Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün Kararı’nın TAM HALİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARİ Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2014/61 Karar Sayısı : 2014/17 (Yürürlüğü Durdurma) Karar Günü : 7.11.2014

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Aytuğ ATICI ile birlikte 130 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 2.1.2014 günlü, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un;

1- 3. maddesiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasına dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin,

2- 6. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin başlığıyla birlikte değiştirilen 55. maddesinin,

3- 7. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 57. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “permi” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, kayıt, bildirim” ibaresinin,

4- 9. maddesiyle yeniden düzenlenen, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin,

5- 11. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinin yeniden düzenlenen altıncı fıkrası ile bu maddeye eklenen yedinci ve sekizinci fıkraların,

6- 12. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesine (g) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (1) fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “… yüzde 50 ‘si …” ibaresinin,

7- 14. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici 64. maddenin, 8- 17. maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun başlığıyla birlikte yeniden düzenlenen ek 27. maddesinin,

9- 18. maddesiyle yeniden düzenlenen, 17.11.1983 günlü, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu’nun 32. maddesinin altıncı fıkrasının,

10- 19. maddesiyle 2955 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin,

11- 20. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun’un 3. maddesine eklenen fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…acil tıbbi müdahaleleri yapmaya…” ibaresinin,

12- 21. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesinin;

a- Üçüncü fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinde yer alan “…ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere…” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen altıncı 13- 24. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un ek 13. maddesine eklenen (v) ve (y) 14- 29. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin birinci cümlesinde yer alan “…hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve…” ibaresinin,

cümlenin,

bentlerinin,

15- 37. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3. maddesine eklenen fıkraların,

16- 39. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 57. maddesine eklenen ikinci fıkrada yer alan “…harekât ihtiyaçları hariç…” ibaresinin,

17- 46. maddesiyle, 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 11. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

18- 50. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,

19- 52. maddesiyle değiştirilen, 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin, Anayasa’nın 2., 5., 7., 10., 13., 17., 20., 23., 38., 48., 49., 56., 73., 87., 90., 123., 128., 130. ve 153. maddelerine aykırılılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüklerinin durdurulması istemini de içeren iptali istenilen kuralların yer aldığı dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki Raportör Berrak YILMAZ tarafından hazırlanan yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2.1.2014 günlü, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A- 1- 14. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 64. madde,

2- 19. maddesiyle, 17.11.1983 günlü, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu’na eklenen geçici 11. madde,

7.11.2014 günlü, E.2014/61, K.2014/166 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu maddelerin, uygulanmalarından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararlarının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, Hicabi DURSUN, Zühtü ARSLAN ile M. Emin KUZ’ un karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B- 1- 3. maddesiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasına dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümleye,

2- 6. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin başlığıyla birlikte değiştirilen 55. maddesine,

3- 7. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 57. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “permi” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen kayıt, bildirim” ibaresine,

4- 9. maddesiyle yeniden düzenlenen, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasmın son cümlesine,

5- 11. maddesiyle, 2547 sayılı Kanun’un 36. maddesinin; a- Yeniden düzenlenen altıncı arasına. b- Eklenen yedinci ve sekizinci fıkralarına,

6- 12. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesine (g) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (1) fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “… yüzde 50 ‘si …” ibaresine,

7- 17. maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun başlığıyla birlikte yeniden düzenlenen ek 27. maddesine,

8- 18. maddesiyle yeniden düzenlenen 2955 sayılı Kanun’un 32. maddesinin altıncı fıkrasına.

9- 20. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun’un 3. maddesine eklenen fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…acil tıbbi müdahaleleri yapmaya…” ibaresine,

10- 21. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesinin; a- Üçüncü fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinde yer alan “…ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere…” ibaresine, b- Üçüncü fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen altıncı
cümleye,

11- 24. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un ek 13. maddesine eklenen (v) ve (y) bentlerine.

12- 29. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin birinci cümlesinde yer alan “,.. hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve…” ibaresine,

13- 37. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3. maddesine eklenen dokuzuncu ve onuncu fikralara,

14- 39. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 57. maddesine eklenen ikinci fıkrada yer alan “…harekât ihtiyaçları hariç …” ibaresine,

15- 46. maddesiyle, 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 11. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesine,
16- 50. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddeye,

17- 52. maddesiyle değiştirilen, 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesine,
yönelik iptal istemleri, 7.11.2014 günlü, E.2014/61, K.2014/166 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümlelere ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

7.11.2014 gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Haşim KILIÇ Serruh KALELİ

Başkanvekili Alparslan ALTAN

Üye Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye Osman Alifeyyaz PAKSüT

Üye Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye Recep KÖMüRCü

Üye Burhan ÜSTÜN

Üye Nuri NECİPOĞLU

Üye Hicabi DURSUN

Üye Engin YILDIRIM

Üye Celal Mümtaz AKINCI

Üye Erdal TERCAN

Üye Muammer TOPAL

Üye Zühtü ARSLAN

Üye M. Emin KUZ

Üye Hasan Tahsin GÖKCAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.