Kategoriler
Haberler Mevzuat

Döner sermaye ödemesinde neler değişti?

 

08.02.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1. Yönetmelikteki “klinik şef, şef yardımcısı” ibareleri, “eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.

2. Eğitici destekleme puanı olarak adlandırılan ek puanlar eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ı, uzman tabip kadrosundaki doçentlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 30’u oranında verilecek şekilde değiştirilmiştir. (m.4/ş)

3. Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde klinik şefleri için (2,90), klinik şef yardımcıları için (2,80) olan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları eğitim görevlisi için (2,85) olarak değiştirilmiştir.(m.5/oo)

4. Döner sermaye gelirinden ayrılan SHÇEK payı ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı” ibaresi “24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay” şeklinde değiştirilmiştir. (m.5/a-b)

Döner sermaye gelirinden, Hazine payı, sosyal hizmetler payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumda görevli personele dağıtılacak kısmın kurumlarda %50’sini, kuruluşlarda ise % 65’ini aşamayacağına dair hükümdeki kuruluşlar ile ilgili kısmı madde metninden çıkarılmıştır. (m.5/b)

5. Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele yapılacak ek ödemeyle ilgili Yönetmeliğin 5. maddesinin (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Zaten bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın 2012/7 sayılı Genelgesinde 15/01/2012 tarihinden itibaren kadrosu Maliye Bakanlığında bulunan ve döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele, Sağlık Bakanlığı kurumları tarafından herhangi bir ek ödeme yapılmayacağı düzenlenmiştir.

6. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan asistan ve yan dal asistanlarının net performans puanı Yönetmeliğin önceki halinde aynı iken, yeni düzenleme ile ikisi için ayrı oranlar getirilmiştir. Yeni hükme göre; asistanların net performans puanı, klinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamı üzerinden; yan dal asistanlarının net performans puanı ise klinik hizmet puan ortalamasının % 60’ı ile hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ının toplamı üzerinden değerlendirilecektir. (m.5/k)

Buna bağlı olarak da kurumlarda net performans puanının hesaplanmasına ilişkin 17. maddede asistanlar ile yan dal asistanlarının net performans puan hesaplaması birbirinden ayrılmıştır.

7. Çocuk izleme merkezleri özellikli birimler arasına eklenmiştir. (m.5/y)

8. Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde görevlendirilen personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilecektir. (m.5/aa)

9. Laboratuarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayıların Bakanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirleneceğine dair hükme enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları da eklenmiş ve bu sayıların Yönerge ile belirlenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. (m.5/gg)

10. Hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilecekler arasında Yönetmeliğin önceki halinde “çocuk izleme merkezlerinde görevli personel” ibaresi varken, bu ibare “çocuk izleme merkezlerinde çalışan tabipler” olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle çocuk izleme merkezlerinde görevli tabip dışı personele %20 ek puan verilmeyecektir. Aynı maddeye “evde bakım hizmetlerinde çalışan tabipler” de eklenmiş ve bu tabiplerinde %20 ek puandan yararlanması imkanı getirilmiştir. (m.5/ll)

11. Yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabiplerin hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayıları üzerinden değerlendirileceğine dair hükümdeki sürekli çalışan ve sürekli çalışmayan ayrımı kaldırılmıştır. Ayrıca maddenin değişiklikten önceki halinde “diyaliz” ünitesinde çalışanlar da kapsamda iken, yapılan değişiklik ile “diyaliz” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (m.5/nn)

Buna bağlı olarak da kurumlarda net performans puanının hesaplanmasına ilişkin 17. maddede diyaliz ünitelerinde çalışanlar uzman tabip ve tabiplerin net performans puan hesaplaması ile yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışanlar uzman tabip ve tabiplerin net performans puan hesaplaması birbirinden ayrılmıştır.

12. Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmet sorumlusu olarak görevlendirilen tabibin kadro unvan katsayısının % 10 oranında arttırılması hüküm altına alınmıştır. (m.5/şş)

13. Kurumlarda çocuk izlem merkezlerinde görev yapan tabip ve uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılacaktır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personelinden haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen personele de, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacaktır. (m.5/e-8)

14. a. Ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Baştabiplik bünyesinde görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Baştabipler için 5,00 kadro unvan katsayısı, diğer personel için ise Ek-8 sayılı tabloda (Hizmete yeni açılan kurum personelinin hizmet alanı kadro-unvan katsayıları tablosunda) yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacaktır.

Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan Ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu kurumdan kendi kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacaktır.

b. Yangın, sel, deprem gibi olağanüstü hallerde, Bakanlıkça uygun görülen sağlık kurumlarında görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak ek ödemenin süresi Bakanlıkça belirlenir.

c. Aile Hekimlerinin eğitimi amacıyla saha çalışmasına katılan uzman tabiplere Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacaktır. (m.5/bb)

15. Döner sermaye saymanlık müdürü ibaresi, döner sermaye komisyonu üyeleri arasından çıkarılmıştır. (m.6, m.9)
Ayrıca Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 sayılı cetvellerden de “döner sermaye saymanlık müdürü”, “döner sermaye saymanlık müdür yardımcıları”, “döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görevli personel” ibareleri çıkarılmıştır.

16. Kurumlarda net performans puanının hesaplanmasına ilişkin 17. maddedeki döner sermaye komisyonu tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan uzman tabiplerle ilgili hükümdeki “döner sermaye komisyonu tarafından” ibaresi, “başhekim tarafından” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca aynı maddeye eğitim ve araştırma hastanelerinde bir kliniğe bağlı olarak çalışmayıp da Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen kliniklerde çalışan uzman tabiplerin net performans puanının hesaplanması ile ilgili hüküm eklenmiştir.

17. Yönetmeliğin ek 1. maddesindeki “Aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami %65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.” şeklindeki hüküm “İl sağlık müdürlüğü, o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarı ve nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlüğü personeline yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünce belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.” şeklinde değiştirilmiş, böylece elde edilen gelirlerin azami %65’inin kullanılması şartı kaldırılmıştır.

18. 663 sayılı KHK ile eğitim görevlisi kadrolarına atanmış sayılan klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının ek ödemesi, 02.11.2011 tarihinden itibaren kendilerine öngörülmüş olan kadro unvan katsayısı kullanılarak yapılacaktır. (geçici m. 6)

 19. Yönetmeliğin ekindeki cetvellere eğitim görevlisi, eğitim sorumluları eklenmiştir.

Ek-2 sayılı eğitim ve araştırma hastaneleri kadro-unvan katsayıları tablosunda eğitim sorumlusu için 3,45, eğitim görevlilerinden profesör ve 5 yılını doldurmuş doçent unvanı bulunanlar için 3,35, eğitim görevlisi için 2,85 katsayısı belirlenmiştir. Aynı tabloda başasistanın kadro-unvan katsayısı 2,40’tan 2,50’ye çıkarılmıştır.

Ek-8 sayılı hizmete yeni açılan kurum personelinin hizmet alanı kadro-unvan katsayıları tablosunda eğitim sorumlusu için 6,50, eğitim görevlilerinden profesör ve 5 yılını doldurmuş doçent unvanı bulunanlar için 6,50, eğitim görevlisi için 5,50 katsayısı belirlenmiştir. Aynı tabloda yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan uzman tabiplerin kadro-unvan katsayısı 4,00’ten 5,00’e çıkarılmıştır.

Kaynak : Sağlık Sen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.