Kategoriler
Haberler Mevzuat

Ek ödemelerle ilgili Sağlık Bakanlığı açıklaması – Medimagazin

1-      Yemek yardımı; 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personelde diğer memurlar gibi Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yaralanacaktır. Buna bağlı olarak sözleşmeli personelde  yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz yemek yiyebilecekler.  Bu düzenleme sözleşmeli personele aylık yaklaşık 80 TL katkı sağlıyor. 

 

2-      112 acilde şoförlük de yapan acil teknisyenlerine ilave Performans puanı; 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin  performans puanlarına 10 puan daha ilave edilecektir. Budüzenlemenin personele aylık getirisi yaklaşık 50 TLdir.

3-      Mesleki üst öğrenimi tamamlayan sözleşmeli personelin ücretleri artırılması;1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personel sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirirse sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir. Bu düzenleme ile örneğin lise mezunu iken 4 yıllık yükseköğrenim tamamlayan sözleşmeli personelin ücretinde net 180  TL civarında artış sağlanacaktır.

4-      Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi;1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, tabip dışı personelin ek ödemesi  her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.  Uygulama ile her ay maaş ödemesi ile birlikte denge tazminatı tutarı peşin olarak ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılacaktır. Yıllık izin, rapor gibi nedenlerle döner sermaye gelirine herhangi bir katkıda bulunmasa bile, anılan personele bu tutar peşin olarak verilmeye devam edilecektir. Böylece anılan personelin eline her ayın 15’inde maaş ile denge tazminatı tutar garanti olarak geçecektir. Ödenen bu tutar takip eden ayda ödenecek performans ek ödemesi tutarından düşülecek ve kalan kısım personele performans ek ödemesi olarak ödenecektir. Mayıs ayı ek ödemesi ile birlikte hekim dışı personel Haziran ayında en az   2,5 aylık sabit ek ödeme alacaktır.  Örneğin 10.dereceli hemşire, Ebe veya sağlık memurunun  Haziran ayı içerisinde çalışmış olduğu dönem olan  1-31 Mayıs için en az 584 TL, 1 Haziran-14 Haziran dönemi için 272 TL, 15-Haziran-14 Temmuz dönemi için ise 584 TL olmak üzere  asgari 1.440 TL ek ödeme yapılacaktır. Bunun dışında Mayıs ayına ait varsa performans ödemesi ayrıca ödenecektir. Bu uygulama üniversiteler ve adli tıp kurumu için de geçerlidir. 

5-      112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödeme tavanının artırılması; 01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 209 sayılı kanuna göre daha önce ek ödeme tavanı %150 olan 112 acil sağlık hizmeti personeli için bu oran %200’e çıkarılmıştır.  Bu tavan artışı ile bir hemşirenin veya sağlık memurunun ortalama net ek ödemesi 250 TL  civarında artacaktır. 

 

6- Dini Bayramlarda Nöbet ücretinin artırılması;  Nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Örneğin normal günlerde  lise ve dengi Mesleki öğrenim görmüş hemşirenin saatlik nöbet ücreti 3,31 TL iken  %20 (0,68 TL) oranında arttırılarak dini bayram günlerinde 3,97 TL ye yükseltilmiştir. Normal günlerde saat başına 6,20 TL nöbet ücreti alan bir pratisyen hekim dini bayramlarda  7,44 TL nöbet ücreti alacaktır.

 

7Pratisyen Hekim ve Diş hekimlerinin garanti ek ödeme miktarının yükseltilmesi;  01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Pratisyen hekim ve diş hekimlerinin ek ödemesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Buna göre örneğin  4. derece pratisyen tabiplerin garanti ek ödemesi 400 TL civarında diş hekimlerinin garanti ek ödemesi 370 TL civarında artacaktır

 

8- Vekalet eden personelin ek ödeme matrahının artırılması;   15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzer uygulama ile artık sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü veya hastane müdür yardımcılığına vekalet edenlere yapılacak ek ödemeler vekalet edilen kadronun matrahı üzerinden hesaplanacaktır. Uygulama ile örneğin bir sağlık memurunun şube müdürlüğüne vekâlet etmesi durumunda ortalama net 350 TL civarında İl sağlık müdür yardımcılığına vekalet etmesi halinde 400 TL civarında ek ödemesi artacaktır.

 

9- Vergi yükünde dolayı yıllık geliri emsali personelden düşük gerçekleşen personele fark ödemesi yapılması ; Uygulama ile sağlık personeline bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağın; 375 sayılı KHK’dan yararlanan emsali personele bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağdan az olması durumunda aradaki fark mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenir. Bu durumda olan personelin yıllık 200-250 TL civarındaki mali kayıpları telafi edilmiş olacak. 

 

10- Taşınır Kayıt kontrol yetkilisine mali sorumluluk tazminatı; Mali sorumluluk zammı almayan aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ödenecektir. Uygulama ile memur, hemşire, ebe, sağlık memuru vb. kadrolarda bulunan personelden taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapanlar mali sorumluluk zammı almazken bu uygulama aylık net 12 TL civarında tazminat alacaklardır

 

11- Sosyologların zam ve tazminatlarının yükseltilmesi;Uygulama ile sağlık bakanlığında sosyolog olarak görev yapanların maaşları 300 TL civarında artırılmaktadır.  

 

12-Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi; 15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere devletçe okutulan veya burs verilen çocuklar için aile yardımı ödeneği verilecektir.

 

13- Maaş farkı (5,5 aylık ) ve geç ödeme farkının ödenmesi;Uygulama ile yeni belirlenen katsayı, artış oranı ve ücret tavanları uyarınca kamu görevlileri ve emeklilerine 1/1/2012-14/6/2012 dönemi için yapılması gereken fark ödemeleri, hesaplanmalarım müteakiben ödenir. Söz konusu artışların geç ödenmiş olması nedeniyle fark ödemesi yapılacak kamu görevlileri ve emeklilerine, söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25’i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenir. Buna göre örneğin 4.derecedeki bir uzman hekim gecikme zammı dahil 420 TL civarında, 4. Derece bir pratisyen hekim 370 TL civarında ve 8. Derece bir hemşire, ebe veya sağlık memuru 240 TL civarında fark alacaktır. Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarına da fark ödemesi yapılacaktır.  Ayrıca varsa nöbet ücret farkları da ödenecektir.

 

12-Emekli olanlara ödenen tazminatın artırılması; 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik tazminatı 100 TL artırılacaktır.

http://Kaynak: Medimagazin/hekim/saglik-bak/tr-ek-odemeler-maasa-eklendi-iste-tum-degisiklikler-2-13-44105.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.