Kategoriler
Haberler

Herşey Sil Baştan…


Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği hakkında 494 öğretim üyesi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından Nisan ayında iptal davası açılmıştı.

Yönetmelik, “birlikte kullanım, iş birliği” adı altında Tıp Fakültesi hastaneleri olan “sağlık uygulama ve araştırma merkezlerini” Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları haline getiriyor, yönetsel ve mali işleyişinde Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kılıyordu.

Danıştay 10. ve 11. Dairelerinden oluşan müşterek kurul; Yönetmeliğin dayanağı olan 3359 Sayılı Yasanın Ek 9. Maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna, iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına ve Anayasa Mahkemesi’nce karar verilinceye kadar Yönetmelik maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Aykırılık itirazı ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulan bu Yasa maddesinde “Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kurul bu maddenin;

  • Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmeti sunma işlevi ile  tıp fakültelerinin hizmet işlevinin birbirinden farklı niteliğe sahip olduğunun dikkate alınmaması,
  • Tıp fakültelerinin temel işlevinin eğitim ve araştırma olduğunun gözetilmemesi,
  • Tıp fakültelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yapılmasında ve sağlık hizmetlerinin  verilmesinde, Anayasa’nın 130. maddesinde belirtilen güvenceler sağlanarak,   üniversitelerin  bilimsel özerkliğini tanıyan yasal düzenlemelerin yapılmaması,
  • Üniversiteler ve üniversite öğretimi konusunda karar almaya yetkili organın Yükseköğretim Kurulu olmasına rağmen Yönetmelik çıkarma yetkisinin Sağlık Bakanlığı’na verilmesi,
  • İşbirliğinin ve birlikte kullanımın nasıl bir yöntem izlenerek hangi ilke ve kurallara uyularak yapılacağının belirtilmemesi ile yönetimin esas ve usullerine yer verilmemesi,
  • Üniversite ve Sağlık Bakanlığı arasındaki ilişkilerin yasal zemininin düzenlenmemesi,
  • Herhangi bir temel ilke konulmadan, yetkilerin tümüyle Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi,

Gerekçeleriyle Üniversitelerin bilimsel özerkliğinin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle Anayasa’nın 2.7,124.130 ve 131. maddelerine aykırılık itirazı ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.

Kurul Kararı için tıklayınız


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.