Kategoriler
Haberler Mevzuat

Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE

BAŞASİSTANLIK KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA

UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde başasistan olarak atanma ve yeterlilik kriterleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ve bu hastanelerin başasistanları ile bu kadrolara aday olan uzman tabipleri ve uzman diş hekimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Eğitim Kurumu: Eğitim ve Araştırma Hastanesini,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Uzman: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre eğitimini tamamlayarak o dalda mesleğini uygulama hakkı ile uzman doktor unvanını kullanma yetkisini kazanan tıp doktorları ve diş hekimlerini,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Atama İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Atama yapılacak kadrolar

MADDE 5 – (1) Atama yapılacak kadroların planlanması ve ilanı Bakanlık hizmet ve insan gücü planlaması çalışmaları çerçevesinde Kurumun görüşü alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Başvuru şartları

MADDE 6 –(1) Adaylar ilan edilen kadrolardan tercih sırası belirterek, en fazla üçüne müracaat edebilirler.

(2) İlan edilen kadrolara ilişkin yazılı mesleki bilim sınavına müracaat için aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) İlan edilen dalda uzman olmak.

b) Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak.

c) Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterlilik belgesi sahibi olmak.

d) Müracaat tarihi itibariyle; ilgili uzmanlık dalında en az iki yıl çalışmış olmak.

e) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından; SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az bir yayını veya Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış ve ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak.

Yabancı dil yeterlilik belgesi

MADDE 7 –(1) Başasistan kadrolarına atanmak amacıyla açılacak sınavlara girebilmek için adayların İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan alma şartı aranır.

Bilimsel çalışma ve eserlerin değerlendirilmesi

MADDE 8 –(1) Adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek komisyon veya komisyonlar tarafından 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendindeki ölçütlere göre kontrol edilir ve sonuçlar Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Adaylar değerlendirmeye ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz sonrası Genel Müdürlükçe kurulan itiraz komisyonu tarafından yapılan yeni değerlendirmenin sonucu kesindir.

Yazılı mesleki bilim sınavı

MADDE 9 – (1) Yazılı mesleki bilim sınavı, açılacak kadrolara göre ana ve yan dallar için birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, Genel Müdürlük ve ÖSYM arasında yapılacak protokole göre ÖSYM tarafından yapılır.

(2) ÖSYM’ye yapılan müracaata, bir ay içinde cevap verilmemesi veya sınavın altı ay içinde yapılamayacağının bildirilmesi durumunda yazılı mesleki bilim sınavı Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelerden birine de yaptırılabilir.

(3) Adayın yazılı mesleki bilim sınavında başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 60 puan alması şarttır.

(4) Bu sınav sonucu, sınav tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılacak başasistanlık yazılı mesleki bilim sınavlarında geçerlidir.

Sözlü mesleki bilim sınavı jürisinin teşkili

MADDE 10 –(1) Adayların sözlü mesleki bilim sınavlarını yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından aynı dalda ilan edilen her bir kadro için üçer kişilik bir jüri oluşturulur. İhtiyaç halinde aynı jüri aynı dalda ilan edilmiş birden fazla kadro için görevlendirilebilir. Jüri üyeleri Genel Müdürlükçe oluşturulacak jüri havuzundan çekilecek kura ile belirlenir.

(2) Jüri havuzu, jüri sayısının iki katından az olmamak üzere Tıp Fakülteleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki, eğitim görevlisi ve/veya profesör ve doçentler arasından oluşturulur. Jüri havuzunu oluşturmak üzere yan dallarda jüri oluşturacak eğitim görevlisi, profesör ve doçent sayısı yetersiz ise ana dallardan jüri üyesi alınabilir. Ayrıca, her uzmanlık dalı için aynı şekilde iki yedek üye seçilir. Asil jüri üyelerinin herhangi bir sebeple görev yapamaması durumunda yedek üye görevlendirilir. Jüri üyelerinin görev süreleri, ilgili sınav ile sınırlıdır. Ancak bunlar, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jüri üyeleri kendi arasında oylama ile bir başkan seçerler.

Sözlü mesleki bilim sınavı

MADDE 11 –(1) Yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olan adaylar sözlü mesleki bilim sınavına çağırılır.

(2) Sözlü mesleki bilim sınavı adayın uzmanlık alanları konularından yapılır. Jüriler; adayın mesleki bilgisi ile eğitim, öğretim ve araştırma yapabilme yeteneğini değerlendirir. Değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır ve belgelendirilir. Jüri üyelerinin ayrı ayrı değerlendirme puanlarının ortalaması 60 ve üzeri ise aday sözlü sınavda başarılı kabul edilir.

(3) Her jüri üyesi adaya verdiği puanı, ayrı ayrı puanlayacak ve vermiş olduğu puan gerekçesini ayrıntılı olarak puan tutanağına işleyecektir.

Adayın puanlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 –(1) Sözlü ve yazılı mesleki bilim sınavında alınan puanlar değerlendirmeye esas teşkil eder. Adayın genel sınav başarı puanı, sözlü ve yazılı mesleki bilim sınavından aldığı puanların aritmetik ortalamasıdır.

(2) Sınavlar sonucunda adaylar genel sınav başarı puanına göre yerleştirilir. Genel sınav başarı puanlarının eşitliği halinde, yazılı mesleki bilim sınavı puanı yüksek olan aday; yazılı mesleki bilim sınavı puanlarının da eşitliği halinde yabancı dil sınav puanı yüksek olan aday yerleştirmeye hak kazanmış olur.

Atamalar

MADDE 13 – (1) İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır.

(2) Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz.

(3) Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 –(1) 1/12/2008 tarihli ve 27071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.