Kategoriler
Haberler Mevzuat

Mal alımlarında işin miktarının ve süresinin belirlenmesi konulu 2012/11 sayılı genelge

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Mal alımlarında işin miktarının ve süresinin belirlenmesi konulu 2012/11 sayılı Genelge yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-1432 30.01.2012

Konu: Mal alımlarında işin miktarının

ve süresinin belirlenmesi.

 

 

………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

GENELGE

2012/11

 

 

Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunumu amaçlanmış olup bu amaca yönelik çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunumunda mevcut kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanılması sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir.

 

Bu bağlamda, Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumların yapacakları alımlara ve stok yönetimine ilişkin olarak yayımlanmış olan genelgeler ve genel yazılar ile;

 

a) İhtiyaçların kurulacak olan İhtiyaç Tespit Komisyonları marifetiyle belirlenmesi,

b) İhtiyaçların il düzeyinde yapılacak Çerçeve Anlaşma İhaleleri veya Toplu Alımlarla karşılanması,

c) Küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarının büyük ölçekli kurumlarca karşılanması,

d) Başta Azami Stok Miktarı Uygulaması olmak üzere stok yönetimi uygulamaları,

e) Mal Alımlarında Ertesi Yıla Geçen Yüklenme uygulamaları,

 

Hususlarında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bakanlığımızca yapılan bu düzenlemelerden temel olarak beklenenler; ihtiyaçların sağlıklı belirlenmesi, rekabeti sağlayan ortak teknik şartnamelerin oluşması, toplu alım gücüne bağlı olarak ekonomik satın almanın yapılması ve stok maliyetlerinin en aza indirilmesidir.

 

Kurumlarımızdan alınan geri bildirimler de dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, aşağıda yer alan hususların uygulanmasına karar verilmiştir.

 

1. Münferit sözleşme ile birkaç aylık ihtiyacı karşılayacak miktarda alım yapılırken, 05/04/2011 tarihli ve 2011/27 sıra nolu genelge ile 1 (bir) yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde de alım yapılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

 

Bundan sonra yapılacak münferit sözleşme alımları, hiçbir şekilde 6 (altı) aylık ihtiyaç miktarını geçmeyecektir.

 

2. İhale dokümanlarında teslimat programları, Bakanlığımızın azami stok miktarı uygulamaları çerçevesinde belirlenecektir. Teslimat programları, sorumlu yöneticiler koordinesinde; ilaç ve/veya tıbbi sarf depo sorumluları başta olmak üzere ilgili taşınır görevlileri ile satın alma birimlerince ortak olarak belirlenecektir.

 

3. Kurumlarımızın sözleşme bitim tarihlerinde (genelde yılsonunda) stok seviyelerinin artmaması, bu artışa bağlı olarak ortaya çıkabilecek mali sıkıntılarla karşılaşmamaları için bundan sonra yapılacak sürelilik arz eden mal alımlarında;

a) Kurumun ihtiyaçları, İhtiyaç Tespit Komisyonlarınca önceki yıllar tüketimleri de dikkate alınarak sağlıklı bir şekilde tespit edilecektir.

 

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin (b) bendinde “…Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Mezkûr Kanun hükmü gereğince, gelecek yılın süreklilik arz eden mal ihtiyaçlarının temini için, mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabildiği unutulmamalıdır.

 

c) Gelecek yılın ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri ihtiyaçları için herhangi bir nedenle mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılamaması halinde, yılı içerisinde yapılacak olan ihaleler; bütçede öngörülen ödeneğin yüzde ellisini ve izleyen yılın Haziran ayını geçmemek, yüklenme süresi on iki ayı aşmamak ve izleyen yılın bütçesinde gerekli olan ödenek planlaması yapılmak üzere “ertesi yıla geçen yüklenme” şeklinde yapılabilmektedir.

 

Örneğin; İhalesi “ertesi yıla geçen yüklenme” şeklinde yapılan ve işe başlama tarihi 01 Ağustos olan bir işin, iş bitim tarihi gelecek yılın 30 Haziran tarihini geçemeyeceğinden, işin süresi en fazla 11 (on bir) ay olabilecektir.

Ertesi yıla geçen yüklenmeyle ilgili hususlarda 16/06/2009 tarihli ve 5873 sayılı genel yazıda belirtilen açıklamalara dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

4. Küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarının büyük ölçekli kurumlarca karşılanması uygulamasında;

a) Tedarikçi kuruma, bağlı kurumun ihtiyaç tespit komisyonlarınca belirlenen ihtiyaçlar bildirilecektir.

b) Tedarikçi kurum ihaleye çıkmadan önce, bağlı kurumun bildirdiği ihtiyaçlarında değişiklik olup olmadığını mutlaka teyit edecektir.

c) Bağlı kurumun bildirdiği ihtiyaçlar, öncelikle tedarikçi kurumun stoklarından karşılanacaktır.

 

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Gereği:                                             Bilgi:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)    Teftiş Kurulu Başkanlığına

İç Denetim Birimi Başkanlığına

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Genelgenin aslı için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.