Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

İTO Hukuk bürosu duyurusu

16 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te çok sayıda değişiklik yapılmıştır/yapılmaktadır.

 

7 Nisan 2011 tarihinde yapılan değişikliklerle ilk kez; hekimlerin kadro dışı geçici çalışması, bir tıp merkezi veya özel hastanede kadrolu çalışma koşuluna bağlanmış ve

“(2) Tabip, diş tabibi ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıylakadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşundakadro dışı geçici olarak çalışabilirler.”

 

düzenlemesi yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmeliğin iptali talebiyle Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası (ve çok sayıda hekim) tarafından davalar açılmıştır. İstanbul Tabip Odası adına açtığımız davada Danıştay 10. Dairesi 2011/7605 E. sayı ve 21.07.2011 tarihli karar ilebir kısım maddenin ve ibarenin yürütmesini durdurdu. Yürütmesi durdurulan ibareler arasında yukarıda yer verilen cümle de bulunuyor.

 

Kararın gerekçesinde;

“davalı idare tarafından bu maddedeki düzenlemede yer alan “kadro dışı geçici çalışmanın” daha önce yönetmelikle tanımlanmış olan “kısmi zamanlı çalışma” şekline tekabül ettiği ve bu fıkradaki düzenlemeyle belirli zaman diliminde kısmi zamanlı çalışmaya olanak sağlandığı belirtilmesine karşın; anılan fıkranın kadro dışı geçici çalışmayı bir tıp merkezi veya özel

hastanede kadrolu çalışma şartına bağlaması ve tabibin kadrolu olarak çalıştığı tıp merkezi/özel hastaneden ayrılıp altmış gün içinde başka bir tıp merkezi/özel hastane kadrosuna başlayamaması halinde, kadro dışı geçici çalışma belgesinin iptal edilmesi boyutuyla da; tabiplik statüsünün tabibe verdiği mesleğinde çalışma hakkının 1219 sayılı Yasadaki sınırlamaların ötesinde engellenmesi nedeniyle de hukuka aykırı bulunmaktadır.

Zira, 1219 sayılı Yasa uyarınca tabiplik mesleğini icra etme hakkına sahip bir tabibin, 1219 sayılı Yasanın 12.maddesindeki sınırlamalara bağlı kalmak suretiyle, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşunda sadece kısmi zamanlı olarak çalışabileceği de açıktır.

Bu durumda, tabip ve uzmanların yasayla çizilen çalışma özgürlüğünün sınırını aşar şekilde sınırlama getiren dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

denilmiştir.

 

Buna karşın meslek odasına yapılan başvurulardan, kadro dışı geçici çalışmak isteyen hekimlere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olumsuz cevaplar verildiği, kadro dışı geçici çalışabilmek için mutlaka kadro bulmak gerektiğinin söylendiği ve çalışma başvurularının kabul edilmediği öğrenilmiştir.

 

Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak, Danıştay 10. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması kararı ışığında;

 (Herhangi bir yerde kadrolu çalışması olmaksızın) sadece kadro dışı geçici çalışma başvurusunda bulunan hekimlerin, bu başvurularının kabul edilipedilmediğinin, adlarına ‘personel çalışma belgesi’ düzenlenipdüzenlenmediğinin,

 (Herhangi bir yerde kadrolu çalışması olmaksızın) sadece kadro dışı geçici (kısmi zamanlı) çalışmak isteyen hekimlerin, bu başvuruları kabul edilmiyor ise yasal gerekçesinin

Bildirilmesini istedik.

 

İl Sağlık Müdürlüğü ise “kadrolu çalışma olmaksızın sadece kadro dışı geçici  çalışma başvuruları Müdürlüğümüzce kabul edilmekte ve değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir” demekle yetinmiştir.

 

Ki hekimler en çok başvuruların kabul edilmemesinden, evrakların teslim alınmamasından dert yanmaktadır! Keza bunca zamandır Sağlık Bakanlığı’na gönderilen başvurulardan da bir cevap alın-a-mamıştır!?

 

Oysa Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı uyarınca, hekimlerin bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşunda sadece kısmi zamanlı -Yönetmelik’teki ifadesiyle kadro dışı geçici-olarak çalışmasının önünde hukuki bir engel kalmamıştır.

 

Bir kez daha ve önemle belirtelim ki; İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya Sağlık Bakanlığı’nın, bu yöndeki başvuruları teslim almaması veya geri çevirmesi, hukuki dayanaktan yoksundur ve yargı kararlarına da açıkça aykırıdır.

 

Danıştay 10. Dairesi’nin bu kararına rağmen, “kadro dışı geçici çalışma” talebi, “başka bir yerde kadrolu çalışmadığı” gerekçesiyle reddedilen hekimler adına (İstanbul Tabip Odası adına açtığımız davanın yanı sıra) örnek/bireysel dava açılması planlanmaktadır. Bu konumdaki hekimlerin en kısa sürede Hukuk Büromuza başvurmasını beklemekteyiz.

 

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.