Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

Eş durumu davasında büyük başarı! Hekimler için Hukuk Platformu


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sağlık Bakanlığı – ANKARA
Karşı Taraf : Gültekin Gülbahar
Vekili : Av. Mustafa Güler
Strazburg Cad. No:28/28 – Sıhhiye/ANKARA
İsteğin Özeti : Erzurum İkinci İdare Mahkemesince verilen 11.9.2009 günlü, E:2009/504; K:2009/1113 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi : ………….
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesinin değiştirilmesi suretiyle onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : …………
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan davacının, 24. dönem Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında eş durumu mazereti gözetilerek Ankara İline atanma isteğiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 29.1.2009 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Erzurum İkinci İdare Mahkemesinin 11.9.2009 günlü, E:2009/504; K:2009/1113 sayılı kararıyla, davacının Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan eşinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi personel olması ve statüsü gereği Ardahan İline atanma durumunun söz konusu olmaması karşısında davacının, eş durumu mazereti gözetilerek Ankara İline atanma isteminin reddedilmesinde Anayasanın 41. maddesi göz önüne alındığında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin, dava konusu işlemin kurulduğu 17.12.2008 tarihinde yürürlükte bulunan, 4. maddesinin 1-m bendinde, “Stratejik Personel: Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personel” olarak tanımlanmış; “Eş Durumu Nedeniyle Atama” başlıklı 20. maddesinin 2. fıkrasında, “personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.” hükmüne yer verilmiş; “Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği” başlıklı 21. maddesinin, işlem tarihinde yürürlükte bulunan 7. fıkrasında, “Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin, (a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu belgelendirenlerin, eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü öngörülmüş; aynı maddenin 9. fıkrasında ise, “Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü yer almıştır.
Olayda; davacının eşinin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştığı göz önüne alındığında, memur veya öğretim üyesi statüsünde bulunmamakta ise de, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinin 7. fıkrasının (a) fıkrasında yer verilen “217 sayılı KHK kapsamında çalışan kamu görevlisi” statüsünde olduğu anlaşılmıştır.
Bu durumda; dava konusu işlem tarihinde, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre, eşi 21. maddenin 7. fıkrasının (a) fıkrasında yer verilen 217 sayılı KHK kapsamında çalışan kamu görevlisi olan davacının, Yönetmelikte, işlem tarihinde stratejik personel yönünden farklı bir hüküm bulunmadığından eş durumuna ilişkin isteminin dikkate alınması gerektiğinden, davacının isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise, sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin reddiyle, Erzurum İkinci İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 11.9.2009 günlü, E:2009/504; K:2009/1113 sayılı kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, posta pulu ücretinden artan 5.-TL’nin isteği halinde davalıya iadesine, 20.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ve Üyelik için :

www.hekimlericinhukuk.com

Facebook Sayfası :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.