Kategoriler
Haberler

İzmir Tabip Odası Anketi: Vatandaş aldığı sağlık hizmetine geçer not vermedi

İzmir Tabip Odası tarafından 1-15 Nisan 2012 tarihleri arasında, İzmir kentinin değişik bölgelerinde yüz yüze yapılan anket çalışmasında, toplam bin 639 kişiye sağlık hizmeti ve hekimlik ile ilgili 25 soru yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, soru yöneltilen vatandaşların yüzde 75’i aldığı sağlık hizmetini kaliteli bulmuyor; yüzde 71’i aldığı sağlık hizmetinden memnun değil; yüzde 70’i hekim-hasta iletişiminde sorun olduğunu düşünüyor; yüzde 78’i hekimleri sağlık sistemindeki sorunlardan dolayı suçlu görmüyor; yüzde 74’ü muayene süresini yetersiz buluyor; yüzde 64’ü  ise hekimlerin mutsuz olduğunu düşünüyor.

Anketin en çarpıcı sonucu ise katılım paylarıyla ilgili ortaya çıktı; ankete katılan vatandaşların yüzde 92’si tedavisi sırasında katılım payı adı altında ödeme yapmaktan memnun olmadığını dile getirdi. Bu sonuç, vatandaşların sağlık hizmetini devletin karşılaması gereken bir hak olarak gördüğünü ortaya koyuyor. 

Vatandaşlardan, aldığı sağlık hizmeti ile ilgili memnuniyetini düşükten yükseğe 1 ile10 arasında derecelendirmesi istendiğinde not ortalaması 4.2 olarak belirlendi. Bu oran kadınlarda ve kentte yaşayan yüksek eğitimli grupta 4’e iniyor.

Anket sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve İzmir Tabip Odası’nın bu sonuçlarla ilgili yorumu şöyle:

DEMOGRAFİK VERİLER

Katılımcıların %92’si 18-65 yaş, %4’ü 18 yaşından genç, kalanı 65 yaşı üzerinde.

Ankete katılanların %56’sı erkek, %44’ü kadın.

Eğitim durumu bakımından %59’u yüksek okul, %19’u lise, %12’si ilkokul, %8’i ortaokul mezunu.

Katılımcıların %62’si orta gelir, %32’si düşük gelir, %5’i yüksek gelir grubunda.

Ankete katılanların %61’i kentte, %34’ü ilçelerde, %3’ü beldelerde , %2’si köydeyaşıyor.

VATANDAŞ ALDIĞI SAĞLIK HİZMETİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Vatandaşın %92’si tedavisi için katılım payı adı altında ödeme yapmaktan memnun değil.

Bu oran aktif çalışan yaş grubunda ve daha küçük nüfuslu yerlerde yaşayanlarda daha da yükseliyor.

Yorum: Vatandaş sağlık hizmetini devletin karşılaması gereken bir hak olarak görüyor.

Vatandaşın %44’ü eskiye oranla daha fazla hastalandığını düşünüyor.

Ancak bu oran 65 yaşın üstünde %63’e, yüksek eğitim düzeyinde %71’e yükseliyor.

Yorum: Kronik hastalıkların daha sık görüldüğü yaşlı grupta ve daha fazla sağlık bilinci olan yüksek eğitimli grupta koruyucu hekimliğin yetersiz kaldığına dair kaygılar var.

Vatandaşın %33’ü gereksiz ilaç yazıldığını düşünüyor.

Bu oran 65 yaşın üstünde ve yüksek eğitimli grupta 10 puan kadar yükseliyor.

Yorum: Vatandaşımız ilaç yazılmasını olumlu bir sağlık hizmeti olarak görüyor. İzmir Tabip Odası olarak hastalarımızın bu beklentisi ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Hatta kimi zaman bu beklenti muayene ve tanı sürecindeki hasta ile olan iletişime engel olmaktadır.

Vatandaşın %32’si gereksiz tıbbi inceleme yapıldığını düşünüyor.

Bu oran sadece yüksek eğitimli grupta 10 puan kadar yükseliyor.  

Yorum: Vatandaşımız ilaç yazılmasına benzer olarak, fazla tetkik yapılmasını olumlu bir sağlık hizmeti olarak görüyor. Biz bunun sağlıkta bir tüketim stratejisi ve işletmeci mantığının sonucu olduğunu düşünüyoruz.

Vatandaşın %55’i ameliyatlarda ucuz malzeme kullanıldığını düşünüyor.

Bu oran düşük gelir düzeyinde ve küçük nüfuslu yerlerde yaşayanlarda daha da yükseliyor.

Yorum: Vatandaşımız “paran kadar sağlık” döneminin en büyük etkisini ameliyat malzemelerinde yaşıyor

Vatandaşın %74’ü doktorun kendisi için yeterli muayene zamanı ayırmadığını düşünüyor.

Yorum: Vatandaşımızın bu kanısının yaş, cinsiyet, gelir durumu, eğitim ve yaşadığı yere göre farklılaşmadığını düşünüyoruz. Performans sistemi ile muayene arka plana atılmış, tetkik isteme ve ilaç yazma gibi kısa süreli süreçler ön plana çıkmıştır. Halkımız bunun farkındadır, ancak ilaç kullanımına da koşullanmıştır.  

Vatandaşın %77’i acil servislerde aldığı hizmeti yeterli bulmuyor.

Yorum: Vatandaşımızın bu kanısının yine yaş, cinsiyet, gelir durumu, eğitim düzeyine göre farklılaşmadığını düşünüyoruz

Vatandaşın %58’’i yoğun bakımlarda aldığı hizmeti yeterli bulmuyor.

Bu oran orta yaş grubunda ve yüksek eğitimli grupta 10 puan kadar daha da yükseliyor.

Yorum: İzmir Tabip Odası olarak acil servisler ve yoğun bakımlarda nitelikli sağlık hizmeti yönünden sorunlar olduğunu, bu alanların iyi organize edilmediğini ve vatandaşların mağdur olduğunu düşünüyoruz.

Vatandaşın %60’ı tamgün yasasının sonuçlarından memnun.

Yorum: İzmir Tabip Odası olarak hekimliğin tam zamanlı yapılmasını her zaman savunduk. Bu nedenle yasanın bu sonucuna karşı değiliz. Vatandaşa bu konuda anlatmak isteğimiz talep, bu yasa ile yasaklanan; tamgün çalıştıktan sonra, etik ve iyi hekimlik kurallarına uyma koşulu ile serbest çalışma hakkımızın geri verilmesidir.

Vatandaşın %61’i Genel Sağlık Sigortası uygulamasından memnun değil.

Bu oran prim ödeyecek olan orta yaşta ve yüksek eğitim düzeyinde daha da yükseliyor.

Yorum: Vatandaş sağlık hizmetini sigorta sistemi dışında devletin karşılaması gereken bir hak olarak görüyor.

Vatandaşın %71’i aldığı sağlık hizmetinden genel olarak mutlu değil.

Yorum: Vatandaşımızın bu kanısı yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim düzeyine göre değişmiyor.  .

Vatandaşın %75’i aldığı sağlık hizmetini kaliteli bulmuyor.

Bu oran şehirde yaşayan dar gelirli vatandaşlarda daha da yükseliyor.

Yorum: Vatandaşımızın bu kanısı yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyine göre değişmiyor; gelir düzeyi ve yaşadığı yere göre memnuniyetsizliği artıyor.

Vatandaş aldığı sağlık hizmeti ile ilgili memnuniyetini düşükten yükseğe  1-10 arası derecelendirdiğinde, not ortalaması 4.2 olarak belirleniyor. .

Bu oran kadın vatandaşlarımızda ve kentte yaşayan yüksek eğitimli grupta  4.0’a kadar düşmektedir.

Yorum: Sağlık Bakanlığının söyleminin aksine vatandaşımız aldığı sağlık hizmetine geçer not vermemiştir. Vatandaşın memnuniyeti hizmete ulaşmaktaki kolaylıktan kaynaklanmakta, ancak vatandaş aldığı sağlık hizmetinin nitelikli olmadığının farkındadır.

VATANDAŞ HEKİMLER İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Vatandaşın %69’u  hekim-hasta iletişiminde sorun olduğunu düşünüyor.

Yorum: Bu düşüncenin genel bir kanı olduğu anlaşıyor. Mesleki açıdan mutsuzluğumuz, sağlık otoritesinin bizleri değersizleştirme söylemleri, karşılıklı olarak bu iletişimin gelişmesine engel teşkil ediyor.

Vatandaşın %62’si hekimleri “paracı” meslek mensubu olarak görüyor.

Yorum: Bu görüşün ne yazık ki geçmişten gelen bir belleğe dayandığının farkındayız. Ancak sağlık otoritesinin son yıllarda bu görüşü kışkırtıcı bir şekilde algı yönetiminde kullanması, geçmişten farklı olarak hekim-hasta iletişimini bozmakta ve hastayı hekime karşı olumsuz davranışa yöneltmektedir.

Vatandaşın %78’’i  hekimleri sağlık sistemindeki sorunlardan dolayı suçlu görmüyor.

Yorum: Bu görüşün genel bir görüş olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle İzmir Tabip Odası olarak halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Karşılıklı güven ortamının sağlandığı bir durumda sağlık hizmetinin daha verimli yürütüleceğine inanıyoruz.

Vatandaşın %64’ü hekimlerin mesleklerini icra ederken mutsuz olduğunu düşünüyor.

Yorum: Bu görüşün genel bir görüş olması, sağlık otoritesinin haklı taleplerimizi siyaseten dikkate alacağına dair umutlarımızı arttırıyor.

Vatandaşın %53’ü son yıllarda hekimlere karşı şiddetin arttığını düşünüyor.

Yorum: İzmir Tabip Odası olarak hekimlere karşı şiddetin son yıllarda arttığını net olarak biliyoruz. Ancak bu durumun yazılı ve görüntülü basında yeteri kadar yer almadığından dolayı vatandaşımızın gözünden kaçtığını düşünüyoruz. Elbette ki bu konuda yasal süreçlerin yetersiz cezalandırma ile sonuçlanması kaygılarımızı arttırmaktadır.

Vatandaşın %63’ü yabancı hekime muayene olmak istemiyor.

Bu oran 65 yaş üstü vatandaşlarımızda, düşük gelir ve eğitim düzeyli grupta %70’in üzerinde görülüyor.

Yorum: İzmir Tabip Odası olarak yabancı hekim çalıştırmanın özel sağlık kuruluşlarının yararına bir operasyon olduğunu, ucuz ve niteliksiz hekim emeğini hedef aldığını düşünüyoruz..

Vatandaşın %65’i hekimlerin haklarını aramak amacı ile grev yapmasını doğru bulmuyor.

Yorum: İzmir Tabip Odası olarak hekimlik haklarımızı ve kazanımlarımızı geri almak için en son çare olarak grev seçeneğini kararlılıkla taşımaktayız. Bu konuda halkımızın çekincelerini anlıyoruz. Ancak halkımız bize güvensin. Biz hekimliği ve insanlığı her zaman ve her durumda üst seviyede vermek zorunda olan bir meslek grubuyuz.

BU ANKETE KATILAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDER, TÜM HALKIMIZA SAĞLIKLI VE HUZURLU GÜNLER DİLERİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.