Kategoriler
Haberler

SUT Sağlık Uygulama Tebliği – 29 Eylül 2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 25/3/2010tarihli ve 27532 mükerrer sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.2. numaralımaddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) 3.2.1. numaralımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “İkinci ve üçüncübasamak resmi sağlık hizmeti sunucularında …………5 TL”ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(Bu tutarıvakıf üniversiteleri hariçolmak üzere 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya Kurum yetkilidir.)”

b) 3.2.5. numaralımaddesinin onüçve onbeşinci fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynımaddeye aşağıdaki yirmi birinci fıkra eklenmiştir.

“(13) 2330 sayılıNakdi Tazminat ve Aylık BağlanmasıHakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan ve bunların bakmakla yükümlüolduğu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralımaddelerinde tanımlanan katılım paylarıalınmaz.”

“(15) Harp malûllüğüaylığıalanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlüolduğu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralımaddelerinde tanımlanan katılım paylarıalınmaz.”

“(21) 3713 sayılıKanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmalarınedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralımaddelerinde tanımlanan katılım paylarıalınmaz.”

MADDE 2 AynıTebliğin 4.1.2.B- numaralımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, “intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,”ibaresinden sonra gelmek üzere “kapsül endoskopi,”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 AynıTebliğin 4.2.1.B.1- numaralımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.1.B.1- Ayaktan tedavilerde ödeme uygulaması

(1) “Ayaktan tedavilerde ödeme”uygulamasıkapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, SUT eki“Ayaktan Tedavilerde Sağlık KurumlarıSınıf ve KodlarıListesi”nde (EK-10/A) bulunduğu sınıfa göre belirlenmişolan SUT eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde (EK-10/B) yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır. Ancak;

a) SUT eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi”nde (EK-10/C) yer alan işlemlerin,

b) SUT eki EK-8 Listesinde “9.5. Moleküler Mikrobiyoloji”başlığıaltında yer alan işlemlerin,

c) SUT eki EK-8 Listesinde “10. Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli”başlığıaltında yer alan işlemlerin,

ç) Genetik tetkiklerin,

bedelleriKurumca ayrıca ödenir.

(2) Hastanın aynısağlık kurumunda acil servislere müracaatlarıhariçolmak üzere aynıbranşa, ayaktan ilk müracaatınıtakip eden 10 gün içinde ikinci defa ayaktan başvurmasıhalinde; ikinci müracaatıyla ilgili sadece birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz.

(3) Hastaya birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılmasının gerekli görülmesi, ancak söz konusu işlemlerin, ilk muayene başvurusundan sonra aynısağlık kurumunda herhangi bir tarihte yapılmasıdurumunda, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar ikinci bir defa girilmeksizin sadece yapılan işlem faturalandırılır.

(4) Ayaktan ilk başvuru sonrasında aynısağlık kurumunda aynıgün yatarak tedavi kapsamında, SUT eki EK-9 Listesinde yer alan bir işlem yapılmasıhalinde bu işlem ile birlikte, ayaktan yapılan işlemler bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere göre faturalandırılır. Ancak yatarak tedavi kapsamında hizmet başına ödeme yöntemi ile bir işlem yapılmasıdurumunda SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılmayacak olup ayaktan başvurular da hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılır.

(5) Hastanın, aynıgün içinde aynısağlık kurumunda ilk muayenesini takip eden diğer branşlardaki ayaktan tedavi kapsamında başvuruları, “ayaktan tedavilerde ödeme”uygulamasıkapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar fatura edilemez. Ancak SUT eki EK-8 Listesindeki “normal poliklinik muayenesi”bedeli ve yapılmasıhalinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.

(6) Hastanın aynıgün içinde aynısağlık kurumundaki ilk başvurusunun ana branş, sonraki başvurusunun ilk başvurulan ana branşın yan dalıolmasıdurumunda yan dala başvurusu “ayaktan tedavilerde ödeme”uygulamasıkapsamında faturalandırılır. Ana branşa başvurusu ise, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin, SUT eki EK-8 Listesindeki “normal poliklinik muayenesi”bedeli ve yapılmasıhalinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.

(7) Sağlık raporu ile yapılmasıgerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde aynıveya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılmasıhalinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvuruları”ayaktan tedavide ödeme”uygulamasıkapsamında SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin SUT eki EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılır.

(8) Özel tıp merkezleri ve dal merkezlerinin vermişolduklarıacil sağlık hizmetlerinin bedelleri uzmanlık dalıdikkate alınmaksızın SUT eki EK-10/B Listesinin “Acil”bölümünde yer alan ücret üzerinden faturalandırılır.

(9) Hastanın, ikinci veya üçüncübasamak sağlık kurumundan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarın % 75’i ödenir.

(10) Ayaktan başvurularda, SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemlerin faturalandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İşlemin SUT eki EK-9 Listesinde yer almasıhalinde bedelleri “Tanıya Dayalıİşlem Üzerinden Ödeme”yöntemi ile faturalandırılır. Bu işleme ilişkin “Tanıya Dayalıİşlem Bedeli”ne dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaçbedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

b) İşlemin sadece SUT eki EK-8 Listesinde yer almasıhalinde, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlara ilave olarak; işlem bedeli ve bu işlemle ilgili ilaçve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

c) Üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarıtarafından SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.

(11)  Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucularıiçin günlük muayene sınırıacil branşından başvurular hariçolmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile çarpılmasıile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısıher halükarda 60 (altmış)’ıgeçemez. Özel sağlık hizmeti sunucularıher bir hekim için ayrıayrıolmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.”

MADDE 4 AynıTebliğin 4.2.1.B.2- numaralımaddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi”olarak seçilmişonkolojik ön tanı/ tanıkonulmuşhastalıklar ile ilgili tüm işlemler,”

“ı) Enjeksiyon/pansuman (Sadece enjeksiyon/pansuman amacıyla gelen hasta için sadece enjeksiyon/pansuman bedeli ödenir),”

MADDE 5 AynıTebliğin 4.2.2.A- numaralımaddesinin altıncıfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kurumla sözleşmeli üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-8 Listesi “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi”ile “9. Laboratuar İşlemleri”bölümlerinde yer alan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.”

MADDE 6 AynıTebliğin 4.2.2.B- numaralımaddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Üçüncünumaralıfıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Aynıseansta aynıkesiile birden fazla işlem yapılmasıhalinde; işlem puanıyüksek olan tanıya dayalıişlemin puanıtam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalıişlem puanının %25’i olarak faturalandırılır

b) Aynıseansta ayrıkesiile birden fazla işlem yapılmasıhalinde; işlem puanıyüksek olan tanıya dayalıişlemin puanıtam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalıişlem puanının %50’si olarak faturalandırılır.”

b) (5) numaralıfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kurumla sözleşmeli üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-9 Listesinde yanında (*) işareti olan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.”

MADDE 7 AynıTebliğin 4.2.2.B-1- numaralımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.2.B-1- Tanıya dayalıişlemlerin kapsamı

(1) Tanıya dayalıödeme listesi işlem puanlarına;

1- Yatak bedeli,

2- Yatışdönemindeki muayeneler ve konsültasyonlar,

3- Operasyon ve girişimler,

4- Anestezi ilaçları,

5- İlaç(Kan ürünleri hariç),

6- Kan bileşenleri (Eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri),

7- Sarf malzemesi,

8- Anestezi bedeli,

9- Laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri,

10- Refakatçi bedeli (Tıbbi zorunluluk halinde)

gibitanıve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.

(2) Tanıya dayalıişlemlerde belirtilen istisnalar ayrıca faturalandırılabilir.

(3) Tanıya dayalıişlemin uygulandığıtarihten sonra aşağıda belirtilen süreler içerisinde bu işlemle ilgili olarak verilen sağlık hizmetleri tanıya dayalıişlem kapsamında değerlendirilir.

•A Grubu ameliyatlarda; 15 gün

•B Grubu ameliyatlarda; 10 gün

•C Grubu ameliyatlarda;  8 gün

•D Grubu ameliyatlarda;  5 gün

•E Grubu ameliyatlarda;  3 gün

(4) Bu sürelerin aşılmasıhalinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, ayrıca fatura edilir.

(5) Tanıya dayalıişlem kapsamında olan, ilaçve/veya tıbbi malzemelerin bedellerinin hasta tarafından ödendiğinin tespiti halinde ilaçve/veya tıbbi malzemelerin fatura tutarlarıhastaya ödenir. Kurumca ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlısağlık hizmeti sunucularıiçin Bakanlığa yapılan global ödemeden mahsup edilir. Mahsup edilen tutar hiçbir surette sağlık hizmet sunucusuna iade edilmez.”

MADDE 8 AynıTebliğin 4.2.2.B-4- numaralımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.2.B-4- Ameliyat sonrasıkontroller ve testler

(1) Hastanın taburcu (Taburcu işleminin A, B, C, D, E grubunda belirtilen sürelerden önce gerçekleşmesi halinde belirtilen sürelerin bitimi taburcu tarihi olarak kabul edilir) olduktan sonraki, aynısağlık kurumundaki aynıbranşta; 10 gün içerisinde yapılan ilk kontrol amaçlımuayeneler ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler tanıya dayalıödeme işlem puanına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.”

MADDE 9 AynıTebliğin 4.2.2.B-5- numaralımaddesinin 16 ncıbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki 18 inci bent eklenmiştir.

“16- Dual meshler (karın duvarının kapatılamadığıintraabdominal hernilerde, göğüs duvarının rezeksiyon ve rekonstrüksiyonunda, diyafragmatik hernilerde sağlık kurulu raporu ile)”

“18- İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler.”

MADDE 10 AynıTebliğin 4.5.1. numaralımaddesinin dördüncüfıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-7 listesindeki “7.1Tanıya dayalıortodontik tedavi işlemleri”bölümünde yer alan işlem kodlarıüzerinden Kurumca karşılanır.”

MADDE 11 AynıTebliğin 4.5.1.A- numaralımaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu oran, SUT eki EK-7 listesindeki “7.1Tanıya dayalıortodontik tedavi işlemleri”başlıklıbölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinde % 20 olarak uygulanır.”

MADDE 12 AynıTebliğin 4.5.4.B- numaralımaddesinin sekizinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Ani işitme kaybıtedavisi için düzenlenen raporda;  ani işitme kaybının son 30 gün içinde odyolojik test ile tespit edildiğine ilişkin bilginin yer almasıgerekmektedir. 20 nci seans sonunda saf ses ortalamasında 20 dB’lik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez.”

MADDE 13 AynıTebliğin 4.5.4.H- numaralımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.5.4.H- Yoğun bakım tedavisi

(1) Resmi ve özel sağlık kurumlarıbünyesinde kurulu bulunan yoğun bakım ünitelerinin standartları, yoğun bakım ünitelerinin tanımı, hasta özellikleri, personel durumu, yatak sayısı, tıbbi cihaz ve donanım ile yoğun bakım ünitelerinin taşımasıgereken diğer özellikleri v.b. hususlarda Sağlık Bakanlığıdüzenlemelerine uyulacaktır.

(2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-9 listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanmasıdurumunda işlemin yapıldığıgün, tanıya dayalıyoğun bakım puanıfaturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanıile tanıya dayalıişlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz.

(3) Anestezi sonrasıbakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz.

(4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanıüzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.

(5) “Trombosit süspansiyonu”ve “aferez trombosit”bedelleri ayrıca faturalandırılabilecektir.

(6) “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA”olan ilaçların parenteral formlarıile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX”olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir.

(7) Aynısağlık kurumunda aynıgün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Hastanın genel durumu itibariyle bulunduğu basamaktan farklıbir basamağa geçmesi durumunda, gelişmeler hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda belirtilmelidir.

(8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığıilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığıgün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.”

MADDE 14 AynıTebliğin 7.1. numaralımaddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığıhastaya aldırılmasıdurumunda, fatura tutarıhastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT’un ilgili maddeleri gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılıolarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığıdurumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılıbilgilendirme yapılmamasıdurumunda fatura tutarıhastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.”

b) Onüçüncüfıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) 3713 sayılıKanuna göre aylık bağlanmışmaluller, 5434 sayılıKanunun 56 ncımaddesi veya 2330 sayılıKanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılıKanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılıKanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımıve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaçduyduklarıher türlüortez/protez ve diğer iyileştirici araçve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. Ancak bu kapsamdaki kişilerin;

a) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatlarıaşmamak üzere Kurumca karşılanır.

b) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde bedelleri fatura tutarıüzerinden ödenir. Bu malzemelere ait sağlık kurulu raporlarıüçüncübasamak sağlık kurumlarınca düzenlenecektir.

c) İhtiyaçduyduklarıSUT ve eki listelerde yer almayan her türlüortez/protez ve diğer iyileştirici araçve gereçlerin muadilleri SUT eki listelerde yer almasıdurumunda bu tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatlarıolarak uygulanır.

ç) Tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masraflarıgaranti süresi içinde firma tarafından karşılanacağından Kuruma ayrıca faturalandırılamaz.

d) Tıbbi malzemeleri garanti süresi içindeki yenilenme talepleri Kurumca karşılanmaz.

e) Aynıişlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerden birinin temini halinde diğerlerinin bedeli, temin edilen malzemenin garanti süresi dolana kadar Kurumca karşılanmaz.”

c) Yirminci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(20) Kurumca bedeli karşılanacak Omurga Cerrahisi alan grubu ile Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler; SUT eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi”(EK-5/E) ile “Ortopedi ve Travmatoloji BranşıArtroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi”nde (EK-5/F)  belirtilmişolup, söz konusu listelerde bulunmayan bu iki alan ile ilgili tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

ç) Yirmisekizinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7- Radyoloji ve girişimsel radyoloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/M listesinde fiyatlarıyla birlikte tanımlanmıştır.”

d) Yirmidokuzuncu fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(29) SUT’un 7.1 numaralımaddesinin yirmisekizinci fıkrasında yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 15 AynıTebliğin 7.3.8.C- numaralımaddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kontakt lens bedelleri sadece;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuşafak olgularda,

b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopmasıve akabinde göz içine tekrar lens konulamamasısonucu gelişen afaki olgularda,

c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmışve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

budurumlarının üçüncübasamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıklarıuzman hekiminin yer aldığısağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıklarıuzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye YardımcıTıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.”

MADDE 16 AynıTebliğe, 7.3.12.B- numaralımaddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.12.C- numaralımadde eklenmiştir.

7.3.12.C- Ev Tipi Ventilatör (İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazı)

(1) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının uygulama endikasyonları;

a) Akut solunum yetmezliği sonrasında yoğun bakımdan çıkışına engel kalmayacak şekilde diğer sistem hastalıklarıtedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamalarıdüzenlendiği halde invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığıolmayan trakeotomili hastalarda,

b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum yetmezliği veya başka kronik organ disfonksiyonlarına sekonder solunum yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamasının yetersiz kaldığı, yapılamadığıveya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli olarak İnvaziv solunum desteği ihtiyacıolan hastalarda,

kullanılmasıhalinde ev tipi mekanik ventilatör cihazıbedeli Kurumca karşılanır.

(2) Cihazın temini için hastayıtakip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu uzman hekimin (içhastalıkları, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, nöroloji, hastanın çocuk olmasıhalinde ise çocuk hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk yoğun bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncübasamak yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarınca ayrıntılıolarak düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) Raporda hastanın gereksinimine göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bu teknik özellikler hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini (Mod, Vt, frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2, İnspiratuar akışhızıveya I:E oranı) kapsamalıdır.

(4) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Aşağıda belirtilen invaziv mekanik ventilasyon cihazıile birlikte kullanılmasıve belli süreden önce değişmesi gereken aksesuarlar ve yardımcısarf malzemelerinin bedelleri kurumca karşılanır;

1- Solunum devreleri (ayda 2)

2- Bağlantıüniteleri (ayda 1)

3- Trakeotomi kanülü(ayda 2)

4- Isınem tutucu filtre (haftada 2)

5- Aspirasyon sondası(günde 4 adet)

(6) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazıiçin düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör, nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karşılanır.

(7) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazlarının kullanımıve bakımıkonusunda verilecek eğitim, hasta için izleme programıoluşturulması, hastayıtaburcu eden ve raporlarınıdüzenleyen hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.”

MADDE 17 AynıTebliğin 7.3.26.C- numaralımaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Son dönem biventriküler kalp yetmezliği”

MADDE 18 AynıTebliğe, 7.3.34. numaralımaddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.35. numaralımadde eklenmiştir.

7.3.35. Hücre İçermeyen Kıkırdak İmplant ve  Otolog Kondrositİmplant

(1) Üçüncübasamak sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık BakanlığıOrtopedi Bilimsel Danışma Kurulundan her bir hasta için kullanılmasına onay alınmasışartıyla bedelleri Kurumca karşılanacaktır.”

MADDE 19 AynıTebliğin 9.3.1.Ç- numaralımaddesinin birinci bendinde ve 9.3.2.D- numaralımaddesinin dördüncübendinde yer alan “işkazalarında”ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 AynıTebliğin 10.3. numaralıgeçici maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Aşağıdaki düzenleme beşinci fıkra olarak eklenmiştir.

“(5) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 38 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “1/7/2012”ibaresi, “1/9/2012”olarak değiştirilmiştir. SUT eki EK/5-G, EK/5-H, EK/5-I, EK/5-J, EK/5-K ve EK/5-L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile yukarıda belirtilen Tebliğle SUT eki EK/5-E ve EK/5-F listelerine eklenen tıbbi malzemelerin SUT kodlarıve tıbbi malzeme adlarısöz konusu Tebliğin yürürlük tarihi olan 22/6/2012 tarihinden, bu listelerde yer alan fiyatlarıise 1/9/2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak belirtilen Tebliğ hükümleri doğrultusunda SUT eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 Listeleri’ nden çıkartılan tıbbi malzemeler ile SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’ nde yayımlanmış malzemelerin, benzer nitelikte ve aynı işlevsel özellikte olup çakışanları için sağlık hizmet sunucuları tarafından;

a) 22/6/2012 tarihinde ResmîGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişolan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğile birlikte SUT eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 listelerinden çıkartılan tıbbi malzemelerin, kodlarından faturalandırılmasıhalinde Kurumumuzca bu listelerdeki bedeller üzerinden geri ödeme yapılacaktır.

b) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/6/2012 tarihinde ResmîGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişolan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğile eklenen tıbbi malzemelerin, bu listelerdeki kodlarından faturalandırılmasıhalinde (2012 Temmuz ve Ağustos dönemi faturaları) Kurumumuzca SUT’un 7.2.1. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi başlıklımaddesinde yer alan hükümler doğrultusunda geri ödeme yapılacaktır.

c) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/6/2012 tarihinde ResmîGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişolan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğile eklenen malzemelerin, sağlık hizmet sunucusu tarafından bu listelerde belirtilen kodlar ve fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılmasıhalinde ise Kurumumuzca geri ödeme işlemlerinde liste fiyatlarıesas alınacaktır.”

b) Aşağıdaki düzenleme altıncıfıkra olarak eklenmiştir.

“(6) SUT ve eki listelerde yayınlanmayan branşlardan Kuruma fatura edilen bir tıbbi malzemenin, SUT ve eki listelerde yer almasıdurumunda, ilgili listede belirtilen SUT kodu üzerinden faturalandırılmasıyapılacaktır.”

c) Aşağıdaki düzenleme yedinci fıkra olarak eklenmiştir.

“(7) Aşağıdaki branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.

a) Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi (EK-5/M).”

MADDE 21 AynıTebliğeki YurtdışıİlaçFiyat Listesine  (EK-2/G) eklenen ilaçlar bu Tebliğeki (1) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 22 AynıTebliğeki FiyatlandırılmışTıbbi Sarf Malzemeleri Listelerinden [(EK-5/A-1) ve (EK-5/A-2)] çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğeki (2) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 23 AynıTebliğeki Protez ve Ortez Listesinde (EK-5/C) aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

a) “211.700”, “211.800”, “211.802”, “216.901”, “220.680”ve “220.690”SUT kodlu malzemelerin fiyatlarıbu Tebliğeki (3) numaralılistede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

b) “Ev Tipi Mekanik Ventilatör (En az BasınçDestekli Ventilasyon (PSV) ile birlikte Volüm ve/veya BasınçKontrollüVentilasyon (VCV, PCV) Sağlayan Ventilatörler)”adlımalzeme “220.755”SUT kodu ile “Özel Grup”başlığıaltında “220.750”SUT kodlu “Auto Cpap”adlımalzemeden sonra gelmek üzere, “Enürezis Alarm Cihazı”adlımalzeme “210.825”SUT kodu ile “210.820”SUT kodlu “Oksijen Tüpüve Manometresi”adlımalzemeden sonra gelmek üzere bu Tebliğeki (3) numaralılistede belirtildiği şekilde eklenmiştir.

MADDE 24 AynıTebliğeki Beyin Cerrahisi BranşıOmurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/E) aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

a) Listenin başlığı“Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi”şeklinde değiştirilmiştir.

b) “102.696”, “102.701”, “102.751”ve “102.756”SUT kodlu malzemelerin fiyatları, bu Tebliğeki (4) numaralılistede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

c) Listeye eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğeki (4) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 25 AynıTebliğeki Göz Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/G) yer alan “G10075”SUT kodlu malzemenin fiyatı26 TL olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 AynıTebliğeki Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/L) yer alan “U10050”, “U10055”ve “U10335”  SUT kodlu malzemelerin fiyatları, bu Tebliğeki (5) numaralılistede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 AynıTebliğe, bu Tebliğeki (6) numaralılistede yer alan “Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi”(EK-5/M) eklenmiştir.

MADDE 28 AynıTebliğeki DişTedavileri Puan Listesine (EK-7)  eklenen işlemler bu Tebliğeki (7) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 29 AynıTebliğeki Sağlık KurumlarıPuan Listesinde (EK-8) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğeki (8) numaralılistede belirtilmiştir.

b) Listede işlem adıve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğeki (9) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 30 AynıTebliğeki Sağlık KurumlarıPuan Listesinde (EK-9) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) P552010, P552011, P552012, P552013, P552014, P552015, P552016, P552017, P552018, P552019, P552020, P552021 kodlu işlemler başlıklarıyla beraber çıkarılmıştır.

b) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğeki (10) numaralılistede belirtilmiştir.

c) Listede işlem adıve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler ile işlem puanıdeğiştirilen işlemler bu Tebliğeki (11) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 31 Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesinin (b) bendi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

b) 2 ila 13 üncümaddeleri, 19 uncu maddesi ve 28 ila 30 uncu maddeleri yayımıtarihinden 10 işgünüsonra,

c) 14 üncümaddesinin (c) bendi, 20 nci maddesinin (a) bendi ve 24 üncümaddesinin (a) bendi 22/6/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

ç) 14 üncümaddesinin (b) bendi ve 21 inci maddesi 28/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

d) 17 nci maddesi 21/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

e) 20 nci maddesinin (c) bendi 1/5/2013 tarihinde,

f) 22 ve 27 nci maddesi 1/1/2013 tarihinde,

g) 24 üncümaddesinin (b) bendi, 25 inci maddesi ve 26 ncımaddesi 1/9/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

ğ) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımıtarihinde,

yürürlüğegirer.

MADDE 32 Bu Tebliğhükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanıyürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.