Kategoriler
Haberler Manşet

Yabancı Uyruklu Asistan Hekimlere Döner Sermaye Desteği Ve Nöbet Ücreti Ödenmesine Dayanak Teşkil Eden Mevzuat Hükümleri

YABANCI UYRUKLU ASİSTAN HEKİMLERE DÖNER SERMAYE DESTEĞİ VE NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ 

Dr. Şahin HANALİOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. Araştırma Görevlisi

Azerbaycanlı Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Yabancı uyruklu asistan hekimlere 18.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6514 sayılı Kanuna istinaden aylık döner sermaye ödemesi; 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile ise nöbet ücretleri ödenmeye başlandı. Ancak bazı üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinin henüz bu ödemelere başlamadığı bildirilmektedir. Bu sorunun muhtemelen, özellikle 6552 sayılı Kanun’un, yabancı uyruklu asistan hekimlere nöbet ücreti ödenmesine dair hükmünün üstü örtülü ve dolambaçlı olarak ifade edilmiş olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu nedenle sözü geçen ödemelere temel teşkil eden kanunların ilgili bölümlerini burada ele alacağız.

Konunun daha iyi anlaşılması için geçmişten günümüze ilgili kanunları ve yeni düzenleme ile bu kanunlar arasında kurulan ilişkiyi bir şema ile gözden geçirelim. 

ödeme 

 

6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kabul tarihi: 02/01/2014; R.Gazete: Tarih 18/01/2014; Sayı 28886) 

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Kabul tarihi: 10/09/2014; R.Gazete: Tarih 11/09/2014; Sayı 29116) 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına dair olan Kanun (R.Gazete: Tarih 14/04/1928; Sayı 863) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (R.Gazete: Tarih 23/07/1965; Sayı 12056) 

Şimdi ise ilgili kanun maddelerini ve aralarındaki ilişkiyi tek tek inceleyelim. Bu aşamada konuyla doğrudan ilgili hüküm ve ibareler kalın olarak, değişen ibareler ise altı çizili olarak belirtilmiştir. 

6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kabul tarihi: 02/01/2014; R.Gazete: Tarih 18/01/2014; Sayı 28886) 

MADDE 25 – 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.” 

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Kabul tarihi: 10/09/2014; R.Gazete: Tarih 11/09/2014; Sayı 29116) 

MADDE 69 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ağız ve diş sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ibaresi, üçüncü cümlesine “ayda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” ibaresi ve ikinci fıkrasına “(e) bendi kapsamında bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar” ibaresi eklenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (R.Gazete: Tarih 23/07/1965; Sayı 12056)

EK MADDE 33 – (Ek: 23/2/1995 – KHK – 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.)

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş̧ sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/2014 – 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç̧ herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. (1)

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesine “ağız ve diş̧ sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ibaresi, üçüncü cümlesine “ayda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” ibaresi eklenmiştir.

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü̈ maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. (2)

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.

(2) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle ek 33 üncü̈ maddenin ikinci fıkrasına “(e) bendi kapsamında bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü̈ maddesinin dördüncü̈ fıkrası kapsamında bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına dair olan Kanun (R.Gazete: Tarih 14/04/1928; Sayı 863)

Ek Madde 14 – (Ek: 6/4/2011-6225/10 md.)

Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–1 sayılı çizelgede; diş̧ tabipliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–2 sayılı çizelgede; tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitim süreleri de EK–3 sayılı çizelgede belirtilmiştir. Bu çizelgelerde belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

Tıpta ve diş̧ tabipliğinde ana uzmanlık dalı eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık sınavları ile girilir. Yan dal uzmanlık eğitimlerine ve EK-1 sayılı çizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların ikinci uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir. 

(Ek fıkra:2/1/2014-6514/25 md.) Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.

SONUÇ: Bütün bu kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere 11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun’un 69’üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun nöbet ödemelerine ilişkin ek 33’üncü maddesinin ikinci fıkrasına “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü̈ maddesinin dördüncü̈ fıkrası kapsamında bulunanlar” ibaresi eklenmiştir. Burada sözü edilen “1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü̈ maddesinin dördüncü̈ fıkrası kapsamında bulunanlar” ifadesi tam olarak “tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar”a karşılık geldiğinden bu düzenleme ile yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerine (asistan hekimlere) nöbet ücreti ödemesi yapılmasının hükme bağlandığı açıkça anlaşılmaktadır.–

Konuya ilişkin T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine gönderilen 06.11.2014 tarihli yazıya erişmek için buraya tıklayınız.

Soru, görüş ve yorumlarınız için hanalioglu@hacettepe.edu.tr e-posta adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.  

Dr. Şahin Hanalioğlu

06/11/2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.