Kategoriler
Haberler Mevzuat

İşte Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasası

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname hazır.  Kararname başbakanlığa gönderildi.

Çıkacak kararameye göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu şu şekilde yer alıyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar

1) Bakanlık politika ve hedeflerine ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kurumunun düzenlemelerine uygun olarak, ülke genelindeki ağız ve diş sağlığı merkezleri, Devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinin açılması, işletilmesi, faaliyetlerininizlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı,özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.

(2) Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı diğer sağlık birimlerini kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak,
b) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak,
c) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak,
ç) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığınave güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
d) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek,
e) Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak,
f) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
g) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek,
ğ) Kurum bütçesini hazırlamak, kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kayıtlarını tutmak ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

Kurum yönetim kurulu
MADDE 32 – (1) Kurumun en üst karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim kurulubiri üniversite öğretim üyelerinden olmak üzere Bakan tarafından seçilecek altı üye ile Kurum Başkanından oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısını Kurum Başkanının başkanlığında yaparve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kendi arasından başkan ve başkanvekilini seçer.

Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam beş toplantıya katılmayanların üyelikleri yönetim kurulu kararıyla; yönetim kurulu üyeliğine seçilme şartını yitirenler veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelik süresi iki yıl olup görev süresi tamamlanmadan herhangi bir şekilde üyeliğin sona ermesi halinde kalan süre aynı şekilde belirlenen yeni üye tarafından
tamamlanır. Bir üye yönetim kuruluna en fazla beş dönem seçilebilir. İstifa edenler iki yıl süre 20 ile yeniden üye seçilemezler. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin asli görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, en az lisans mezunu olmaları kamu veya özel sektörde alanında en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin kendileri, eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ticari ilişkide bulunamazlar. Üyeler, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, bu görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri kendilerinin veya başkalarının menfaatine veya zararına kullanamazlar.

(4) Yönetim Kurulu, ayda iki defa olağan ve Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı
üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu en az beş üye ile toplanır ve dört üye ile karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu gündemi başkan tarafından hazırlanır. Üyeler, başkanın uygun görüşü veya üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gündem maddesi teklif edebilirler. Görüşmeler tutanağa geçirilir veya cihazlarla kaydedilir. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini kararda belirtir

(5) Toplantılara katılan yönetim kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri için tespit edilen tutarda aylık huzur ücreti anılan kararda belirlenen esas ve usullere göre ödenir. Başka yerden
görevlendirilen üyelere ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. Yönetim kurulu üyeliği görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirmez ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine bu fıkra gereğince ödenecek huzur ücreti sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez.

(6) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bakanlıkça belirlenen hedef, politika, stratejik planlara ve ilgili düzenlemelere uygun olarak hazırlanan yıllık performans programını onaylamak.
b) Kurum hizmetlerinin etkin, kolay ulaşılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yatırım ve personel planlaması ve hareketleri konusunda ilke kararları almak.
c) Kurum bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları ve faaliyet raporunu karara
bağlamak.
ç) Taşınmaz satın alınmasına, satılmasına ve ayni hak tesisine ilişkin karar almak.
d) Kurumun nakit kıymetlerinin 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesine karar vermek.
e) Kurumun çalışma usulleri ile ilgili düzenlemeler konusunda karar almak.

Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu
MADDE 33- (1) Kurum tarafından, kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir. Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir. Bir ilde Birlik kapsamı dışında hastane bırakılamaz.
(2) Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur.
(3) Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları kurulur.
(4) Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane
yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Hastane büyüklükleri göz önüne alınarak Kurum tarafından müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve görev dağılımları belirlenir.
(5) Kurumca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla genel sekreter
tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.

Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 34- (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır:
a) Birliği belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere, yönetim kurulu kararlarına ve performans programına göre yönetmek,
b) Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak,
c) Birlik bünyesindeki sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu
sağlamak, bu amaçla kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini gerçekleştirmek,
ç) Hastaneler arası koordinasyon ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
d) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak,
e) Birlik ile ilgili istatistikî bilgilerin takibini sağlamak, birliğin mali tablolarını
birleştirmek ve alınabilecek önlemler hakkında Kuruma önerilerde bulunmak,
f) Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına
yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,
g) İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve
alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
ğ) Birlik ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
(2) Genel sekreter gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirlemek suretiyle
yetkilerinden bir kısmını alt birim yöneticilerine devredebilir.
(3) Hastane yöneticisi, hastane ölçeğinde genel sekreterin görev, yetki ve
sorumluluklarına sahip olup, hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden genel sekretere karşı sorumludur.

Birlik personelinin niteliği ve statüsü
MADDE 35- (1) Birliklerde, ekli (..) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda
sözleşmeli statüde personel istihdam edilir. Sözleşmeli personelde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır. Birliklerdeki diğer personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışır.
(2) Genel sekreter, idari ve mali hizmetler başkanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve kamu veya özel sektörde, genel sekreter için 8 yıl, idari ve mali hizmetler başkanları, hastane yöneticisi ve müdürler için en az 5 yıl iş tecrübesine sahip bulunmak şarttır.
(3) Tıbbi hizmetler başkanının, tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip,
uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek
lisans veya doktora eğitimi almış tabip; yüz yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip; ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış bulunması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir.
(4) Genel sekreterlikte uzman olarak istihdam edilecek personelin alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve kamu veya özel sektörde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip bulunması gerekir. Açıktan alınacak uzman ve büro görevlilerinin Kamu Personeli SeçmeSınavından en az 70 puan almış olmaları şarttır. Uzman ve büro görevlilerinin Birliklere dağılımı, işe alınma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı Birliğin toplam uzman sayısının yüzde ellisini geçemez.
(5) Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personelle yapılacak sözleşme ekinde
kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Kurum başkanı, genel sekreterle doğrudan;  başkanlar ve hastane yöneticileriyle genel sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapar. Başhekim ve müdürlerle hastane yöneticisinin teklifi üzerine genel sekreter tarafından sözleşme yapılır.
Uzman personel ile büro görevlilerinin sözleşmeleri genel sekreter tarafından yapılır.
Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözleşme yapılır. Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. Süre sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık
sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer.

Ancak bunlar yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar görev yaparlar. Yeni hastane yöneticisinin göreve başlamasından itibaren, ilgili hastane başhekimi, müdürleri, başhekim yardımcıları ve müdür yardımcılarının; yeni başhekim ve müdürlerin göreve başlamasından itibaren de yardımcılarının bir ay sonunda sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Sözleşmeleri bu suretle sona eren personel ile tekrar sözleşme yapılabilir. Ekli (..) sayılı cetvelde belirtilen
pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde birlik ile ilişkileri kesilir. Açıktan sözleşmeli istihdam, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun
niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (..) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona
eren personelin, bir ay içerisinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içerisinde eski kadrosuna veya münhal olmaması durumunda kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir kadroya ataması yapılır.
(7) Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin altıncı fıkrasıkapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler.

Birlik sözleşmeli personelinin yükümlülükleri
MADDE 36- (1) Sözleşmeli personele sözleşme ücreti ve ek ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.

(2) Sözleşmeli personel; kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel
herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
(3) Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır.
(4) Sözleşmeli personelin izinleri ve iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez.

Birlik hastanelerinin gruplandırılması ve denetimi
MADDE 37 – (1) Hastaneler; hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet altyapısı,
organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda Türkiye Sağlık Hizmetleri Kurumunun sınıflandırma esasları da dikkate alınarak Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler üstten aşağıya doğru olmak üzere (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Birliğin grubu, hastanelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir.
(2) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin;
a) Grup düşürülmesi,
b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba
çıkarılamaması;
c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba
çıkarılamaması;
ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,
d) (E) grubu hastane ile devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması, hallerinde Kurumca genel sekreterin görevine son verilir. (a), (b) ve (c) bendlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise, genel sekreterce hastane yöneticisinin görevine son verilir.

Kaynak : www.medihaber.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.