Kategoriler
Haberler Mevzuat

Acil’de ilave ücretin yolu açıldı

Medimagazin’den alınmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,07.03.2012 tarihinde yayınladığı “Güncel Sağlık Uygulama Tebliği’’ ile Kurumla sözleşmeli Vakıf üniversiteleri ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının acil servisine müracaat edenlerden ilave ücret alabilmenin yolunu açmıştır. Bu düzenleme ile SGK, Acil servis  uygulamasında, hizmet satın aldığı kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşları arasında farklılık yaratmaktadır.

         Sağlık kurum ve kuruluşlarında acil serviste yeşil alan uygulaması ile katkı payı almayı mümkün kılan SGK, bu kez de özel sağlık kuruluşlarına acil olarak başvurulsa bile bu halin ortadan kalktığına hükmedilen hallerde ilave ücret almasını yasal hale getirmektedir.

         SUT uygulama tebliğinde ‘Acil Sağlık Hizmetleri ve İlave ücret alınması’ ile ilgili düzenlemeler şunlardır:

1.    Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil servise müracaat eden bütün vatandaşlara bakmak zorundadır.

2.    Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları acil servislerde acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri için kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez.  (SUT sayfa16,4.3.Acil Sağlık Hizmetleri)

3.   Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmemektedir.  Ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilmektedir. (SUT sayfa16 4. 3. Acil Sağlık Hizmetleri)

4.    (*) Acil hal;Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.(SUT sayfa4,3.1.3. Provizyon İşlemleri )

5.    Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde,acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Taahhütname” (Ek-4/C)’nin kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.(SUT sayfa8, 3.3.1.İlave Ücret Alınması)

6.    ACİL HALİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

“Acil hal nedeniyle başvurduğum …………………………………………………………………..’da yapılan tedavim sonrası acil halimin sona erdiği ve bundan sonra sunulacak sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilave ücret ödemeyi ve ödediğim ilave ücreti Sosyal Güvenlik Kurumundan talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.”

Hasta ve/veya yakınının                                                             Sağlık Hizmeti

                                                                                                Sunucusu Yetkilisi             

Adı Soyadı                     :                                             Adı Soyadı     :

T.C. Kimlik No  :                                             Görevi            :          

Tlf No                            :                                             İmza               :                  

Adresi                           :                                              Tarih              :

İmza                             :

Tarih                             :

7.    Kurumla sözleşmeli Vakıf Üniversiteleri ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları;SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir.İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemez.(SUT sayfa8, 3.3.1.İlave Ücret Alınması)

    SONUÇ OLARAK : Yukarıda sözü edilen  SUT mevzuat bilgisine göre acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil servise müracaat eden tüm vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri için kişilerden bir ilave ücret talep etmeyecekti.

         Ancak SGK; acil serviste sunulan sağlık hizmetleri içinkuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin, kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin  tespiti halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmeyeceğini ifade etmektedir. (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar, tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar dışındaki hastalar SGK tarafından acil hal olarak kabul edilmemektedir)

            Kurumla sözleşmeli Vakıf üniversiteleri ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları acil servislerine müracaat edenlerden ilave ücret alabilecektirSağlık hizmeti sunucusuna başvuranlara “acil halininiz sona erdi, şimdiden sonra işlemleriniz ilave ücrete tabidir diye hastaya/hasta yakınına imzalatılan taahhütname ile, ilave ücret ödemeyi ve ödediği ilave ücreti Sosyal Güvenlik Kurumundan talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt ettirilerek ilave ücret almanın yolu açılmıştır.

         Acil Servisleri ACELE Servislere dönüştürenler, acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucularına acil serviste verilen Sağlık Hizmetlerinin bedellerini ödememe baskısı ile Acil servise müracaat edenlerden de ilave ücret almaya zorlanmaktadır. Böylece Vakıf üniversiteleri ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşların Acil Servislerine müracaat edenlerden ilave ücret alabileceklerdir.İlave ücret ödeyemeyenler ise zaten iş yoğunluğu fazla olan Üniversite ve Devlet Hastanesi acillerine yönlendirileceği aşikârdır. 

Hazırlayanlar: Dr Ergün DEMİR & Dr Güray KILIÇ  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.