği, yürütmenin durdurulması kararı sebebiyle beyan edilmeyen tevkifat tutarlarının genel esaslar dahilinde Temmuz ayına ilişkin Ağustos ayında verilecek muhtasar beyannameye dahil edilmesi gerektiği duyurulmuştur.

Aile hekimlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, yargılama sonuçlanıncaya kadar açıklanan şekilde işlem yapılması faydalı olacaktır. 15.08.2011

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.