Kategoriler
Haberler Mevzuat

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra(İl Sağlık Müdürlüğü) Teşkilatının Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra(İl Sağlık Müdürlüğü) Teşkilatının Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge

GENELGE

( 2012/19 )

Bilindiği üzere, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımızın yeni yapılanmasına bağlı olarak yönetmeliğin uygulanması ile ilgili Bakanlığımız Teşkilatlarında aşağıdaki hususlara riayet edilecektir;

1) Kamu zararlarından kaynaklanan alacaklarda, takibe yetkili birim Merkezde Strateji Geliştirme Başkanlığı, taşrada ise İl Sağlık Müdürlükleridir.

2) İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilen mali işlemler neticesinde tespit edilen kamu zararlarına ilişkin hususların değerlendirilmesi İl Sağlık Müdürleri tarafından yapılacaktır.

3) Merkezdeki, kamu zararlarına ilişkin Sayıştay ve Mahkeme İlâmlarının gereği ilgili birimler tarafından mevzuatına uygun olarak yerine getirilir. Ayrıca muhasebeleştirilme işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla birer nüshası iki iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

4) Denetim Birimlerince merkezde yapılan kontrol, inceleme ve denetleme sonucunda hazırlanan raporlar kamu zararının oluştuğu birime gönderilir. İlgili merkez birimleri, bu şekilde kendilerine bildirilen kamu zararına ilişkin belgeler ile diğer kontrol denetim ve incelemeler neticesinde düzenlenen belgelerde yer alan hususlara ilişkin, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle Üst Yönetici değerlendirmesinin yapılmasını sağlar.

5) Merkezde, üst yönetici değerlendirmesi sonucunda takip ve tahsiline karar verilen alacaklar, değerlendirmenin yazılı hale getirildiği tarihten itibaren iki iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Değerlendirmeye tabi tutulmamış veya değerlendirme yapılmış olmakla birlikte takip ve tahsiline karar verilmemiş olan yazı, tutanak, rapor ve benzeri belgeler Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmez.

6) Denetim Birimlerince İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan kontrol, inceleme ve denetleme sonucunda hazırlanan raporlar, bu birimlerce doğrudan ilgili Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğüne) gönderilebileceği gibi; raporlar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla da ilgili Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğüne) gönderilebilecektir.

7) İl Sağlık Müdürünün harcama yetkilisi olması halinde, değerlendirme üst yönetici tarafından yapılacağından; kamu zararına ilişkin tüm belgeler, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü gönderilir. Bu birim tarafından yukarıda belirtildiği şekilde üst yönetici değerlendirmesinin yapılması sağlanarak, değerlendirme sonucu İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilir.

8) İl Sağlık Müdürlüğünün döner sermayeli işletmesince gerçekleştirilen mali işlemlerden doğan kamu zararı alacaklarının, takip, tahsil ve benzeri işlemlerinde 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

9) Tespit edilen kamu zararlarının takip ve tahsiline ilişkin iş ve işlemlerde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine titizlikle riayet edilecektir.

10) 07 Mart 2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi gereğince, kamu hastane birlikleri kuruluncaya kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki kamu zararı dosyalarının takibini Bakanlık il sağlık müdürlükleri yerine getirecektir. Kamu hastane birlikleri kurulduktan sonra ise devir işlemleri gerçekleştirilecektir.

11) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 19.03.2012 tarih ve 2012/29 sayılı yazısı gereğince Halk Sağlığı Müdürlüklerine ait kamu zararı dosyalarının İl Sağlık Müdürlüklerince ilgili Halk Sağlığı Müdürlüklerine devir işlemlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

12) Başkanlığımızca yayımlanan 08.05.2007 tarih ve 2007/34 sayılı Kamu Zararlarına İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.