Kategoriler
Haberler Mevzuat

Ey Doktor! 30 dakika içinde yaşamak ZORUNDASIN!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin çalıştıkları sağlık kuruluşuna en fazla 30 dakika mesafede ikamet etmelerini zorunlu tutan 2012/31 sayılı genelgenin iptali için, Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da dava açıldı.

Dava dilekçesinde, genelgenin dayanağını oluşturan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 55. maddesinin Anayasa’nın Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti başlıklı 23. maddesine aykırı olduğu vurgulanmıştır. Anayasa hükmüne göre, herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir ve yerleşme özgürlüğünün sınırlanabilmesi ancak “suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak” sebeplerine dayanarak yasa ile yapılabilir. Bu genelgenin dayanağı hükümde ise söz konusu gerekçelerden hiçbiri mevcut değildir. Bu nedenle ilgili hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması Danıştay’dan talep edilmiştir.

Diğer yandan, asıl olarak hekimlerin içinde yer aldığı sağlık çalışanlarına ikamet zorunluluğu getirilmiş ise de mevcut nöbet sistemi sebebiyle hizmet sunumu zaten sağlık kuruluşunda bulunmak suretiyle sürdürüldüğüne göre, bu kişilerin yerleşim özgürlüğünün kısıtlanması için bir haklı bir neden olmadığı da belirtilmiştir.

Ayrıca, yerleşme özgürlükleri sınırlandırılan çalışanların sağlık kuruluşu yakınında yerleşebilmeleri için hiçbir hak tanınmamış olması, 30 dakikanın nasıl belirleneceğinin açık olmaması ve dayanak KHK’da kısıtlamanın ancak yerleşim yeri ile sınırlı olarak getirilebileceği öngörülmüş iken bu coğrafi/idari sınırın genelge ile süreye bağlı bir sınırlamaya dönüştürülmesinin de hukuka aykırı olduğu belirtilerek genelgenin yürütmesinin durdurulmasıyla iptali istenmiştir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Dava dilekçesine erişmek için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.