Kategoriler
Haberler

İşte Meclis’teki o tarihi oturumun ayrıntıları, MHP, CHP, AKP intörn hekimler için ne dedi?

MADDE 33- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 29- Türk vatandaşı olup, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda artık ücret ödenir. Bu şekilde ücret ödenmiş olması 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık ilişkisi kurulamaz. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez ve bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir.”

BAŞKAN – Komisyon salt çoğunlukla yani 21 üyeyle bu önergeye katılıyorsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde önergeyi işlemden kaldıracağım.

MHP GRUBU ADINA ALİ ÖZ (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tıp fakültesinde beş yıl temel eğitimini bitirdikten sonra 6’ncı yılında “intörn hekim” olarak addettiğimiz meslektaşlarımızın, hekim arkadaşlarımızın birtakım haklarına kavuşması için verilmiş olan bir önerge.

Önergenin gerçek manadaki mahiyeti, tıp fakültesi 6’ncı sınıf, öğrencilerin hiçbir sınava tabi olmadan normal bir hekimin yapmış olduğu işleri eğitim almış olduğu hastanede veya eğitim hastanesinde veya üniversitede bir uzman hekimin kontrolünde, denetiminde bazı işleri yürüttüğü bir dönemi içermektedir. Dolayısıyla, son sınıf öğrencileri aktif hekimlik yapar gibi görevlerini tamamlamaktadırlar. Bu süre, kanunun da belirttiği gibi on iki ayı kapsamaktadır.

Önergemizdeki gerçek mana, hiçbir sosyal imkânı olmayan, gerçekten özlük hakları noktasında kendilerine herhangi bir avantaj sağlanmamış olan 6’ncı sınıf öğrencilerinin asgari ücret seviyesinde, çalıştıkları işin karşılığında… Çünkü bunlar, süresiz, otuz gün boyunca, çoğu zaman nöbetlerinde normal bir sigortalının bile çalışacağı süreden daha uzun süre çalışmalarına rağmen bunun bir karşılığını almamaktadırlar. Dolayısıyla aslında hak ettikleri bir şeyi kendilerine vermeyi amaçlayan bir önergedir. Dolayısıyla bu son sınıf öğrencilerine asgari ücret düzeyinde bir ücret vermek, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına almak, aynı zamanda da ufak tefek de olsa masraflarını karşılayacak şekilde kendilerine bir ücret vermeyi amaçlamaktadır. Komisyonlarda görüşülmesi esnasında olumlu görüş bildirilmiştir.

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye’de 54 üniversite ve 10 vakıf hastanesiyle beraber 64 tıp fakültesinden hekim kadrosuna yıllık ortalama olarak 5 bin-6 bin civarında hekim katılmaktadır. Bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek, dolayısıyla bunların -özlük haklarında çok bir iyileşme yapmayacak belki ama- mesleklerini tamamlamadan bir yıllık sürelerinin sosyal güvenlik kapsamı içerisinde, emekliliklerine de yansıyacak şekilde, devlet tarafından sigortalı kapsamında kabul edilmeleri, asgari ücret düzeyinde bir ücret almaları bu öğrencilerin mesleğe bakışlarını, mesleğe olan tutkularını, aynı zamanda motivasyonlarını da artıracağı düşüncesiyle bu önergeyi verdik.

Bu önerge, gerçekten sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlere vermiş olduğumuz değerin de bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Hekim arkadaşlarımızın, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin bu konuda ciddi beklentileri vardır. Yıllardır Parlamentodan beklentileri bu kanunun yasalaşması arzusu içerisindedirler, dolayısıyla gerek iktidarın gerekse muhalefetin ortaklaşa karar vermiş olduğu, aslında komisyonlarda üzerinde uzlaşma sağlamış olduğu bir önergedir.

Özellikle hekimlik mesleğinin son zamanlarda karşılaşmış olduğu ciddi sorunlar, önceki dönemle meslekteki manevi hazzın azalması noktasında, özellikle böyle bir önergeye destek verir ve bu önergedeki teklifi eğer yasalaştırmış olursak, onlara bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz inancındayız, dolayısıyla sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu önerge gerçekten Türk hekimlerine belki de bugüne kadar yapılmamış önemli iyiliklerden bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla ortak bir kararla destekleyeceğinizi umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hülya Güven, İzmir Milletvekili.

Sayın Güven, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, bugün, Türk vatandaşı olup üniversitelerin tıp fakültelerinin 5’inci yılını tamamlayıp 6’ncı yıla geçen öğrencilerine yani intern dediğimiz dönemde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden aylık bağlanması üzerine verilen önerge üzerine konuşuyor, saygılarımı sunuyorum.

Ve hepimiz biliyoruz -burada hekim arkadaşlarımız var- tıp fakültesi uzun ve zor bir eğitim. İlk 5’inci yıl bitirdikten sonra 6’ncı sınıfta internlük döneminde artık öğrenci diyemeyeceğimiz, stajyer diyemeyeceğimiz bir doktor gibi çalışan bir hekim grubu karşımızda bulunmaktadır. Bu hekimlerimiz, 6’ncı sınıf eğitimleri on iki ay sürmektedir, klinik, poliklinik, ameliyathane, saha çalışmaları ve sonuçta sınava girmemektedirler. Bu arkadaşlarımız sadece kendilerini yönlendiren, yöneten öğretim üyeleri tarafından kendilerine yeterlik belgesi verilmektedir. Fizik muayene yapma, teşhis-tedavi planlama, uygulama yaptıkları işlerden biri.

Ve yurt dışında intern hekimlere iki örnek vereceğim aldıkları maaşla ilgili olarak. İngiltere’de 22.500 sterlin alıyor bir 6’ncı sınıf öğrencisi intern döneminde, İrlanda’da ise 33 bin avro alıyorlar, bizde ise bu öğrencilerimiz nöbet tuttukları hâlde, hastalarla birebir ilgilendikleri hâlde ve hatta öğrenciler -artık öğrenci diyemeyeceğiz, demeyeceğiz- bu hekim arkadaşlarımız aynı şekilde diğer hekimlere olduğu gibi şiddete maruz kalıyorlar.

Bu hekimlerimize yine, uzman hekimlerde olduğu gibi veya mezun olan hekimlerde olduğu gibi zaman zaman tıbbi kötü uygulama nedeniyle dava açılabilmektedir. Bu nedenle eksik olan bu hekimlerimizin bu tıbbi uygulamaları bakımından zorunlu sigortalı olmaları da gerekiyor ve kurumlar tarafından bu bedelin de ödenmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz, asistanlarımız, tabip odalarımız bu konuyla çok yakından ilgilenmektedirler.

Çok büyük özveriyle eğitimleri süresince büyük çalışma, gayret gösteren intörnlerimizin bu aylıklarını alması ve bir şekilde yaşam koşullarının düzelmesi, kendilerini ve bizleri de mutlu edecektir.

Daha iyi bir aylık bağlanması üzerine ben sözlerimi bitiriyor, saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güven.

Şahısları adına Sayın Recep Özel, Isparta Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Recep, sen hekim misin?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu torba kanunu gerçekten gecenin bu geç vaktinde muhalefet partilerinin çok olumlu destekleriyle güzel bir noktaya getirdik, inşallah bir an önce de neticelendirir, yasalaştırırsak, tatile veyahut da Meclisin ara vermesine bir an önce geçebiliriz, gidebiliriz diye düşünüyoruz.

Vermiş olduğunuz olumlu katkılardan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Bu yasanın da intörn öğrencilerine ilişkin yapılmış olan bir madde ilavesinin de hayırlı olmasını diliyoruz, inşallah tıp tarihine geçecek güzel hizmetler yaparlar. Ülkemiz doktorlarına hayırlı olsun diyorum.

Saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Türkan Dağoğlu, İstanbul. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tıp fakülteleri belki de tahsilin en uzun olanı ve en ağır ve en zor olanlarından birisidir, çünkü bütün fakültelerin üzerine iki sene de intörnlük gibi bir bölümleri vardır. Bu bölümler, asistanlıktan evvel öğrencilerin pratik anlamda kliniklere alışması, hastaya alışması ve kendi başlarına  hastayı takip edebilmeleri devresidir. İşte bu devrede sanki daha evvel bir asistanlık yaparcasına bu çocukların böyle bir -çok küçük de olsa- ücretle taltif edilmeleri bence son derece olumlu bir katkı sağlayacak ve çocukların da bu kadar ağır bir tahsil içinde okullarını okurken son sınıflarında motive edici bir destek olacağını düşünüyorum.

Bu konuyu gündeme getirenlere ben de ayrıca teşekkür ediyorum ve intörnlerimiz için de hayırlı olmasını diliyorum ve bu konuda fevkalade olumlu olduğumu da bir öğretim üyesi olarak belirtmek istiyorum.

Herkese teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralardan alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dağoğlu.

Önerge üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır.

Sisteme giren arkadaşımız yok.

Önergeyi, 32’nci maddeden sonra gelmek üzere…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bir ara verir misiniz.

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyoruz efendim.

Kapanma Saati: 22.59

 

“İşte Meclis’teki o tarihi oturumun ayrıntıları, MHP, CHP, AKP intörn hekimler için ne dedi?” için 2 yanıt

İntern meslektaşlarıma hayırlı olsun.

Bu arada İngiltere ve İrlanda’da internler, bizim asistan ve uzmanlardan fazla alıyor 🙂

Ne diyelim Günaydın
Hacettepe ÜNiversitesi kurulduğu ilk günden itibaren internlere maaş veriyordu hem de Asistan Doktorun 1200 TL aldığı 70 li yıllarda 600 TL veriliyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.