Kategoriler
Haberler Mevzuat

Öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaması konusu sonuca bağlandı

Bilindiği gibi “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 8. bendinde “Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmaz.” hükmü yer almaktaydı.

DANIŞTAY 8. DAİRESİ; YASANIN VERDİĞİ YETKİYİ AŞARAK,
ÖĞRETİM ÜYELERİNE EK ÖDEME YAPILMAMASINA NEDEN OLAN
YÖNETMELİK HÜKMÜNÜ
HUKUKA AYKIRI BULDU

Bilindiği gibi “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 8. bendinde “Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmaz.” hükmü yer almaktaydı.

Bu nedenle, muayenehanesi bulunan veya özel bir sağlık kuruluşunda çalışan öğretim üyelerine döner sermaye ödemesi yapılmamaktaydı. Açılan davalar sonucunda Danıştay 8. Dairesi, aktardığımız Yönetmelik hükmünü Yasa’ya aykırı bularak,

… Yönetmelik hükmü; özel yasalarına göre mesleğini serbest olarak icra eden öğretim elemanlarının, kurumlarındaki mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı hiç bir şekilde döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmamasını öngörmekle, döner sermayenin ödenmesi noktasında bir kısım kamu görevlisini 2547 sayılı Yasa ile belirlenen kapsamın tamamıyla dışında bırakarak Yasada öngörülmeyen bir kısıtlama getirmek suretiyle özlük haklarına ilişkin genel ve esaslı bir belirleme yapmakta, Anayasa ve Yasa hükmünü açıkça aşmaktadır.

…Halbuki Yönetmeliğin ihdas ediliş amacı, ek ödemenin kimlere yapılıp kimlere yapılacağı hususunun belirlenmesi değil, 2547 sayılı Yasayla belirlenen bu ek ödemenin hangi oranlarda ve hangi usulle paylaştırılacağını belirlemektir. Dava konusu metin, Yasada açıkça tanınan hakkı kısıtlamakta ve Yasanın güttüğü amaçla bağdaşmamaktadır.

…Bu duruma göre, Anayasanın 128.maddesi hükmüne aykırı bir biçimde, 2547 sayılı Yasanın “h” bendi ile verilen yetkinin sınırlarını aşmak ve bu Yasada olmayan bir sınırlamayı getirmek suretiyle; Yasanın güttüğü amaç ile bağdaşmayan ve ihdas ediliş amacının dışında bir düzenleme yaptığı açık olan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 4.maddesinin 8.bendinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır
gerekeçesiyle yürütmesini durdurdu.

Yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, işlemin en başına doğru/geriye doğru yürüyüp, dava konusu işlemi tesis edildiği tarihten itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran kararlar olduğu için; Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. bendi tesis edildiği tarihten itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Bu nedenle Yönetmelik mağduru (ek ödeme alamayan) öğretim üyelerinin, çalıştıkları Üniversiteye başvurarak, alamadıkları ek ödemelerin kendilerine ödenmesini isteme hakları doğmuştur. Başvuru dilekçesi ekte yer almaktadır. Bu başvuruların reddi halinde İdare Mahkemesine başvurup, dava açılması mümkündür. Ayrıntılar hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Başvuru dilekçesi için tıklayınız 

Danıştay kararı için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.