Kategoriler
Haberler

Muayanehanelerde son gelişme…

MUAYENEHANE VE YANI SIRA SGK İLE SÖZLEŞMELİ ÖZEL SAĞLIK
KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLERİ 
“TERCİH” YAPMAYA ZORLAYAN İŞLEMLE İLGİLİ AÇILAN EMSAL DAVADA
YÜRÜTME DURDURULMUŞTUR.
Bilindiği gibi, muayenehanesi olan hekimlerin, yanı sıra SGK ile sözleşmesi olan
özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacakları yönündeki, İstanbul Valiliği İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 20.10.2011 tarih ve 292977 sayılı Genel Yazısı’nın yürütmesinin 
durdurulması ve iptali talebiyle, hem İstanbul Tabip Odası adına, hem de hekimler 
adına davalar ikame etmiştik.
Hekim adına ikame ettiğimiz davada, İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 
2011/2063 E. sayılı ve 08.12.2011 tarihli kararı ile;
“İşlemin icrasından sonra, hukuka uygunluk denetimi yapılarak, uyuşmazlığın 
esasının çözümlenmesi suretiyle mahkemece verilen kararın artık uygulanma 
imkanı kalmayacaktır. Bu haliyle Anayasa’nın 125. maddesi ile tanınan yargısal 
denetimi engelleyecek nitelikteki idari uygulamaların Hukuk Devleti anlayışı ile 
bağdaştırılması da mümkün değildir. 
Bu durumda, işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın giderilemeyeceği 
nedeniyle, Mahkememizce bu aşamada yürütmenin durdurulması için gereken 
koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır.”
gerekçesiyle, İstanbul Valiliği’nin 20.10.2011 tarih ve 292977 sayılı 
“genel yazısı”nın, yürütmesini durdurmuştur.
Anılan yürütmeyi durdurma kararı, Mahkemenin tebligat yapması beklenmeksizin, 
tarafımızdan İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılmıştır. Ardından, gün 
içinde Mahkeme tarafından da İl Sağlık Müdürlüğü’ne tebligat yapılmıştır. 
Gelinen durumda, muayenesi olan ve yanı sıra SGK ile anlaşması olan 
özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimleri “tercih” yapmaya 
zorlayan İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün genel yazısı,
yargı yoluna başvurma hakkını ortadan kaldıracak şekilde kısa bir 
süre öngördüğünden hukuka aykırı bulunmuştur. İstanbul 3. İdare 
Mahkemesi tarafından, hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde 
giderilemeyecek zararlara yol açacağı saptanan bu yazıya dayanılarak 
işlem tesis edilmemesi gerektiği açıktır.
Bu nedenle, kendisine tebligat yapılarak “tercih”te bulunması istenen hekimlerin, 
tebligatları 26.10.2011 tarihli yazımızda belirttiğimiz üzere şerh düşerek tebliğ 
almalarını ve “tercih” yapmaksızın idare mahkemelerine başvurmalarını önemle 
bildirir; genel yazının hukuka aykırı olduğunun İstanbul 3. İdare Mahkemesi
tarafından saptanmasına rağmen personel çalışma belgesinin iptal edilmesi ve 
benzeri bir uygulamayla karşılaşılması halinde, ivedilikle hukuk büromuza 
başvurulmasını tavsiye ederiz.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.