Kategoriler
Haberler

Yeni bir kavram: Genç uzman Hekimler

Asistanlık ve kıdemli uzmanlık arasında kalan dönem “genç uzman hekimlik” olarak tanımlanıyor. 

Tıp alanında 40 yaşın altında olan ve uzmanlık eğitiminin bitmesini takiben geçen 5 yıllık sürede çalışan uzman hekimlere “genç uzman hekim” ismi verildiğini belirten Doç. Dr. Emre Huri, genç ürologlar hakkında bilgi verdi. 

Uluslararası Genç Ürologlar Derneği Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emre Huri, asistanlık ve kıdemli uzmanlık arasında kalan dönemin “genç uzman hekim” olarak tanımlanmasının, bu sürecin daha verimli geçmesine olanak sağlayacağını söyledi. Huri, bu tanımın, 40 yaş altında olan veya asistanlık veya yan dal eğitiminin bitimini takiben geçen 5 yıllık sürede akademik unvan gözetilmeksizin çalışan uzman hekimleri kapsadığını kaydetti.

Doç. Dr. Emre Huri ile tıp alanında “genç uzman” kavramı ve bunun ilk yansıması olarak yapılandırılan uluslararası genç ürolog faaliyetleri hakkında konuştuk. 

Genç uzman hekim kavramı nasıl oluştu? Neden böyle bir tanımlama yapıldı? 

Bilindiği üzere, tıp fakültesi eğitimi sonrasında tıpta uzmanlık eğitim süreci başlıyor. Bu süreçte yoğun teorik ve pratik eğitim beraber yapılandırılıyor, hekimlere mesleki anlamda bir kliniği idare etme yetisi veriliyor. Esasında tam bu noktada hekimler mesleki, sosyal, ailesel ve akademik anlamdaki yönelimlerine uzmanlık eğitimleri sonrasında karar veriyorlar. Asistanlık ve kıdemli uzmanlık arasında kalan bu dönemin “genç uzman hekim” olarak tanımlanması, yaşam boyu eğitim felsefesinden yola çıkarak bu sürecin hekimler için daha verimli, etkili ve her yönüyle mesleki, kişisel gelişime odaklı çalışmaların yapılandırılması amacını taşıyor. Bu tanımlama öncelikle, UDEK tarafından yeni kurulan “Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu”ndaki UDEK’e üye uzmanlık dernek asistan ve genç uzman hekim temsilcilerinin katıldığı genel kurul ile kabul edilmiş, sonrasında UDEK Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bu tanımlamanın birçok ülkede ve uluslararası derneklerde de olduğunu belirtmek isterim. 

Genç uzman hekim nedir? Önemini ifade eder misiniz? 

Genç uzman hekim tanımı, TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Genel Kurulu Çalışma Esasları İç Yönergesi madde 3F’ye göre, 40 yaş altında olan veya asistanlık veya yan dal eğitiminin bitimini takiben geçen 5 yıllık sürede akademik unvan gözetilmeksizin ülkemizde çalışan uzman hekimleri kapsıyor. Mesleğe henüz atılmış ve heyecanını olumlu bir şekilde daha ileri taşıyarak kendisine, ülkesine ve hastalarına faydalı olmayı amaçlayan genç uzman hekimler ile ilgili konularda farkındalık gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde ve dünyada her alanda olduğu gibi, insanın var oluşundan bu yana, hastalıkla mücadele eden onurlu hekimlik mesleğinde de genç nesillere yapılacak her türlü yatırımın gelecekteki yansıması, daha sağlıklı bir toplum ve gelişmiş bir ülke olacaktır. Bu nedenle genç uzman hekim tanımı, ülkemiz sağlık politikaları ve sağlık sistemi açısından önemlidir, diye düşünüyorum. 

Ülkemizde genç uzman hekimlere yönelik yapılması planlanan çalışmalar var mı? 

Evet, var. Özellikle mecburi hizmet yapan hekimlere yönelik çalışmalar planlanıyor. Bu sürecin en can alıcı dönemi mecburi hizmet süreci olduğundan, bugün 40 dönemden fazla atama yapılan ve standart bir sistem haline gelmiş bir uygulamanın baş aktörleri olan genç uzman hekimler için, gerek mesleki gerekse akademik anlamda kişisel motivasyonu sağlayarak gelişimlerini desteklemek mutlak bir ihtiyaç oldu. Projeler ile ilgili önümüzdeki aylarda duyuruları sizlerle paylaşırız. 

Genç ürolog nedir? Yurt dışında buna benzer çalışmalar var mı? 

Yukarıda belirtmiş olduğum tanımlama, ülke adına her branş için kabul edilebilecek bir tanımlama olduğundan, bu tanımlamada genç hekim, genç ürolog olarak değiştirilerek kullanılıyor. Genç ürolog kavramı esasında Amerika Üroloji Derneği (AUA) tarafından ilk olarak dünyada tanımlanarak AUA tarafından oluşturulan bir komite ile çalışmalar yapmıştır. Bizlerin de yapmış olduğu görüşmeler, telekonferanslar ile bu çalışmalar Avrupa Üroloji Derneği tarafından kabul görmüş, yine bu dernekte kurucu olarak görev aldığım Genç Ürologlar Ofisi tarafından bu tanımlama yapılmıştır. 

Derneğinizin kuruluş tarihçesinden kısaca bahsedermisiniz? Uluslararası bir derneği ülkemizde kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Dernek, ulusal ve uluslararası üroloji derneklerini tamamen “destekleyici” bir düşünceyle Aralık 2010 tarihinde Ankara’da kuruldu. Derneğimiz herhangi bir alternatif değil. Bu hassas nokta bence çok önemli. Ana prensipte, herhangi bir ayrım yapmaksızın her genç ürolog meslektaşımıza yönelik çalışmalar yapmak var. Dernek, ülkemizde ve dünyadaki genç ürologlara yönelik bir organizasyon açığını kapatıyor. Bu çalışmaların ülkemizden dünyadaki diğer ülkelere açılmasındaki ana neden, üroloji alanındaki asistan yapılanmasının (Türkiye ESRU- www.turkiyeesru.org) çok önemli ve etkili işler yapması ve Avrupa’daki ilk 5 ülke içerisine girmesidir. Asistanlık sürecinde bu çalışmaları yoğun olarak yapmış genç uzman hekimlerin uluslararası alanda kurmuş oldukları mesleki, akademik ve sosyal iletişim, bu derneğin ülkemizde kurulmasına neden oldu. Bu açıdan Uluslararası Genç Ürologlar Derneği, ülkemizdeki uluslararası dernek statüsünde kurulmuş ilk branş derneğidir, denebilir.

Hangi ülkelerle nasıl bir çalışma içerisindesiniz?

Dernek, ülkemizde kurulmuş, ancak uluslararası üyeliklerini web sayfası (www.iyua.org) aracılığı ile kabul eden bir sistemde çalışıyor. Zaten amaç, her ülkede temsilcilikler aracılığı ile IYUA ön adı altında yapılanmalarını sağlamak ve entegre bir veri tabanı ile çalışmaları duyurmaktır. Ülke temsilcilerinin belirlenmesindeki kriterleri istekli, gönüllü, dinamik, yeniliğe açık, ekip ruhunda çalışmaya yatkın ve akademik vizyona sahip olmak şeklinde belirledik. Temsilcilerin çoğu asistanlık süreçlerinde uluslararası asistan organizasyonlarında ülkelerini temsil etmiş ve deneyime sahip kişilerden oluşuyor. Şu an itibariyle 32 ülkeden temsilcilik oluşturduk ve uluslararası çalışmalara başladık.

Derneğin genç ürologlara nasıl bir faydası olacak, amaçları nelerdir?

Kısaca amaçlar; genç ürologların mesleki yönelimleri konusunda çalışmaların yapılması, uzmanlık sonrası eğitim eksikliklerinin saptanması, kanıta dayalı tıp adına bilimsel bir katkı sağlamaya yönelik klinik ve temel bilimsel araştırmaların planlanması, özendirilmesi, yan dal eğitimi, doktora eğitimi, kısa dönem alt branş programlarının desteklenmesi, yeterlilik programlarının desteklenmesi, burs olanaklarının sağlanması, mesleki özlük sorunlarının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunulması, genç ürologlar arasında evrensel boyutta mesleki bir ilişkinin oluşturulması, ekip ruhu çalışmanın planlanması, kişisel yenilikçi projelerin doğrudan kişiye fayda sağlaması adına desteklenmesi ve genç ürologların ülkemizden tüm dünyaya idari ve bilimsel anlamda daha etkili bir kazanım elde etmesi şeklinde sıralanabilir. Özellikle çekirdekten yetişecek akademik ve idari anlamda tecrübeli meslektaşlarımızın gelişiminde bu dernek çalışmalarının son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Adım adım gelişimin temel alındığı çalışma sisteminde her genç meslektaşımızı aramızda görmek ve kendi geleceğini planlamak adına çalışmalar yapıp desteklemek mutlak hedeflerimizden biridir. Bu nedenle bizlerin de içerisinde bulunduğu, UDEK aracılığı ile başlatılan Mesleki Lider Hekim Projelerine dernek olarak aktif anlamda destek vereceğiz.

Dernek idari yapılanmanız nasıl? Çalışma gruplarınız olacak mı?

Dernek idari yapılanmasında 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil, 3 yedek denetim kurulu üyesi bulunuyor. Ancak çalışma grupları uluslararası üyelerin katılımıyla belirlenecek. Özellikle mesleki ve sosyal anlamda az gelişmiş ülkelere yönelik eğitim ve hizmet çalışmaları da yapmayı planlıyoruz. İlkini Etiyopya’da yapmak arzusundayız. Etiyopya’yla olan ilişkiler ilginç bir şekilde başladı. Derneğin duyuruları yapıldıktan sonra dünyanın birçok ülkesinden ilgi gösteren ve çalışmalarımıza katılmak istediğini belirten meslektaşlarımız oldu. Bunlardan biri de, Etiyopya’dan yazan ve ülkesinde kendilerine bazı operasyonlar için cerrahi eğitim vermemizi isteyen bir genç ürolog idi. Dolayısıyla gelişmiş ve dünyanın önde gelen ülkeleri ile yapılacak mesleki ve bilimsel çalışmaların yanında, bu tür gelişmeler bize az gelişmiş ülkelere yönelik de eğitim ve hizmet çalışmaları yapmak gibi bir misyon yükledi.

Ulusal meslek örgütleri ile çalışmalarınız olacak mı ?

Olmaması mümkün değil. Birinci basamak yapılanmayı asistan organizasyonları olarak nitelersek, bu dernek ikinci basamak bir çalışma. Üçüncü basamak olan ve bizlerin de içerisinde olduğu ulusal anlamda kabul görmüş dernekler var. Bu bağlamda onların bizlere olan desteği ile bu yeniliği ülke dışına taşırmak daha hızlı olacak. Ayrıca, yaptığımız çalışmaların ana derneklerin genç uzman hekimlere yönelik yapacakları çalışmaları da arttıracağını düşünüyoruz. Farkındalık yaratmak dahi bu açıdan yeterli sayılabilir.

Uluslararası diğer üroloji dernekleri ile olan ilişkileriniz ne durumda, ortak çalışmalar yapacak mısınız?

Şu anda 86 ülke derneğine yazılı olarak bilgilendirme mektubu yolladık. Ve belirlediğimiz kriterlerdeki genç ürologları dernek çalışmalarımıza katılmaya davet ettik. Resmi görüşmelerimizde ise Dünya Üroloji Derneği, Amerika Üroloji Derneği ve Avrupa Üroloji Derneği bu konu hakkında bilgilendirildi. Önümüzdeki günlerde Dünya Üroloji Derneği (SIU)’nden aldığımız davet ile Berlin’de bir görüşme ve derneğimiz hakkında bir sunu yapacağız. Bu ön adım ile genç ürologlara yönelik bazı talepleri dile getirerek önemli çıktılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Ama önemli olanın, bu çıktıları evrensel anlamda paylaşmak ve paylaştıkça arttırmak olduğunu da vurgulamak isterim.

Genç uzman hekimlerin ülkemiz açısından sizce önemi nedir? Son mesajınız ne olur?

Yaptığımız bu dernek çalışmasının, henüz çok başında olmasına rağmen yoğun bir ilgi ile karşılaştığını belirtmek isterim. Şu ana kadar web sayfamız 50’ye yakın ülke tarafından tıklanmış. Önümüzdeki zamanda ülkemizin dünyaya açılan bir çalışması olarak, üroloji alanında ülkemize çok önemli katkı sağlayacağını öngörmek yanlış olmaz. Bu çalışmalarımızın ülkemizdeki diğer branşlara da örnek olacağını umuyorum. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta, bu konudaki tecrübedir. Yaklaşık 10 yıldır ulusal ve uluslararası üroloji asistan ve genç uzman organizasyonlarında aktif olarak görev almış biri olarak, bu çalışmaların mutlaka bir temel dahilinde yapılandırılmasının önemini vurgulamak isterim. Genç organizasyonlar gönüllülük, istek, birikim ve amatör ruh üzerine kurulabilir, diye düşünüyorum. Çünkü tek çıkar, insana olan yatırımdır. Bu bağlamda, ekip ruhu ve ekip birlikteliği çok önemli. Buradan da IYUA yönetim kurulunda görevli, gerçekten de tarif ettiğim tüm özelliklere sahip kardeşlerime, Dr. Cenk Acar, Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, Dr. Murat Binbay, Dr. Ömer Onur Çakır, Dr. Mehmet Reşit Gören ve Dr. Selçuk Keskin’e de çok teşekkür ediyorum.

Değiştiremeyeceğimiz şeylere tahammül etmek için sabır, değiştirebileceğimiz şeyleri düzeltmek için cesaret, ikisi arasındaki farkı anlamak için akıl dolu günler diliyorum.

Medimagazin ekibine özellikle bu konuyu gündeme getirdikleri için teşekkürlerimi sunarım.

Kaynak : Kaynak: Medimagazin

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu ile İlgili Detaylı Bilgi için Tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.