Kategoriler
Haberler Mevzuat

Yeni Yönetmeliği yayınlandı: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLİŞKİLİ BAŞLIKLAR
»Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
»Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
»Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
»Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik
»Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİYAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 –15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve özürlübireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanmasıamacıyla taşıyacaklarışartlar aşağıda belirtilmiştir.   

             a) Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m²kullanım alanına sahip muayene odasıbulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılıiki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m²  hekim çalışma alanıve en az 8 m²  hasta muayene alanıolarak düzenlenir. Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunmasıve uygun şartlarda muayenenin sağlanmasıiçin ses, görüntüve gürültüaçısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun araç, gereçve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümüve lavabo bulunur. Ruh sağlığıve hastalıklarıuzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıklarıve doğum muayene odasının ve ürodinamiişlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen şartlarınısağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrıbir bölümden geçişinin sağlandığıtuvalet bulunur.

             b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m²olmak üzere kullanım alanıayrılır. Bekleme salonu sekreter hizmet alanıolarak da kullanılabilir.

             c) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma riskinin engellenmesi amacıyla en az 10 m²kullanım alanına sahip pansuman odasıbulunur.

             ç) Bebek emzirme ve bakım odası:  Kadın hastalıklarıve doğum ile çocuk hastalıklarıuzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m²lik bebek emzirme ve bakım odasıveya uygun araçla ayrılmışbölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.

             d) Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanmasıve istatistikîdeğerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanmasıgibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur.

             e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrısistemi, el yıkama bölümüve gerekli hijyen şartlarınısağlayacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir.

             f) Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılıİmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

             g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığıbütün alanlar, uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli gün ışığıile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar kullanım saatleri boyunca 22-24˚C aralığında olacak şekilde ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçlarıkullanılamaz.

             ğ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreter istihdam edilebilir.

             h) Atıklar: Tıbbîatıklar ve çöpler hakkında 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılıResmîGazete’de yayımlanan TıbbîAtıkların KontrolüYönetmeliği hükümleri uygulanır.

             ı) Hasta ve çalışan güvenliği: Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasıve korunmasına ilişkin mevzuata uygun tedbirler alınır.

             i) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulmasıgerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.”

             “(4) Her hekim için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrımuayene odasıbulunmasıve uzmanlık dalının gerektirdiği şartların sağlanmasıkaydıyla, aynıdairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayrıuygunluk belgesi düzenlenir.”

             MADDE 2 –AynıYönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3/8/2010tarihine kadar açılmışolan muayenehanelerin, 12/D maddesi ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler’de yer alan depreme dayanıklılık raporu hariçdiğer maddelerine 3/8/2015 tarihine kadar uygunluklarısağlanarak müdürlüğe başvurulur.”

             “(2) 3/8/2010 tarihine kadar açılmışolan muayenehanelerin, bu Yönetmeliğe uyum süresi içerisinde başka bir adrese taşınma talepleri halinde, taşınılacak mekanın; müşterek muayenehaneye dönüştürülmek istenmesi halinde ise müşterek muayenehanenin 12/D maddesi ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler’e uygunluğu aranır.”

             MADDE 3 –AynıYönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “Konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri

             EK MADDE 2 –(1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri ve bu konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık ünitesi ile ilgili olarak;

             a) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık üniteleri hariçolmak üzere; özel sağlık kuruluşlarından biri veya birkaçının konaklama tesisleri bünyesinde kurulmasıhalinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulmasıdüşünülen sağlık hizmetleri ve kurulmasıtalep edilen sağlık kuruluşu için,  işletmeci konaklama tesisi yatırımıiçin Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.

             2) Bakanlık planlanma kapsamında talep edilen sağlık kuruluşunu yatak kapasitesi ve personel sayısıaçısından değerlendirir.

             3) Konaklama tesisi bünyesinde yatırımıuygun görülen sağlık kuruluşunun (bölüm/ünitenin) izin belgesi müracaat sahibine en geç30 gün içinde verilir.

             4) İşletmeci mevzubahis sağlık kuruluşunu hazırlamasınıtakiben ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmasıiçin Bakanlığa müracaat eder. Sağlık kuruluşuna ruhsatname düzenlenmesini takiben yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu sağlık kuruluşlarının turizm işletme belgesi kapasitesine alınmasıiçin başvurur. Kültür ve Turizm Bakanlığıilgili mevzuat gereği bu başvuruyu değerlendirir.

             5) Konaklama tesisi bünyesinde kurulan sağlık kuruluşlarında, kurulduklarıtesiste konaklayan kişilere yönelik günübirlik ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulabilir. Bu kuruluşların, konaklayan kişilerin dışındaki kişilere de günübirlik/ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.

             6) Konaklama tesislerindeki sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri, tesisin çalışma programıve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Konaklama tesislerindeki sağlıkla ilgili bölüm veya ünitelerde, Bakanlığın ilgili mevzuatlarında yer alan bina standartlarıile konaklama tesisinde müstakil bir girişe haiz olmalıve acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeler bulunmalıdır.

             b) Konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık üniteleri, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitelerdir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; asgari alanlar, ilaç, malzeme ve donanım açısından muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri taşır. Beşyüz yataktan fazla yatağa sahip konaklama tesislerinde bu sağlık ünitelerinin kurulmasızorunludur.

             Konaklama tesislerinde de zorunlu olmamasına rağmen konaklama tesisi işleteninin talebi halinde asgari muayenehane şartlarınıhaiz bulunmak kaydıile bu sağlık üniteleri kurulabilir.

             c) Bulunduğu ilde sağlık kuruluşlarıile koordineli veya sağlık kuruluşlarına bağlıkurulacak birimler bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlıolarak açılmak istenmeyen birimlerin kadrolarıBakanlıkça planlama çerçevesinde belirlenir. Bağımsız olarak açılmak istenen birimler bir hekimin sorumluluğunda kurulup işletilir. Bu birimlerde çalışan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynızamanda işyeri hekimliği de yapabilir.

             ç) Hekim bulundurmasızorunlu olmayan ancak hekim sorumluluğunda faaliyet göstermesine izin verilen konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık ünitelerinde asgari bir sağlık personeli bulunur. Bu hekimler en fazla üçbirimin sorumluluğunu üstlenebilir. Beşyüz yataktan fazla yatağa sahip konaklama tesislerinde bulunan sağlık birimlerinin sorumluluğunu alan hekim en fazla iki yerin sorumluluğunu alabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlıolarak faaliyet gösteren bu üniteler sağlık kuruluşunun faaliyetini aksatmamak ve asgari beşhekim kadrosu bulunan sağlık kuruluşlarıtarafından toplamda iki binbeşyüz yatağa kadar birden fazla konaklama tesisine bu hizmeti sunabilir. Bu birimlerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma programlarıilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından, bildirilen personeller için çalışacaklarıbirimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri her birimde görülecek bir yere asılır.

             (2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık uygulamaya yönelik hususlarla ilgili alt düzenlemeler yapmaya yetkilidir.”

             MADDE 4 –AynıYönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/d Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler’in 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmişve EK-6/a Muayenehane Denetim Formu’nun birinci bölümünün 4 üncüsatırıyürürlükten kaldırılmıştır.

             “5) Binanın yapıkullanma izin belgesinin aslıya da müdürlükçe onaylısureti (Yapıkullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartıaranmaz.),

             6) Binanın, ilgili mevzuata göre alınmışdepreme dayanıklılık raporu (Yapıruhsatıve yapıkullanma izin belgesi başvurusu, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılıResmîGazete’de yayımlanan PlanlıAlanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre 19/8/2008 tarihinden sonra yapılmışbinalarda istenmez.),

             7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılıolarak gösteren ve yetkili merciden alınan belgeyi (Yapıruhsatıve yapıkullanma izin belgesi başvurusu, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılıResmîGazete’de yayımlanan PlanlıAlanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre 19/8/2008 tarihinden sonra yapılmışbinalarda istenmez.),”

             MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

“Yeni Yönetmeliği yayınlandı: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için bir yanıt

”Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılıİmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.”maddesini açarmısınız?Bu daha ağır şartlar getirmiyormu?Yani değişen ne olucak bu durumda?Asansör kapısının sadece genişliği biraz azaltılmış,onun dışında merdivenlerdeki şartlar,korkuluk ilavesi vs daha da ağırlaştırılmış.Vereceğiniz yanıta göre kargas halinde bir bina var onu almayı ve yeniden yaptırmayı planlıyorum.Yepyeni kendime ait mevcut muayenehanemi açamamamda mesleğimden soğuttu açıkçası beni.Her halükarda tüm yollar kapanırsa da bu ülkeden çekip gitmeyi bile düşünüyorum.Saygılarımla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.