Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 27/11/2007tarihli ve 26713 sayılıResmîGazete’de yayımlanan BazıAskerîHastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımlarıile hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri.

ç) Özel bakım veren askeri hastaneler veya özel bakım merkezlerinde çalışan 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılıKanun kapsamındaki personelin, tıbbi kötüuygulama nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarının karşılanmasıamacıyla kanunlarla döner sermayeden karşılanmasıgereken oranlardaki zorunlu sigorta primi bedelleri.

d) Mevzuatıuyarınca ödenmesi gereken nöbet ücretleri.”

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Döner sermaye işlerini murakabe ve koordine etmek, bu işleri idarîve teknik bakımdan denetlemek ve bu görevlerin yürütülmesinde, hastanenin veya özel bakım merkezinin bağlıolduğu komutanlığın ünitelerinde görevli teknik elemanlardan yararlanmak.”

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 14 üncümaddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Harcama yetkilisinin yetki sınırı, Döner Sermaye Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Milli Savunma Bakanının onayıile tespit edilir. Yetki sınırınıaşan harcamaların onayı, Milli Savunma Bakanının iznine bağlıdır. Harcama yetkilisinin yetki sınırıgerektiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yeniden tespit edilebilir.

(3) Harcama yetkilileri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumluluklarıyerine getirirler.”

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aylık mizan bilgisi ve mali denetim

MADDE 16 (1) Özel hizmet veren askerîhastanelerin veya özel bakım merkezlerinin muhasebe yetkilileri tarafından düzenlenen aylık mizan ve ek cetvellerin bir nüshası, tetkik edilmek üzere müteakip ay başında Türk SilahlıKuvvetleri Sağlık Komutanlığına gönderilir.

(2)  İşletmelerin her türlümali işlemleri, gelirleri ve giderleri Milli Savunma Bakanlığıile Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.”

MADDE 5 AynıYönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumludur. Muhasebe yetkilisi, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki hükümlere göre atanır. Muhasebe yetkilisinin yıllık izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığızamanlarda bu görev, muhasebe işlemlerini bilen memurlar eliyle vekaleten yürütülür.”

MADDE 6 AynıYönetmeliğin 24 üncümaddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevlerinden ikisi aynıkişide birleşemez.”

MADDE 7 AynıYönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığıaşağıdaki şekilde değiştirilmişve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhale işlemleri ve yetkisi

“(3) Harcama yetkililerine tanınan ihale ve sözleşme yetki sınırlarıve ihale komisyonu görevlendirmesine ilişkin esas ve usuller MillîSavunma Bakanınca belirlenir.”

MADDE 8 AynıYönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 211 sayılıTürk SilahlıKuvvetleri İçHizmet Kanunu, Türk SilahlıKuvvetleri İçHizmet Yönetmeliği, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile AskerîHastaneler Yönetim Yönergesi (MY 33-1(B)) hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 AynıYönetmeliğin 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanıyürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.