Kategoriler
Haberler Mevzuat

Muayanehaneler ile ilgili son durum

Muayenehanelerin taşıması gereken fiziki koşullar Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinde düzenlenmiştir. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararlarından sonra muayenehanelerin taşıması gereken fiziki koşullardan şu bentler yürürlüktedir:

a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası (8metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare)

b) Hasta bekleme salonu (en az 12 metrekare):

c) Tuvalet

ç) Arşiv birimi:

d) Pansuman odası (Cerrahi uzmanlık dallarında):

g) Aydınlatma ve ısıtma:

h) Atıklar:

i) Bebek emzirme ve bakım odası ( Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde):

j) Hasta ve çalışan güvenliği:

k) Acil seti:

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 7. maddesinde ise 03.08.2010 tarihinden önce açılmış muayenehanelerin bir yıl içerisinde 12/D maddesine uygunluk sağlayarak İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları düzenlenmiştir. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben “Tarafıma ait muayenehane Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/Dmaddesindeki koşulları taşımaktadır. Aynı Yönetmeliğin Geçici 7. maddesi uyarınca başvurumu yapmaktayım. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla. …08.2011” içerikte bir başvuru yapılması ve başvuru evrak numarası alınması yeterlidir.

Bunun yanı sıra yukarıdaki bentlerde yer verilen fiziki koşullara uygunluk sağlandığını gösterir belgelerin sunulması gibi bir zorunluluk Yönetmelikte öngörülmemiştir. Buna ilişkin denetim ve incelemeyi İl Sağlık Müdürlüğü yapmakla yükümlüdür.

Öte yandan 12/D maddesinde sayılmayan ancak Yönetmeliğin Ek 1/d maddesinde yer alan koşullar daha önce açılmış muayenehaneler için değil yeni muayenehane açılışında istenecek koşullardır. Bu koşullar;

– Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti,

– Binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,

– Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge.

Bu üç koşul 3 Ağustos 2010 tarihinden önce açılmış muayenehanelerden Yönetmelik uyarınca istenemeyecek koşullar olup, talep edilmesi ayrıca bir hukuka aykırılık teşkil edecektir. Buna yönelik bir işlem tesis edilmesi halinde Yönetmeliğe aykırı olduğundan gerekli hukuksal yollara başvurulabilecektir. 

TTB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.