Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

Aile hekimliğine geçiş ve ayrılma ile ilgili genelge

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elamanı hakkında Aile hekimliği uygulamasına geçiş ve aile hekimliği uygulamasından ayrılma işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki yazıyı yayınlamıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: B101HSK0710000 09.07.2012
Konu: Aile hekimliği

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır.

Aile hekimliği uygulamasına geçiş ve aile hekimliği uygulamasından ayrılma işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fikrasında “Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye veya aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlarla sözleşme yapmaya yetkilidir.” ve 3 üncü fikrasında “Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı

elemanları kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu personelin, sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilerek her yıl işlem yapılır ve bunlar talepleri halinde eski görevlerine atanırlar.

Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı elemanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerinde dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda;
1. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin, aile hekimliği yerleştirme işlemi ve yerleştirme işlemi neticesinde boş pozisyona yerleşmesi durumunda, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümün 2B,›’IJ3,-’2IJ11 tarih ve 11017 sayılı aile hekimliğinde muvafakat işlemleri konulu yazı çerçevesinde işlem tesis edilecek ve bu yazı çerçevesinde kurumlarından muvafakat almış
sayılacağından kendilerinden ayrıca bir izin yazısı talep edilmeyecektir.
2. Yerleştirme işlemi sonucunda sözleşme imzalanacak personelin ilgili kuruma bildirilmesi ve  personelin kadrosunun görev yaptığı kurumda kalması kaydıyla görev yaptığı kurum tarafindan ücretsiz izne ayrılması sonucu Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafindan sözleşme imzalatılarak aile hekimliği biriminde görevine başlatılacaktır.
3. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dışındaki, Bakanlığımız ve bağlı kuruluş personelinden aile hekimliği uygulaması kapsamında “aile sağlığı merkezlerine” (ASM) atanan ve daha sonra ücretsiz izine ayrılanlar, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 19 Mart 2012 itibariyle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı kadrolarında görünmektedirler. Bu durumda olanlardan sözleşmelerinin
herhangi bir nedenle fesih edilmesi durumunda, yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde, kurumlar arası kuraya ve döneme bağlı kalmaksızın eski görev yerlerine atamalarının yapılması için, aile hekimliği uygulamasına geçmeden önce görev yaptığı sağlık biriminin devredildiği Bakanlık veya bağlı kuruluşa bildirilerek, ilgili kurumun imzaya yetkili makamınca da eski görev yerine ataması yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müstesar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.