Kategoriler
Duyurular Haberler

1.Uluslararası Öngörüsel ve Bireye Özgü Tedavinin Günümüz Modern Tıp ve Eczacılık Pratiğinde Uygulamaları Sertifika Programı

Değerli Meslektaşlar ve Katılımcılar, 

I. Uluslararası Öngörüsel ve Bireye Özgü  Tedavinin  Günümüz Modern  Tıp ve Eczacılık  Pratiğinde Uygulamaları Sertifika Programı Organizasyon Komitesi adına sizlere “hoş geldiniz” diyoruz. P4 Tıbbı üzerine bu eğitim sertifika programı ve uluslararası konferans Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi  yerleşkesinde, 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğindeki bu etkinlik, Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye’de P4 tıbbındaki sanatsal eğitim konumu açısından uluslararası ve önemli bir örnektir. Kanada, Israil, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’dan kaynaklanan uluslararası gücün katkıları ile Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ve McGill Üniversitesi ile birlikte düzenlenen bu uluslararası konferans, bu sertifika programı için bir buluşma yeri olacaktır.

2003’te Uluslararası Genom Projesi’nin tamamlanmasından beri, farmasötik ve tıbbi bilimler hızlı bir şekilde değişmekte ve günümüzde genetik bilginin günlük yaşantımıza girmesi ile dünyamız “postgenomik çağ” olarak belirtilen yeni bir döneme doğru gitmektedir. 21. yüzyılın genomik tıbbı, 1950’lerde ilaç metabolizmasının farmakogenetik çalışmalarındaki ilk verilerle yeni bir paradigmaya  ilerlemektedir:  Öngörüsel, Koruyucu, Bireysel, Katılımcı P4 tıp.

Bireysel sağlık konusundaki yenilikçi yaklaşım proaktif ve öncelikli ölçümleri ile hem hasta hem de sağlıklı kişilerdeki hastalık risklerini azaltmaya yönlendirmektedir. Sağlıktaki odağın P4 tıbbı tarafından “Herkese uyan tek beden” tedavilerinden bireysel sağlık girişimlerine (ilaç, aşı, besin v.b.) doğru yön değiştirmesi şu andaki ve gelecekteki sağlık ve hastalık arasındaki geleneksel sınırları bulandırmakla beraber bizi, bütünsel sağlık merceği aracılığıyla bireye özgü tedavi ve farmakogenetik disiplinini yeniden gözden geçirmeye de davet etmektedir.

Güncel küresel bilim çağımızda, yeni nesil genom sıralama teknolojileri ve infeksiyöz veya kronik hastalıkların artarak birbirine bağlandığı dünya, geleneksel ulusal sınırlara uymamaktadır, – P4 tıbbının 21. yüzyıl sağlık uygulamasına etkin integrasyonu için – P4 tıbbında beceri kazandırma konusunda gerçek bir küresel yaklaşım kuşkusuz  çok önemlidir.  P4 tıbbı konusundaki bu sertifika programı ve uluslararası konferansın başlıca hedefi hekim, eczacı, biyolog, araştırıcı, endüstri, hemşire ve diğer klinik çalışanlar, sağlık ve fen bilimleri öğrencileri, hükümet ve kamu düzeni paydaşlarının eğitimine odaklanmaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle sizi I. Uluslararası Öngörüsel ve Bireye Özgü Tedavinin Günümüz Modern Tıp ve Eczacılık Pratiğinde Uygulamaları Sertifika Programı’na katılmaya davet ediyoruz.

Bu sertifika programı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden alınan gerçek yaşam örneklerini kullanarak P4 tıbbı ve genomik alanında önemli bir bakış açısı kazandırarak öngörüsel ve bireye özgü tedavinin, modern tıp ve eczacılık pratiğinde uygulanmasını hızlandıracaktır. P4 tıbbının geleceğine baktığımız bu sanatsal eğitim programı yanında, toplantı yeri Anadolu’da – doğu ve batının rahatça kucaklaştığı, uygarlıkların kavşak noktasında – Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak adlandırılan enfes bir kent olan Eskişehir’dedir.

Eylül’de harika Eskişehir’de sizi  karşılamak üzere bekliyoruz! 

Organizasyon Komitesi adına,  

  
Dr. Candan Hızel, PhD
(Başkan)
     Prof.Dr. Kevser Erol, PhD
(Eş-Başkan)  
          
 

Niçin P4?

BU PROGRAMI ÖZGÜN KILAN NEDİR?

1nci ULUSLARARASI  ÖNGÖRÜSEL ve BİREYE ÖZGÜ TEDAVİNİN GÜNÜMÜZ MODERN TIP ve ECZACILIK PRATİĞİNDE UYGULAMALARI SERTİFİKA PROGRAMIile, sağlığın geliştirilmesi için onkoloji, psikiyatri, kardiyoloji, beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve “Yeni Genetik”e özel önem vererek mesleki sağlık ve genetik testler ile ilgili klinik uygulamalar kapsamında öngörüsel, koruyucu, bireysel ve katılımcı (P4) tedavide bireye özgü yaklaşımın önemi ve uygulamaları vurgulanacaktır. Sertifika programının bireye özgü tedavi farkındalığının gelişmesine katkı sağlayacağını ve genomi ve farmakogenominin P4’ün klinik uygulamasındaki anlamının tartışılması için bilimsel platform oluşturmasının yanısıra biyoetik ve açıklığa kavuşturulması gereken benzer konulara ışık tutacağını umuyoruz.

BU SERTİFİKA PROGRAMI NİÇİN DÜZENLENİYOR?

P4 tıp/sağlık kavramı, bireylerin hastalıklarına ait kişisel özellikleri ile genetik profillerini kullanarak yaşam boyu süren ve bireye özgü olarak hastalıkları tanıma, koruma ve tedavi yaklaşımıdır. Bireye özgü tedavinin arkasındaki felsefe her hastanın özgün biyolojiye sahip olmasıdır. P4 tıp/sağlık, çevresel veya yaşam tarzı gibi dış etmenleri de dikkate alan bireysel ayrışmalarla ve insan vücudunun karmaşıklığı ile ilgilenir. Her bireyin incelenmesi ve analiz edilmesi sonucu bireye özgü tedavi “hastalık-merkezli”den “birey-merkezli”ye değişimi ve rutin tıbbi ve farmasötik uygulamalar için bireysel yaklaşıma katkı sağlar. Hastalık yatkınlığı ve terapötik maddelere yanıtı öngörmek için bireyler arasındaki genetik varyasyonu inceleyen farmakogenomi ilaçların rasyonel kullanımına ‘21. Yüzyılın yanıtı’ olarak algılanmaktadır- doğru ilaç doğru hastaya doğru dozda. İçinde bulunduğumuz post-genomik çağda sağlık uzmanlarının genetik konusunda eğitilmesi P4 tedavinin genel sağlığa entegrasyonu için gerekmektedir. Klinisyenler, eczacılar, diş hekimleri, araştırmacılar, girişimciler, iş adamları ile endüstri, genetik/eczacılık/tıp/diş hekimliği fakültesi öğrencileri, hemşireler ve diğer araştırma personeli için düzenlenen bu programın en önemli amacı genetik bilimini insan sağlığına güvenilir ve düzenli olarak uygulayarak P4 tedaviyi etik, klinik ve psikolojik yaklaşımla klinik kullanıma sunmak üzere özendirilen yüksek düzeyde uzman yetiştirmektir. Anadolu Üniversitesi’nin “Yaşamboyu Öğrenme” stratejisi “Bireye Özgü Tedavi Konusunda Eğitim için Mevcut ve Gelecek İhtiyaç” aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Bu Program’dan edinilen bilgiler bireye özgü tedavi gerçeğinin herkes için geçerli olmasına yardımcı olacaktır.
 

PROGRAMIN İÇERDİĞİ KONULAR

 • Poligenik ve monogenik hastalıklar
 • Hastalığın gelişmesinde ve tedavisinde genetiğin ve çevre etmelerinin rolü
 • İlaç metabolizması
 • İlaç-ilaç etkileşimleri
 • Onkoloji, immünoloji, kardiyoloji, astım, psikiyatri ve anestezi tedavisinde farmakogenetik testler; hekimler ve hastalar için sorumluluk konuları
 • İlaç güvenliği ve farmakovijilans
 • Genomiğe dayalı koruyucu tedavi
 • Terapötik ilaç kan düzeyi izlemi (TİM) ve P4 tedavi
 • Uzman sistemler ve Farmakogenetik test sonuçlarının bireye özgü raporlarla yorumlanması
 • Veri-yoğun yaşam bilimleri ve P4 tedavi
 • Farmakoekonomi
 • Nutrigenetik ve pratikteki uygulamaları
 • Bireye özgü tedavi ve diabet
 • Kanser genomiği
 • Epigenetik
 • Kanser farmakogenetiği
 • Kardiyovasküler farmakogenetik
 • Nörolojide farmakogenetik uygulamalar
 • Psikiyatride farmakogenetik uygulamalar
 • İnsan mikrobiyomu ve bireye özgü tedavi
 • Kanıta dayalı tıp
 • Biyoinformatik ve bireye özgü tedavi
 • Etik açıdan genomi
 • Bireye özgü tedavide genetik danışmanlık: Hasta hakları, tıptaki gizlilik ve güvenilirlik ilkesinin genetiğe uygulanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.