Kategoriler
Haberler Mevzuat

İntörn Hekim Maaş Yönetmeliği

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE İNTÖRN EĞİTİMİ DÖNEMİNDE UYGULAMA ÇALIŞMALARI KARŞILIĞINDA ÖDENECEK ÜCRETE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu düzenlemenin amacı, Türk vatandaşı olup, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) Türkiye’de bulunan tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden ödenecek ücrete ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu usûl ve esaslar, Devlet ve vakıf üniversiteleri (Gülhane Askeri TıpAkademisi dâhil) tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birimlerde intörn olarak uygulama çalışması yaptırılanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usûl ve esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu usûl ve esaslarda yer alan;

a) İntörn: Üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dâhil) tıp fakültelerinin altıncı yıl müfredat programları çerçevesinde uygulama eğitimine başlamaya hak kazanmış Türk vatandaşı olan öğrencilerini,

b) Ücret: İntörnlere, intörn eğitim döneminde 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ayın 15’inde ödenecek tutarı,

c) Uygulama ve araştırma merkezi; kapsama dâhil tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birimleri, ifade eder.

Ücrete ilişkin hususlar

MADDE 5- (1) İntörnlere, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinin bilim/anabilim dallarında öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmalarıkarşılığında ücret ödenir.

(2) Ücret, intörn eğitim dönemine başlanılan tarihten itibaren eğitim dönemi süresince ve her halükarda on iki ayı geçmemek üzere ilgili kurum bütçesinin “01.5.1.04” ekonomik kodundan tıp fakültelerince ödenir. Bu ödeme, uygulama çalışmasının yapılmasını müteakip olarak her ayın 15’inde intörn adına açılan banka hesabına yatırılır.

(3) İntörnlük döneminde yapılan uygulama çalışmalarına karşılık olarak ücret ödenmesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmez.

(4) Bu kapsamda ücret ödenen intörnler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı gibi değerlendirilir. Sigorta prim oranı %1 olup, bu primin tamamı ücret ödemesini yapan ilgili kurum bütçesinden tıp fakültelerince karşılanır. İntörnlerin aylık prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katıdır.

(5) İntörnlere ödenecek ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.

(6) 2012 yılı için intörn ücreti ödeme döneminin başlama tarihi 15 Eylül 2012’dir.

Takip eden yıllar için intörn ücreti ödeme döneminin başlama tarihi olarak üniversiteler tarafından belirlenen intörn eğitim dönemine başlama tarihi esas alınır.

Diğer Hususlar

MADDE 6- (1) İntörnlerin sigortalılık bildirimlerinin, üniversitenin ücret ödemesini yapacak ilgili birimi tarafından ve intörn eğitimine başlama tarihinden önce yapılması zorunludur.

(2) İntörnlere bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak ödemeler burs, kredi ve benzeri ödemelerle ilişkilendirilmez ve almakta oldukları burs, kredi ve benzeri ödemelerin kesilmesi sonucunu doğurmaz.

(3) İntörn eğitim döneminin başlangıç ve bitiş aylarında, ilgili ayda çalışılan süreyle orantılı olarak ücret ödenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu usul ve esaslar, 15 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenen bu usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülür.

“İntörn Hekim Maaş Yönetmeliği” için 3 yanıt

Bence interne maaş vermenin mantığı çok ta yok.Önemli olan doktor maaşlarının insaniileştirilmesi.İntern bitirince anlayacak dünyanın halini.
Doktor maaşlarının ilkokul mezunu maaşından fazla olmasını diliyorum.
Saygılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.