Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

14 Mart Tıp Bayramında en yüksek devlet memuru aylığının %250’si oranında ikramiye

Memur sendikaları konfederasyonlarıyla kamu işveren kurulu ilk kez 30 Nisan Pazartesi saat 10:00’da bir araya gelecek.
Yaklaşık 450 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına yetkili sendika olarak katılacağımız toplu sözleşme masasında gündeme getireceğimiz taleplerimizin bir kısmını daha önce açıklamıştık. Genel Toplu Sözleşme taleplerimizin tamamını kamuoyuna sunuyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ 

1. Sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek bir üst öğrenimi bitiren kadrolu ve sözleşmeli personel bitirdikleri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminatlardan yararlandırılmalıdır. 

2. 4/C’li personele döner sermaye ödenmelidir. 

3. Döner sermayeler gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.

4. Kurumlarda dağıtılacak döner sermaye tutarı hazine payı vb. kesintilerden sonra %50’den az olmamalıdır.

5. İdarî sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılara yüzde 250, şube müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşirelere yüzde 225, diğer personele ise yüzde 200 oranında sabit ek ödeme yapılmalıdır. Özellik arz eden birimlerde yüzde 200 oranı, yüzde 225 olarak uygulanır.

6. 112 acil sağlık hizmetleri özellikli birimler kapsamına alınmalıdır.

7. Döner sermayeler ayın 15’inde maaşla birlikte dağıtılmalıdır.

8. Garanti gelir eğitim görevlilerinde % 450, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 400 ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 300’e yükseltilmelidir.

9. Personele dağıtılan döner sermayenin kesintisine neden olan Performans Yönergeleri uygulanmamalıdır.

10. Vekaleten görev yapan personelin ek ödemesi vekalet ettiği kadroya ilişkin ek ödemenin matrahından hesaplanmalıdır.

11. Geçici veya resen görevlendirilen personele asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılmalıdır.

12. Araştırmacı kadrosuna atananların maaşları, araştırmacı kadrosuna geçmeden önceki kadrolarına ilişkin özel hizmet tazminatları ve ek göstergeleri üzerinden hesaplanmalıdır.

13. Araştırmacı kadrosuna atananların; yeni kadroları ile eski kadrolarına ilişkin mahsuplaşmasına, eski kadrolarına ilişkin en son ay aldıkları döner sermaye tutarı dahil edilmelidir.

14. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile 4/C’li personelin hizmet sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutulmalıdır.

15. Nöbet ücretleri iki katı oranında arttırılmalıdır.

16. Nöbet ücretleri bayramlarda ve resmi tatillerde tutulan için nöbetler için iki katı olarak uygulanmalıdır.

17. Nöbet ve icap nöbeti ücretlerinde saat sınırlamaları kaldırılmalıdır.

18. Ambulans kullanan sağlık personeline maaşlarının %10’u her ay maaşlarına ilave olarak ödenmelidir.

19. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları yıllık izne ayrıldıklarında ücretlerinin tamamı ödenmelidir.

20. Aile hekimliğinde misafir olarak sağlık hizmeti alanlar için kişi başı 8 TL ödenir.

21. 14 Mart Tıp Bayramında en yüksek devlet memuru aylığının %250’si oranında ikramiye verilmelidir.

22. Bakanlık personelinin kendileri, eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için muayene ve tedavi katılım payı alınmamalıdır.

23. Döner sermaye kadrolu personel genel bütçeye geçirilmelidir.

24. Vekil ebe/hemşire olarak çalışırken aile hekimliği ile sözleşme imzalayarak sözleşmeli aile sağlığı elamanı olanlardan vekil ebe/hemşire olarak bir yıllık hizmeti olanlar 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonuna geçirilmelidir.

25. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlığı Ebesi/Hemşiresi” unvanları kullanılmalıdır.

26. Kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire veya sağlık memurlarından (toplum sağlığı) aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilenler 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli pozisyona geçirilmelidir.

27. Kamu personeli olmayan ebe, hemşire veya sağlık memurlarından (toplum sağlığı) aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecekler öncelikle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli pozisyona alınarak sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılmalıdır.

28. Aile sağlığı merkezlerinde hizmet satın alma yoluyla sağlık personeli istihdam edilmemelidir. İhtiyaç halinde 4/B sözleşmeli pozisyonunda istihdam edilerek sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılmalıdır.

29. Sözleşmeli ve kadrolu personel için özelde çalışılan sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınmalıdır.

30. Geçici işçi olarak çalışmakta iken önce 4/B, ardından da kadroya geçirilen personelin geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınmalıdır.

31. Döner sermaye ve nöbet ücretleri emekliliğe yansıtılmalıdır.

32. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sigorta primine esas kazançlarının hesabına kayıtlı kişiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretleri dahil edilmelidir.

33. Sağlık meslek lisesi mezunlarına karma öğretim (örgün ve uzaktan) lisans programı açılmalıdır.

34. Acil Tıp Teknisyenlerine de karma öğretim (örgün ve uzaktan) paramedik önlisans programı açılmalıdır.

35. Çalıştıkları hizmet sınıfına atanılabilecek bir önlisans programını bitirenlere lisans tamamlama programı açılmalıdır.

36. Sağlık hizmetleri sunumunda görev yapan personel fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılmalıdır.

37. Yataklı tedavi kurumlarında günlük mesai 08.00’de başlayıp, 16.00’da sona ermelidir.

38. Yemek servislerinden ücret ödemeksizin yararlanan 4/B’li personelin geçmişe dönük yemek borçları silinmelidir.

39. Hekim dışı personel zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmalıdır.

40. Hekimlerin ve hekim dışı personelin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası primlerinin tamamı kurumlarınca karşılanmalıdır.

41. Hizmette 25 yılını doldurmuş olan sağlık çalışanları nöbet hizmetinden muaf tutulmalıdır.

42. Sözleşmeli personel de Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamına alınmalıdır.

43. Bir mazerete dayanarak yer değiştirenlerin, atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmaları halinde mazeret durumları ortadan kalkmış olsa dahi aynı ilde görevleri devam etmelidir.

44. Eş durumu tayinlerindeki kıdem ve bölge şartı kaldırılmalı, eşlerin talepleri doğrultusunda aile bütünlükleri sağlanmalıdır.

 45. Eş durumu tayinlerinde, personelin özel sektörde çalışan eşinin bulunduğu ilde bir yıl prim ödemesi halinde eş durumu tayini yapılabilmelidir.

46. Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık önlisans programını veya herhangi bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendiren kadrolu ve sözleşmeli personel öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanabilmelidir.

47. Aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personel ile personel dağılım cetvelinde birlikte değerlendirilen teknisyen ve teknikerler karşılıklı olarak yer değiştirebilmelidir.

48. Görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personelin söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânının bulunmadığını belgelendirmesi halinde ataması yapılmalıdır.

49. Radyoloji teknisyeni ve anestezi teknisyeni olarak görev yapan hemşire ve ebelerin isteklerine bağlı olarak kendilerine bu kadrolar verilmelidir.

50. SSK’dan devrolan sağlık teknisyeni ve laborant unvanındaki personel branşlarına göre sağlık memuru kadrolarına atanmalıdır.

51. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleşme dönemi içinde kullanmadıkları yıllık izinleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılabilmelidir.

52. Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, ayrıldıkları aile hekimliği pozisyonuna geri dönebilmelidir.

53. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları sağlık hizmeti sunmak üzere yurtdışında geçici olarak görevlendirilebilmelidir.

54. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanların aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmalıdır.

55. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden yararlandırılmalıdır.

56. Sağlık hizmetleri hizmet satın alma yoluyla gördürülmemelidir.

57. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kadın kamu görevlilerine; hamileliğin başlangıcından itibaren ve analık izninin bitiminden itibaren bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemelidir.

58. Sağlık çalışanlarına, görevi nedeniyle, görevi başında olsun ya da olmasın herhangi bir şiddet uygulandığında, şiddete maruz kalan çalışanın talebi üzerine, çalıştığı kurum amiri tarafından Cumhuriyet Savcılığından, şiddeti uygulayanlar hakkında kamu davası açılması istenmelidir.

59. Sözleşmeli personel, aile hekimi ve aile sağlığı elemanları için izinlere ilişkin özel mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve toplu sözleşme hükümlerinden lehe olanları uygulanmalıdır.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

1. Sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek bir üst öğrenimi bitiren kadrolu ve sözleşmeli personel bitirdikleri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminatlardan yararlandırılmalıdır.

2. 4/C’li personele döner sermaye ödenmelidir.

3. Döner sermayeler gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.

4. Kurumlarda dağıtılacak döner sermaye tutarı kesintilerden sonra %50’den az olmamalıdır.

5. Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250, hastane müdür yardımcısı ve başhemşireler için yüzde 225, diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 200 sabit ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde yüzde 200 oranı, yüzde 225 olarak uygulanır.

6. Döner sermayeler ayın 15’inde maaşla birlikte dağıtılmalıdır.

7. Üniversitelerdeki eğitim görevlilerinde % 450, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 400 ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 300 oranında her ay herhangi bir katkıya tabi olmaksızın döner sermaye gelirlerinden garanti gelir olarak ek ödeme yapılmalıdır.

8. Personele yapılacak döner sermaye ödemelerinin usul ve esasları ile ilgili yapılacak yönetim kurulu toplantılarına yetkili sendika temsilcisi katılmalıdır.

9. 4/C’li personelin hizmet sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutulmalıdır.

10. Nöbet ücretleri iki katı oranında arttırılmalıdır.

11. Nöbet ücretleri bayramlarda ve resmi tatillerde tutulan için nöbetler için iki katı olarak uygulanmalıdır.

12. Nöbet ve icap nöbeti ücretlerinde saat sınırlamaları kaldırılmalıdır.

13. 14 Mart Tıp Bayramında en yüksek devlet memuru aylığının %250’si oranında ikramiye verilmelidir.

14. Üniversite hastanesi personelinin kendileri, eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için muayene ve tedavi katılım payı alınmamalıdır.

15. Sözleşmeli ve kadrolu personel için özelde çalışılan sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınmalıdır.

16. Geçici işçi olarak çalışmakta iken önce 4/B, ardından da kadroya geçirilen personelin geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınmalıdır.

17. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan tüm kamu görevlilerine, her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmelidir.

18. Döner sermaye ve nöbet ücretleri emekliliğe yansıtılmalıdır.

19. Sağlık meslek lisesi mezunlarına karma öğretim (örgün ve uzaktan) lisans programı açılmalıdır.

20. Çalıştıkları hizmet sınıfına atanılabilecek bir önlisans programını bitirenlere lisans tamamlama programı açılmalıdır.

21. Sağlık hizmetleri sunumunda görev yapan personel fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılmalıdır.

22. Yataklı tedavi kurumlarında günlük mesai 08.00’de başlayıp, 16.00’da sona ermelidir.

23. Hekim dışı personel zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmalıdır.

24. Hekimlerin ve hekim dışı personelin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası primlerinin tamamı kurumlarınca karşılanmalıdır.

25. Hizmette 25 yılını doldurmuş olan sağlık çalışanları nöbet hizmetinden muaf tutulmalıdır.

26. Aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personel karşılıklı olarak kurumlar arası yer değiştirebilmelidir.

27. Sağlık hizmetleri hizmet satın alma yoluyla gördürülmemelidir.

28. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kadın kamu görevlilerine; hamileliğin başlangıcından itibaren ve analık izninin bitiminden itibaren bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemelidir.

29. Sağlık çalışanlarına, görevi nedeniyle, görevi başında olsun ya da olmasın herhangi bir şiddet uygulandığında, şiddete maruz kalan çalışanın talebi üzerine, çalıştığı kurum amiri tarafından Cumhuriyet Savcılığından, şiddeti uygulayanlar hakkında kamu davası açılması istenmelidir.

30. Sözleşmeli personel için izinlere ilişkin özel mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve toplu sözleşme hükümlerinden lehe olanları uygulanmalıdır.

ADLİ TIP KURUMUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

1.      Döner sermayeler gelir vergisinden muaf tutulmalıdır

2.      Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer uzman personel için % 275′, mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları için % 250, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu Başkanlar Kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 225, diğer personel için % 200 oranında sabit ek ödeme yapılmalıdır.

3.      Döner sermayeler ayın 15’inde maaşla birlikte dağıtılmalıdır.

4.      Adli Tıp Kurumunda eğitim görevlilerinde % 450, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 400 ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 300 oranında  her ay herhangi bir katkıya tabi olmaksızın döner sermaye gelirlerinden garanti gelir ek ödeme yapılmalıdır.

5.      Döner sermaye ve fazla mesai ücretleri emekliliğe yansıtılmalıdır.

Kaynak : http://www.sagliksen.org.tr/index.php?p=13447&l=1&modnews=lts.03876322

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.