Kategoriler
Haberler Mevzuat

Sağlık Bakanlığı’nın Yeni Yönetmeliği Neler Getiriyor?Türk Sağlık-Sen tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat Yapısını Değiştirecek Kanun hükmünde Kararname Taslağı İle İlgili Rapor Not: Söz konusu değerlendirme raporu internet siteleri tarafından yayınlanan taslak ile ilgili hazırlanmıştır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Not : Türk Sağlık Sen Web Sitesinden Alınmıştır

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısında önemli değişiklikler getiren yasal düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirilmek istenmektedir. Böylelikle bu önemli düzenlemenin TBMM’de tartışılması, Meclis Komisyonlarında görüşülmesi ve belli bir zaman diliminde kamuoyunun gündeminde kalması gibi sürece sivil toplum örgütlerini dahil olabilecekleri tüm süreçlerin önü tıkanmıştır. Ayrıca söz konusu kanun hükmündeki kararname taslağının Bakanlıkça ilan edilmemesi, sivil toplum kuruluşlarına iletilerek değerlendirmelerinin istenmemesi de söz konusu düzenlemelerin bir oldu bittiye getirilerek hayata geçirilmek istendiğini açıkça göstermektedir.

350 bine yakın çalışanı olan, 72.5 Milyon vatandaşımızın sağlığından sorumlu Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısında köklü değişiklikler getirecek bir Kanun Hükmünde Kararname Taslağı çalışmalarının gizli olarak, sivil toplum yok sayılarak yürütülmesi yanlıştır.

Ben yaptım oldu mantığının sağlık sistemimizde geri dönülmesi imkânsız zararlara neden olabilir. SağlıkBakanlığı’nın yapısını değiştiren bu kararname yayınlanmadan mutlaka sosyal taraflarda sürece dahil edilmeli, çalışanların talep ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

Bakanlık Teşkilatı Yapısında Köklü Değişiklik

Genel Müdürlükler Kalkıyor, Kurumlar Geliyor

Taslağa göre Sağlık Bakanlığında mevcut bulunan bütün genel müdürlükler kaldırılmakta yerlerine Sağlık Hizmetleri Kurumu, Tıbbi Ürünler ve İlaç Kurumu, Sağlık Gözetimi ve Denetimi Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu, Devlet Hastaneleri Kurumu, Hudut ve Sahiller Sağlık Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüsü (Madde 2) ve Sağlık Politikaları Kurulu, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Sağlık Yapıları ve Kamu Özel Ortaklığı Başkanlığı, Sağlık İnsan Kaynakları ve Eğitimi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali Hizmetler Başkanlığı, Sağlık Geliştirilmesi ve İletişimi Başkanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı (Madde 4) kuruluyor.

İlçe Sağlık Müdürlükleri Kuruluyor

Bakanlığın taşra teşkilatında İl sağlık müdürlüklerinin dışında ihtiyaca göre ilçe sağlık müdürlükleri de kurulacak ( Madde 24)

Teftiş Kurulu Kaldırılıyor. Denetim zayıflıyor.

Taslağa göre Teftiş kurulunun görevi olan teftiş inceleme ve soruşturma yetkisi Destek Hizmetleri Başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır. (madde 19)  Sadece denetim görevini ifa eden Teftiş kurulunun yerine denetim görevinin Bakanlığın alım-satım işlerini de yürütecek olan Destek Hizmetleri Başkanlığına bir yan görev olarak verilmesi denetimi zayıflatacak ve zorlaştıracaktır. Ayrıca eski düzenlemede müsteşarın teftiş mekanizmasına emir verme ve kurulu gözetleme yetkisi yokken, yeni düzenlemede bu sınırlama ortadan kaldırılmıştır. (Madde 7) Bu durumda Teftişin bağımsızlığını zedeleyecek bir unsurdur.

Siyasi Memurluk Geliyor. Bakanlık Çalışanları Sözleşmeli Oluyor.

Kararname taslağına göre müsteşar, müsteşar yardımcısı, sağlık politikaları kurulu üyesi, başkan ve başkan yardımcıları, özel kalem müdürü, bakanlık müşavirleri ile il sağlık müdürleri ve il sağlık müdür yardımcıları Bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakanın görevi sona erdiğinde, görevlendirme süresi dolmasa bile bunların görevi 3 ay içersinde sona erdirilebilecek. Bakanlık ve bağlı kurumların merkez teşkilatında görev yapacak personel, il ve ilçe sağlık müdür yardımcıları ile il ve ilçe müdürlüklerinde çalışacak uzmanlar, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli statüde çalıştırılacaktır. (Madde 46) Söz konusu durum devlettin devamlılığı ilkesine aykırı olarak hükümetlerle birlikte kamu yöneticilerinde değişmesini getirmektedir. Kısacası bürokraside siyasi bir mekanizma haline gelmektedir. Devletin değil, siyasi partilerin memurları ve kamu yöneticileri olacaktır. Bu da kurumu tamamen politize edecektir.

Kadroları İptal Edilenler Araştırmacı Olacak

Bakanlığın yeni teşkilat hiyerarşisinde yer almayan Daire Başkanı, Şube Müdürü İl Sağlık Müdür Yardımcısı gibi kadrolarda görevli çalışanların tamamı araştırmacı Müşterek kararnameli görevlerde bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanacaklardır (Geçici Madde 2)

Kamu Hastane Birlikleri Geliyor

Devlet Hastaneleri Özelleşme Sürecine Giriyor.

Söz konusu taslağa göre devlet hastaneleri kurumuna bağlı olarak Kamu Hastane Birlikleri kurulacak (Madde 31) İlgili KHK gereğince Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısındaki “yerel yönetim” anlayışından kısmen de olsa vazgeçilerek, hastane birlikleri Merkez teşkilata bağlanması öngörülmesine rağmen bize göre Kamu Hastane Birliklerinin hayata geçirilmesi ile birlikte bakanlık bünyesindeki sağlık kuruluşlarının “özerk” “sağlık işletmesi” statüsüne geçirilmesi ve daha sonra da işletme hakları devredilmek yoluyla özelleştirilmelerine imkan sağlanması öngörülmektedir. Böylece, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin de özelleştirilmesiyle, Sağlık Bakanlığı hiyerarşisi altında örgütlenmiş bulunan kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmetini bir “kamu hizmeti” olarak sunması durumuna son verilmesi amaçlanmaktadır.

Birlik Personeli ve Hastane İdarecileri Sözleşmeli Olacak

Taslağa göre birlik personelinin ve tüm hastanelerin yöneticilerinin istihdamında sözleşmeli çalıştırma esas alınacak (Madde 34) Kanun hükmünde kararname ile ilan edilen toplam 9910 sözleşmeli kadroda istihdam yapılacak. Birlikte Görevli Genel sekreter, Tıbbı Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler başkanı , Uzman ve Büro Görevlileri ile hastanelerde görev yapacak olan Hastane Yöneticisi, başhekim, Müdür, başhekim yardımcıları ve Müdür yardımlarının hepsi sözleşmeli olarak çalışacaklar.  Kanun hükmünde kararnamenin yayınlanması ile Hastanelerde bu görevleri yürüten mevcut idarecilerin görevleri sona erecek. Birliklerde sözleşmeli personel istihdamının öngörülmesi, Anayasa’nın 128. maddesine aykırılık taşımaktadır. İlgili Anayasa maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim kademesinde bulunan personelin “kamu görevlisi” statüsünde bulunmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim, daha önce verilen yargı kararları da, bu hükme aykırılık taşıyan yasa maddelerinin iptali yönünde olmuştur. Ancak, taslakta yer alan personelin statüsüne ilişkin hükümler, sağlığın genel idare esaslarına göre yürütülen bir kamu hizmeti olarak görülmediğini düşündürmektedir.

Ayrıca, sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan biri de “İş Güvencesi”dir. İş güvencesi kavramı, temelinde geçimlerini emekleri ile sağlayan bağımlı çalışanların, haksız nedenle idarece hizmet sözleşmesine son verilmesi halinde, idarenin fesih işlemini sınırlayan yada engelleyen böylelikle hizmet sözleşmesinin çalışan açısından zayıflığını gideren ve koruyucu yönü ağır basan normatif düzenlemeleri kapsamaktadır.

Diğer  Düzenlemeler

 1. Hizmet Alımı İle Personel Çalıştırılacak

Bakanlık merkez teşkilatında estek personeli hizmet alımı yoluyla çalıştırılabilecektir. (Madde 46)Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması özelleştirmenin önünü açacak bir uygulama olacaktır.

 1. Sorumluluk ve Yetki Devri

Önceki düzenlemede yetki devri, amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmazken, yeni düzenlemede yetki devredenin amirlikten doğan denetim ve gözetim sorumluluğu hariç, devredilen yetkiyi kullanmaktan doğan idari, adli ve mali sorumluluk yetki devredilene ait alacak (Madde 44)

 1. Sözleşmeli Avukat

Bakanlığın ve bağlı kurumların her türlü dava ve icra işleri ihtiyaç halinde doğrudan hizmet temini suretiyle sözleşmeli avukatlar eliyle yürütülebilecek ( Madde 50 )

MADDELER ÜZERİNDEN AYRINTILI DEĞERLENDİRME

GİRİŞ: Bilindiği üzere, 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Ancak, Sağlık Bakanlığının son 2 aydan beri üzerinde çalıştığı ve merkez teşkilatından bile sır gibi sakladığı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” taslağı ise Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevleri hakkında köklü değişiklikler öngören hükümler ihtiva etmektedir. Örneğin genel müdürlüklerin kaldırılması ve yerlerine kurumların oluşturulması öngörülmektedir. Özetle, söz konusu kararname taslağı, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılarak, bakanlığın sağlık hizmeti üreten bir kurum olmaktan çıkartılarak, genel sağlık politikalarının belirlenmesi, koordinasyon ve “sağlık piyasası”nın denetim ve düzenlenmesinden sorumlu bir birim durumuna getirilmesini amaçlamaktadır.

Anayasanın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 91. maddesinin 1. fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez” kuralı öngörülmüş, 2. fıkrasında da; “yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir” hükmüne yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin yerleşik hale gelen içtihatları, yetki kanunlarının Anayasanın 91/2. maddesi gereğince  taşıması gereken unsurlara ek olarak, yetki kanunlarıyla ancak “önemli, ivedi ve zorunlu” durumlar için KHK çıkarma yetkisi verilebileceği, bu unsurları içermeyen konularda KHK çıkarma yetki verilmesinin yasama yetkisinin devri anlamına geleceği ve bunun da Anayasanın 7. maddesine aykırı olacağı yönündedir. Anayasa Mahkemesine göre Anayasanın ilgili hükmünde kanunla düzenleneceği belirtilen bütün alanların –düzenleme konusu alanın Anayasanın 91. maddesinde öngörülen yasak alan içinde bulunmaması kaydıyla-  kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.1982 Anayasası döneminde yasama organı tarafından onlarca yetki kanunu çıkarılmış olup bunların yaklaşık dörtte üçü idari teşkilat ve personel konularına ilişkin bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı Anayasanın 91. maddesinde ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında öngörülen unsurları taşımamaları yada Anayasanın 153. maddesine (Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına) aykırı olmaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.Personel statüsüne ilişkin düzenlemelerin KHK’ler ile yapılıp yapılamayacağının tespitinde düzenlenen alanın içeriğine ve Anayasadaki yerine bakmak gerekmektedir. Eğer düzenleme yetkisi verilen alan 91. maddede KHK ile düzenlenemeyeceği belirtilen konulara ilişkinse KHK ile düzenlenemeyecek, bu konulara ilişkin değilse KHK ile düzenlenmesi mümkün olacaktır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi içtihadı gereği düzenleme yetkisi verilen alanın önemli, ivedi ve zorunlu durumlara ilişkin olması da gerekecektir.

Ayrıca, 03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanununda; birçok kurum ve kuruluşun teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmişken Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 181 sayılı KHK’de değişiklik yapma veya yeni bir düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir.

KHK HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Madde 1: KHK’nin amacı Sağlık Bakanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıyla bağlı kurumlarının kuruluş, teşkilat yapısı, personel istihdamı ve özlük hakları, hizmet sunumu ve faaliyetlerini düzenlemek ve buna dair usul ve esasları belirlemek olarak belirtilmiştir.

Madde 2: İlgili maddede Bakanlığa bağlı olarak;

 1. Sağlık Hizmetleri Kurumu
 2. Tıbbi Ürünler ve İlaç Kurumu
 3. Sağlık Gözetimi ve Denetimi Kurumu
 4. Halk Sağlığı Kurumu
 5. Devlet Hastaneleri Kurumu
 6. Hudut ve Sahiller Sağlık Kurumu
 7. Türkiye Sağlık Enstitüsü

Kurulması öngörülmektedir.

Madde 3: Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri yeniden ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Yeni görevlere örnek olarak;

“Sağlığın önceliğini sağlamak üzere hükümete ve diğer bakanlıklara danışmanlık yapmak” verilebilir. Eski düzenlemede yer alan gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin denetimi görevi ayrıca çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi görevi sağlık bakanlığının görevleri arasında olmaktan çıkmıştır.

Madde 4: (Bakanlık) ilgili maddede Bakanlık Merkez Teşkilatının hangi birimlerden oluştuğu tek tek sayma yoluyla belirtilmiştir. Buna göre, Bakanlık; Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Sağlık Politikaları Kurulu, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Sağlık Yapıları ve Kamu Özel Ortaklığı Başkanlığı, Sağlık İnsan Kaynakları ve Eğitimi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali Hizmetler Başkanlığı, Sağlık Geliştirilmesi ve İletişimi Başkanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirlerinden oluşacaktır.

Madde 5 (Bakan) Bakanlığın en üst amiri olan Bakan’ın görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş olup bakanın, bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden başbakana karşı sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Madde 6 : (Bakan Yardımcısı) Yeni getirilen Bakan Yardımcısı, hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapmakta, gerektiğinde hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilmektedir. Bakan yardımcısı, Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana karşı sorumludur.

Madde 7: (Müsteşar ve müsteşar yardımcıları) Eski düzenlemede müsteşarın teftiş mekanizmasına emir verme ve kurulu gözetleme yetkisi yokken, yeni düzenlemede bu sınırlama ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca müsteşara yardımcı olmak üzere 3 müsteşar yardımcısı görevlendirilebilecek, bunlardan birisi de Bakan tarafından Bakanlık Sözcüsü olarak görevlendirilebilecektir.

Madde 8: (Özel Kalem Müdürlüğü) Özel kalem müdürlüğünün görevleri daha ayrıntılı olarak düzenlenerek görev sayısı artırılmıştır.

Madde 9: (Bakanlık müşavirleri) Bakanlık müşavirleri için en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartı getirilmiştir. Bakana yardımcı olacağına dair hüküm kaldırılmış olup, 20 Bakanlık müşaviri görevlendirilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca yeni düzenleme ile mesleklerinde temayüz etmiş kişiler arasından bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere gönüllü ve ücretsiz bakanlık müşaviri görevlendirilebileceği düzenlenmiştir.

Madde 10: (Sağlık Politikaları Kurulu) Kurul, Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen 11 üye ile müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana gelmektedir. Kurul üyeleri en az 4 yıllık yüksekokul mezunu ve 8 yıl iş tecrübesi bulunanlar arasından 3 yıla kadar Bakan tarafından görevlendirilebilecektir. Kurul üyeleri Bakanlık hizmet birimi başkanlarının her türlü mali ve sosyal haklarına sahip olacaktır.

Madde 11:  

(Hizmet Birimleri) Bakanlığın hizmet birimleri

 1. Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Başkanlığı
 2. Sağlık Bilgi Sistemleri Başkanlığı
 3. Sağlık Yapıları ve Kamu Özel Ortaklığı Başkanlığı
 4. Sağlık İnsan Kaynakları ve Eğitimi Başkanlığı
 5. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı
 6. Mali Hizmetler Başkanlığı
 7. Destek Hizmetleri Başkanlığı

Bakanlığın sürekli kurulları ise

 1. Yüksek Sağlık Şurası
 2. Tıpta Uzmanlık Kurulu
 3. Sağlık Meslekler Kurulu olarak düzenlenmiştir.

Madde 12-18: Bu bölümlerde Bakanlığın hizmet birimlerinin her birinin görevleri tanımlanmıştır.

18 inci maddede yer alan Destek Hizmetleri Başkanlığının görevleri arasında:” Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların personelinin iş ve işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak” sayılmış olup eski 181 sayılı KHK’nin 19 uncu maddesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığının uhdesinde bulunan teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi bu görevi yanında birçok görevi daha bulunan Destek Hizmetleri Başkanlığına verilmiştir. Bu kadar yoğun görevler arasında teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi gibi son derece önemli görevlerin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak yerine getirilmesi zorlaşacaktır.

Madde 19, 20 ve 21. de ise Sürekli Kurulların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenerek hüküm altına alınmıştır.

19 uncu maddeye göre; Bakanlık tarafından verilecek önemli sağlık konuları hakkında görüş bildirmek ve adli konularda mahkemelere ve uzlaşma komisyonlarına görüş vermek üzere 11 üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulacaktır. Şura üyeleri Sağlık bakanı tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilecek olup şura üyelerinin görev süresi iki yıl olacaktır.

20 inci maddeye göre; Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermekle görevli olmak üzere, Bakanlığın sürekli kurulu niteliğinde Tıpta Uzmanlık Kurulu kurulacaktır.

21 inci maddeye göre; sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, mesleki alan ve dal belirlemesi gibi mesleki düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapmak, mesleki müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu denetlemek üzere Bakanlığın sürekli kurulu niteliğinde Sağlık Meslekleri Kurulu kurulacaktır.

Madde 22: (Uzlaştırma Komisyonu) Bakanlık bünyesinde sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradıklarını iddia edenlerin tazminat taleplerini değerlendirmek ve uzlaşma ile sonuçlandırmak üzere uzlaştırma komisyonları teşkil edilebilecektir. Aynı maddede uzlaşma masraflarının başvuran tarafından karşılanacağı ve komisyon kararlarının ilam niteliğinde olacağı hüküm altına alınmıştır.

Madde 23: (Ajans) Uluslararası ve sektörler arası işbirliğini geliştirmek, strateji ve politika üretmek üzere araştırma yapmak, ihtiyaç duyan ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek ve benzeri çalışmalar yapmak üzere sağlıkta uluslar arası işbirliği ajansı kurulacaktır.

Madde 24: (Taşra Teşkilatı- İl İlçe Sağlık Müdürlüğü) Bakanlığın taşra teşkilatı illerde kurulan İl Sağlık Müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan İlçe Sağlık Müdürlüklerinden oluşacaktır. Şartların gerçekleşmesi halinde Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden birisi koordinatör olarak görevlendirilebilecektir.

Madde 25: (Türkiye Sağlık Hizmetleri Kurumu ) Ülke genelinde koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile bu hizmetlerin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait yataklı ve yataksız sağlık kurum ve kuruluşları hakkında düzenleme yapmakla görevli Bakanlığa bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz Türkiye Sağlık Hizmetleri Kurumu kurulacağı belirtilmiş olup, kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Madde 26: (Türkiye Tıbbi Ürünler ve İlaç Kurumu) İlaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslar arası kontrole tabi maddeler, tıbbi cihazlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, kozmetik ürünler ve benzeri her türlü ürün hakkında düzenleme yapmakla görevli Bakanlığa bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz Türkiye Tıbbi Ürünler ve İlaç Kurumu kurulacağı belirtilmiş olup, kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Madde 27: (Türkiye Sağlık Gözetimi ve Denetimi Kurumu) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata,Bakanlık politikaları ve hedefleri ile kalite standartlarına uygunluğu değerlendirmek, idari, mali ve tıbbi yönlerden denetlemek ve rehberlik yapmakla görevli Bakanlığa bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz Türkiye Sağlık Gözetimi ve Denetimi Kurumu kurulacağı belirtilmiş olup, kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Madde 28(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) Temel sağlık ve laboratuar hizmetlerinin yürütmekle görevli, Bakanlığa bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulacağı belirtilmiş olup, kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Madde 29: (Türkiye Sağlık Enstitüsü) Bakanlık politikalarına uygun olarak sağlık politikaları ile ilgili Ar-Ge, analiz ve değerlendirme çalışmalarını yapmak üzere Türkiye Sağlık Enstitüsü kurulacağı belirtilmiş olup görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Madde 30: (Devlet Hastaneleri Kurumu) kendisine bağlı hastanelerin kamu hastane birliğine dönüşümünün sağlanması hizmetlerini yürütmek ve bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli Bakanlığa bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz Devlet Hastaneleri Kurumu kurulacağı belirtilmiş olup, kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Madde 31: (Kamu Hastane Birlikleri) Devlet Hastaneleri Kurumuna bağlı 2. ve 3. basamak sağlık kurumları hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tüzel kişiliğine haiz Devlet Hastaneleri Kurumuna bağlı birliğe dönüştürülebilecek olup, birlikler bu kanunda düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Puanlarına göre hastaneler A,B,C,D ve E olmak üzere 5 sınıfa ayrılacaktır.

İlgili KHK gereğince Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısındaki “yerel yönetim” anlayışından kısmen de olsa vazgeçilerek, hastane birlikleri Merkez teşkilata bağlanması öngörülmesine rağmen bize göre Kamu Hastane Birliklerinin hayata geçirilmesi ile birlikte bakanlık bünyesindeki sağlık kuruluşlarının “özerk” “sağlık işletmesi” statüsüne geçirilmesi ve daha sonra da işletme hakları devredilmek yoluyla özelleştirilmelerine imkan sağlanması öngörülmektedir. Böylece, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin de özelleştirilmesiyle, Sağlık Bakanlığı hiyerarşisi altında örgütlenmiş bulunan kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmetini bir “kamu hizmeti” olarak sunması durumuna son verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 32: (Birlik Organları) Birlik teşkilatı Genel Sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşmaktadır. Genel Sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organı olup, birliği temsil etmektedir. Birliğe bağlı hastaneler ise genel sekreterin görev yetki ve sorumluluklarına sahip, hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinden genel sekretere karşı sorumlu olan hastane yöneticisi tarafından yönetilecektir.

Madde 33 de ise Genel sekreterin görev yetki ve sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir.

Madde 34: Birliklerde esas olarak sözleşmeli statüde personel istihdamı öngörülmekte olup, ayrıca kadrolu ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamı da öngörülmektedir.

Birliklerde sözleşmeli personel istihdamının öngörülmesi, Anayasa’nın 128. maddesine aykırılık taşımaktadır. Zira, Anayasamızın 128. maddesi;”Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Hükmünü içermekte olup ilgili Anayasa maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim kademesinde bulunan personelin “kamu görevlisi” statüsünde bulunmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim, daha önce verilen yargı kararları da, bu hükme aykırılık taşıyan yasa maddelerinin iptali yönünde olmuştur. Ancak, taslakta yer alan personelin statüsüne ilişkin hükümler, sağlığın genel idare esaslarına göre yürütülen bir kamu hizmeti olarak görülmediğini düşündürmektedir.

Ayrıca, sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan biri de “İş Güvencesi”dir. İş güvencesi kavramı, temelinde geçimlerini emekleri ile sağlayan bağımlı çalışanların, haksız nedenle idarece hizmet sözleşmesine son verilmesi halinde, idarenin fesih işlemini sınırlayan yada engelleyen böylelikle hizmet sözleşmesinin çalışan açısından zayıflığını gideren ve koruyucu yönü ağır basan normatif düzenlemeleri kapsamaktadır.Günümüzde çalışma hakkı sadece bir işçi hakkı değil, temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda çalışma hakkının korunması sosyal barış açısından da önem taşımaktadır. Şöyle ki, çalışanlar hiçbir sebep gösterilmeksizin işten çıkarılıyorsa toplumsal düzenin korunması ve huzurun sağlanması da o kadar güç olabilecektir. Gerçekten de iş güvencesi, tüm çağdaş toplumlar açısından yaşamsal öneme bir sahip konu olarak ele alınmakta ve sorunun sadece kişisel değil siyasal ve sosyal bir boyutu olduğu da kabul edilmektedir.Zira işsiz bir kişinin ekonomik ve psikolojik baskılar altında kalarak giderek çalışma isteğini, gücünü kaybettiği, yaşayabilmek için her çareye başvurduğu, bu arada suç işlemekten dahi çekinmediği herkesçe bilinen gerçeklerdir. Şu halde işsizlik tehlikesi sadece bireyleri ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkmış, toplumsal düzeni yakından etkileyen bir nitelik kazanmıştır. Bu anlamda işsizlik tehlikesinin giderilmesi hususunda iş güvencesi büyük önem taşımaktadır.Öncelikle, iş güvencesi, çalışanın hakkını, açıkçası, kanunun kendisine sağladığı herhangi bir menfaatini arayabilmesi imkanını sağlar.Öte yandan iş güvencesinin olduğu, yani çalışanın keyfi denilen fesihlere karşı korunduğu bir hukuk düzeninde, sadece bireysel haklar değil, kollektif hak ve özgürlükler de gerçek işlevini görebilir.Bunların yanı sıra, iş güvencesinin çalışılan kurumdaki çalışma veriminin ve üretim kalitesinin artmasına yardımcı olması da söz konusudur. Şöyle ki, geçerli bir neden olmadan işten çıkarılamayacağının yani hizmet sözleşmesinin idarece keyfi olarak feshedilmeyeceğinin bilinci ile çalışan personel, bu güvence dolayısıyla daha huzurlu çalışacak ve bu da üretkenliğe olumlu yansıyarak daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunumunun ortaya çıkmasını sağlayacaktır.İş güvencesi sağlanması, çalışanın geleceğine güvenle bakması, işini kaybetme ve buna bağlı olarak kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayan gelirinden yoksun kalma kaygısının olmaması, çalışma hayatında çalışanın ihtiyaç duyduğu en önemli güvenceler arasında yer almaktadır.Bu bağlamda Anayasamızın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlığını 48.maddesinde yer alan:”Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” ve “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlığını taşıyan 49.maddesinde yer alan:” Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Hükümleri de iş güvencesinin teminatı niteliğindedir.Ayrıca iş güvencesinin sağlanması başta 158 sayılı İLO sözleşmesi olmak üzere değişik uluslararası sözleşmelerde de açıkça düzenlenerek hüküm altına alınmıştır.Bu meyanda geçerli bir nedene dayanmayan işten çıkarmaya (unjustified dismissal) karşı çalışanların korunması ve işten çıkarmalarda geçerli neden (valid reason) zorunluluğu Avrupa Sosyal Şartının 24. maddesinde açıkça yer almaktadır.İş güvencesi diğer deyimle keyfi işten çıkarılmaya karşı korunma AB’nin kendi belgelerinde  de temel bir hak olarak kabul edilmiştir. Aralık 2000’de AB Nice Zirvesi’nde kabul edilen AB Temel Haklar Şartı’nın (Charter of Fundamental Rights of the European Union) 30. maddesinde, “Her işçi geçerli bir nedene dayanmayan işten çıkarmaya karşı korunma hakkına sahiptir” ifadesine yer verilmektedir.

Madde 35: Personelin katkısı ile elde edilen birlik gelirlerinden bu kapsamdaki personele ek ödeme yapılabilecektir. Sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecektir. Ayrıca, aynı maddede birlik personeline yapılacak aylık ek ödeme toplamının, personelin katkısıyla elde edilen aylık birlik gayri safi hasılatının % 40’ını aşamayacağının düzenlenmesi personelin ek ödeme oranlarının düşmesine ve mağdur olmalarına sebebiyet verebilecektir. Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler çalışmayı takip eden ayın başında yapılacaktır. Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali devlet memurları ile aynı olacaktır.

Madde 36: Birliklerin norm kadro ilke ve standartları Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken tespit edilecektir. Birlik kapsamına alınan hastanelerdeki kurumun kadro ve pozisyonları adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibariyle verilecektir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görevli personeller Genel Sekreterin talebi ve kendi istekleri ile birlik bünyesindeki hastanelerde görevlendirilebileceklerdir.

Madde 37: (Birliklerin Denetimi) Birlikler Sayıştay denetimine tabi olup, idari ve teknik konulardaki denetimi Bakanlık tarafından, mali konulardaki iş ve işlemlerinin denetimi ise Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca yapılacaktır. Yapılan denetim sonucuna göre sözleşmenin feshi gibi bazı önlemler alınabilecektir.

Madde 38 : Maddede birliğin sermayesi, gelirleri ve giderleri ayrıntılı olarak düzenlenerek hüküm altına alınmıştır.

Madde 39: (Birliklerin bütçesi, muhasebesi ve diğer mali hükümler) Birlik bütçesi her hesap dönemi itibariyle Genel Sekreterlikçe hazırlanıp uygulanacaktır. Birliklerin bütçe ve muhasebe işlemleri ise Bakanlığın görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan Yönetmeliğe göre yürütülecektir. Birlik malları Devlet Malı statüsünde olup, haczedilememektedir.

Madde 40: (Hudut ve Sahiller Sağlık Kurumu) Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık işlem ve denetimini yapmak, sağlık resmi gelirlerini toplamak, uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar düzenlemek, uluslararası öneme haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemekle görevli Bakanlığa bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz Hudut ve Sahiller Sağlık Kurumu kurulacağı belirtilmiş olup, kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Madde 41: (Bağlı Kurumların Teşkilatı)Kurumun merkez teşkilatı Başkanlık, ana hizmetleri ve destek hizmetli yürüten başkan yardımcılarından oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise ilgili mevzuata ve bakanlık mevzuatına uygun olarak kurulan hizmet birimlerinden meydana gelmektedir.

Madde 42: İlgili maddede kurum başkanı ve başkan yardımcınsın görev yetki ve sorumlulukları ile kurum hizmetlerini yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Madde 43: Bakanlık ve bağlı kurumların görev alanları ile ilgili yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem yapabilecekleri düzenlenmiştir.

Madde 44: (Sorumluluk ve yetki devri) Önceki düzenlemede yetki devri, amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmazken, yeni düzenlemede yetki devredenin amirlikten doğan denetim ve gözetim sorumluluğu hariç, devredilen yetkiyi kullanmaktan doğan idari, adli ve mali sorumluluk yetki devredilene aittir.

Madde 45: (Performans Değerlendirmesi) Yeni düzenleme ile personele performans değerlendirmesi getirilmiş olup, performans değerlendirmeleri görevlendirmede, görevden almada ve ücret belirlemelerinde esas alınabilecektir.

Madde 46: (Personelin statüsü ve görevlendirilmesi) Bakanlık ve bağlı kurumların merkez teşkilatında görev yapacak personel, il ve ilçe sağlık müdür yardımcıları ile il ve ilçe müdürlüklerinde çalışacak uzmanlar, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli statüde çalıştırılacaktır. Sözleşmelerinin süresi 2 yıldan 4 yıla kadar olabilecektir. Sürenin bitiminde sözleşme kendiliğinden sona erecek olup, sözleşmesi sona erenlerden performansları yeterli görülenlerle yeniden sözleşme yapılabilecektir. Ayrıca, müsteşar, müsteşar yardımcısı, sağlık politikaları kurulu üyesi, başkan ve başkan yardımcıları, özel kalem müdürü, bakanlık müşavirleri ile il sağlık müdürleri ve il sağlık müdür yardımcıları Bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacaktır. Bakanın görevi sona erdiğinde, görevlendirme süresi dolmasa bile bunların görevi 3 ay içersinde sona erdirilebilecektir. Anılan durum bize göre Devletin Devamlılığı İlkesine aykırılık teşkil etmektedir. Devletin devamlılığı ilkesine göre, Devlet içinde, hükümetlerin, siyasal rejimlerin değişmesiyle devlet değişmez. Devletin devamlılığı ilkesinin başlıca üç sonucu vardır: Andlaşmaların, hukukun ve borçların devamlılığı.

Sözleşmeli personele ücreti göreve başladığında peşin ödenecektir. Destek personeli hizmet alımı yoluyla çalıştırılabilecektir. Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması, Anayasamızın 128 inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Anayasamızın 128. maddesi;”Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Hükmünü içermekte olup ilgili Anayasa maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim kademesinde bulunan personelin “kamu görevlisi” statüsünde bulunmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, hizmet alımı uygulaması, özelleştirmenin önünü açabilecek bir uygulamadır.

Madde 47: Bakanlık ve bağlı kurumlarda çalıştırılan personele ödenecek ücret ve yapılacak ek ödemelerin usul ve esasları düzenlenmiştir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle ek ödeme oranı ile esas ve usulleri; çalışanların görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Bakanlıkça belirlenecektir.

Madde 48: (Kadroların Kullanımı) Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 Sayılı KHK hükümlerine göre düzenlenecektir.

Madde 49: (Huzur Hakkı ve Temsil Ağırlama Bütçesi) Bakanlık ve bağlı kurumlarca bilimsel nitelikli komisyonlar ile ruhsatlandırma komisyonlarında görevlendirilenlere ayda 4’ten fazla olmamak üzere her toplantı için huzur hakkı ödenecektir.

Madde 50: (Dava ve icra takipleri) Bakanlığın ve bağlı kurumların her türlü dava ve icra işleri hukuk müşavirleri veya avukatları veya ihtiyaç duyulması halinde doğrudan hizmet temini suretiyle sözleşmeli avukatlar eliyle yürütülür.

Madde 51: Bakanlık ve bağlı kurumların görevlerini daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların aldıkları sağlık hizmetlerinin gereği olarak vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkili olacaktır.

Madde 52: Bakanlık ve bağlı kurumların ihtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesislerini ve hizmet binalarını yaptırma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca bakanlık ve bağlı kurumların kiralama ve işletme karşılığı tesis yaptırma yetkisi bulunmaktadır.

Madde 53: (Kamu özel ortaklığı) Yapılmasının gerekli olduğu YPK tarafından karar verilen tesislerin 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabileceği düzenlenmiştir.

Madde 54: Tıbbi ürün ve hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi hakkında usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Madde 55: Bakanlık ve Bağlı kurumlar insani ve teknik amaçlı ve geçici süreli olmak üzere yurt dışında sağlık hizmet birimleri kurabilme, kurdurabilme, işletebilme ve işlettirebilme yetkisine sahiptir.

Madde 56: Sağlık hizmeti sunmaya yetkili gerçek ve tüzel kişilerce sosyal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla gönüllü ve ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilebilecektir. Bu hizmeti yürüteceklere ise sağlık hizmetleri düzenleme kurumunca izin verilecektir.

Madde 57: Bakanlık sağlığın teşviki ve toplumun zararlı etkilerden korunması amacıyla ilgili kamu kurumları ve STK’ların katkıları ile uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici nitelikte program hazırlayabilir, hazırlatabilir.

Madde 58: Bakanlık ve bağlı kurumlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi permi ve sertifikalar üzerinden 50 TL’den az, 15.000 TL’den çok olmamak üzere belirlenecek tarifelere göre ruhsatlandırma bedeli alınacaktır.

Madde 59 – 66 arasında ise bağlı kurumların gelirleri, giderleri, alacak ve mallarının statüsü, alacakları tahsili ve muafiyet, bütçe ve mali denetim konuları düzenlenmiştir.

Geçici Madde 1: Bakanlık ve Bağlı Kurumlar teşkilat ve kadrolarını en geç 1 yıl içinde bu KHK hükümlerine uygun hale getireceklerdir.

Geçici Madde 2: KHK’da belirtilen yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemler yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde yürürlüğe konulacaktır.

Geçici Madde 3: KHK ile kaldırılan Bakanlık, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün hak,borç  ve alacakları ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlara devredilecektir.

Geçici Madde 4: Kadroları iptal edilen Bakanlık, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü personeli için yeni kadrolar ihdas edilecektir.

Bu KHK ile Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde kadroları iptal edilen personelden;

– Müşterek kararnameli görevlerde bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına

– Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde başkan yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı, hıfzıssıhha müdürü ve yardımcısı kadrolarında bulunanlar ile dair başkanı, iç denetçi, hukuk müşaviri, müfettiş yardımcısı, Avrupa birliği uzmanı ve yardımcısı, mali hizmetler uzmanı ve yardımcısı ve şube müdürü kadrolarında bulunanlar Bakanlığın merkez teşkilatı Araştırmacı kadrolarına, taşrada il müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarında bulunanlar ise taşra teşkilatı Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılacaklardır.

Kadroları iptal edilen personelden yukarıda sayılanlar dışında kalanlar bu KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 1 yıl içinde öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle Bakanlık veya bağlı kurumların aynı unvanlı kadrolarına atanacaktır.

Kadro ve görev unvanları değişmeyenler ise KHK’nin yürürlük tarihinde kadrosunun ve çalıştığı görev yerinin ilgisine göre en geç 1 yıl içersinde bu KHK ile kurulan bağlı kurumların aynı unvanlı kadrolarına atanacaktır.

Ayrıca, bakanlık ve bağlı kurumların merkez teşkilatlarında çalışanlardan ve il sağlık müdürlüklerinde sağlık müdürü, sağlık müdür yardımcısı ve şube müdürlerinden Bakanlık müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atananlar dahil kadrolarının iptali sebebiyle yeni kadrolara atanacaklar ile kadro ve görev unvanı değişmeyenlerin kadro standartları uygun olmak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere mevzuattaki atama ve nakillerle ilgili kısıtlamalara bağlı olmaksızın istedikleri il ve ilçelerdeki birimlere atama ve nakilleri gerçekleştirilecektir. Bu hüküm genel olarak personelin lehine olmakla beraber eleştirilmesi gereken husus idarenin istediği zaman personelin lehine düzenlemeler de yapabileceği hususudur. Zira, Sağlık Bakanlığı uhdesinde görev yapan gerek kadrolu gerekse sözleşmeli personeller başta eş durumu tayini olmak üzere diğer tayin iş ve işlemlerindeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle yıllarca ailelerinden uzak kalmış ve mağdur edilmişlerdir.

Geçici Madde 6: KHK ile kaldırılan Bakanlığın kullanımındaki tüm taşınır ve taşınmaz mallar Bakanlığa devredilecektir. Kaldırılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin kullanımındaki taşınır ve taşınmaz mallar Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün bütün taşınır ve taşınmaz malları ise Hudut ve Sahiller Sağlık Kurumuna devredilecektir.

Geçici Madde 7: yukarıda yer verilen kurumlarda görev yapan personelin atama ve nakillerine esas hizmet puanları ile unvan değişikliği ve görevde yükselmeye ilişkin önceki kurumundaki hakları ve çalışma süreleri yeni kurumlarında da geçerli sayılacaktır.

Geçici Madde 8: KHK gereğince yapılacak devir işlemleri için en az 5 kişiden oluşan devir komisyonu oluşturulacaktır.

Geçici Madde 10: Birliğe dönüştürülmesine karar verilen sağlık kurumları bünyesindeki baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdürü yardımcısı ve başhemşire unvanlı kadrolar birliğe dönüştürmeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihi itibariyle iptal edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.