Kategoriler
Haberler Şiddet

CHP Milletvekili’nden şiddet için kanun teklifi

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

            Sağlık Personelini Etkileme ve Sağlık Hizmetini Kesintiye Uğratma

MADDE 1- 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1-(1) Sağlık hizmeti sunan tüm sağlık personeline, yapmış olduğu ya da yapmakta olduğu sağlık hizmeti nedeni ile sözlü veya fiili olarak hukuka aykırı bir şekilde baskı uygulayan kişi ya da kişilere iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu fiiller sonucunda sağlık hizmetleri kesintiye uğramışsa yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında arttırılır.”

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Dr. Orhan DÜZGÜN

Tokat Milletvekili

 

 

 

GENEL GEREKÇE

Türk Tabipleri Birliği’nin raporuna göre Türkiye genelinde doktorlar son 3 yılda 107 ayrı olayda şiddete maruz kaldı. Görevi başında yaklaşık 90 hekim dayak yedi, 6’sı bıçaklandı. Gaziantep’te yaşanan son olayla hastanede cinayet sayısı 2’ye çıktı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, 2009’da 23’ken, 2011’de 50’ye yükseldi.

Artan bu şiddet olayları nedeniyle, ülkemizin en önemli konularından biri sağlık personellerimize uygulanan şiddet olmuştur. Son zamanlarda sağlık personellerimize uygulanan şiddet olaylarının artışı nedeniyle sağlık personelimizin güvenliği ciddi anlamda tehlikededir. Toplumda yaşanan şiddet olaylarının dörtte biri sağlık alanında yaşanmaktadır. Türk Ceza Kanununda sağlık personeline uygulanan şiddetin farklı yargılanması için belirleyici maddelerin bulunmaması açısından sunulan kanun teklifinin önemi büyüktür.

Sağlık personeli ve sağlık hizmeti alan kişilerin arasındaki ilişkinin güven duyguları üzerinde temellenmesi gerekmektedir. Sağlık personeli ve hasta veya hasta yakınları aynı hedefi ve endişeleri taşımaktadır. Toplumun sağlığı için çalışan sağlık personelimiz şiddeti değil, saygı ve takdiri hak etmektedir. Can güvenliği olmadan can kurtarmak mümkün değildir. Tabip odalarının raporlarına göre sağlık personelinin en çok maruz kaldığı filler öldürme, yaralama, hakaret ve tehdittir. Bu saldırılar en fazla acil servislerde ve polikliniklerde vuku bulmaktadır. Bu saldırılardan sadece sağlık personeli değil diğer hastalara verilen sağlık hizmeti de olumsuz yönde etkilenmektedir. İnsan yaşamını doğrudan ilgilendiren sağlık hizmetleri sırasında, görev yapan sağlık personelinin alacağı karar ve yapacağı işlemler sırasında hiçbir baskı altında bulunmaması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık personelinin güvenli ve hukuksal anlamda korunan bir ortamda çalışması son derece önemlidir ve hasta haklarının korunması açısından da vazgeçilmezdir.

Bu nedenlerle, sağlık personeline sözlü ve fiili olarak baskı yapmak, her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etmek fiillerini ceza yaptırımına bağlamak açısından sunulan kanun teklifiyle sağlık personelinin mesleki bağımsızlık ve güven içerisinde çalışması hukuksal koruma altına alınmaya çalışılmıştır.

Maddenin son fıkrasında ise ağırlaştırıcı nedene yer verilmiş, söz konusu fillerin “sağlık hizmetinin kesintiye uğraması” sonucunu doğurması halinde uygulanacak cezanın yarısı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.

MEDİMAGAZİN’den alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.