Kategoriler
Haberler

Haksız uygulamaya yargı son verdi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nün Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görüşüne dayanarak, özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan bir hekimin, muayenehanesi olduğu gerekçesiyle özel hastanedeki çalışma izninin iptal edilmesine ilişkin işleminin yürütmesi Denizli İdare Mahkemesi’nce durduruldu.

Denizli İdare Mahkemesi’nin 28 Temmuz 2011 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararda şöyle denildi:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; dava konusu işlem ile icra tarihi arasındaki zaman aralığının dava açılması halinde mahkemece çözümlenebilmesine imkan verecek makul bir süreden az olması, işlemin icrası halinde doğacak zararın telafisi imkansız zararlar doğuracak nitelikte olması ve dava konusu işlemin uygulanmasından sonra hukuka uygunluk denetimi yapılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi suretiyle mahkemece verilen kararın artık uygulanma imkanı kalmayacağı açık olduğundan, idarenin savunması (dava konusu işlemin dayanağını oluşturan tüm bilgi ve belgelerle birlikte) alınıp ya da savunma verme süresi dolup yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.