Kategoriler
Duyurular Haberler

Sağlık personelinin ek ödemesinde değişiklik!

Sağlık personelinin ek ödemesinde bazı değişikliklere gidildi. Sağlık Bakanlığı, net performans puanına ek olarak, bilimsel çalışma destek puanı ilave etti.

SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sağlık Bakanlığı, 28/11/2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliklerini açıklayan bir Genelge yayımladı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 76219013

Konu : Döner Sermaye Ek Ödemesi hk.

GENELGE- 2015/1

İlgi: 09/11/2012 tarihli ve 125 sayılı 2012/40 Nolu Genelge

Bakanlığımız taşra teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarlarında görev yapan personele. 4/1/1961 tarihli ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5 inci maddesine istinaden 17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlann Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen usul ve esaslar uyarınca döner sermaye ek ödemesi yapılmakta iken, 02.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun’un 38 inci maddesine binaen 209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde bazı değişiklikler yapılmış ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarında bulunan ve Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele de döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması imkanı tanınmıştır.

Bu yeni hukuki durum çerçevesinde, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28/11/2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Yönetmeliğin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarına ilişkin hükümleri 18/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer hükümleri ise 1/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bazı hükümlerine açıklık kazandırılması gerekmiştir.

BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI TANIMI YAPILMIŞTIR

Bu itibarla, mezkur Yönetmeliğin:

1) “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “Bilimsel çalışma destek puanı; İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ile bağlı birimlerinde ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarında görev yapan personele Ek-5 sayılı tabloda yer alan bilimsel çalışmaları belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon tarafından onaylanması halinde onayı takip eden 2 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu hükme göre İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde en az üç kişiden oluşan bir komisyon kurulması ve bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin belgelenmiş bilimsel çalışmalarının bu komisyonca onaylanmasını müteakiben Mezkur Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunda yapılan bilimsel çalışmaya karşılık gelen puanın, komisyon onayını takip eden 2 ay süre ile verilmesi gerekmektedir.

ÇALIŞILMAYAN GÜNLERDEN NE ANLAŞILMALIDIR
HANGİ HASTALIK İZİNLERİ BU KAPSAMA DAHİLDİR?

2) ”Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının “h” bendinde “Çalışılmayan günler; Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri ifade eder.” tanımı yer almaktadır. Tanımda yer alan, görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hesaplanırken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun, “Hastalık ve Refakat İzni” başlıklı 105’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.” hükmü çerçevesinde, görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personelin sağlık raporuyla belgelendirdiği hastalık izin süreleri dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki hastalık izinleri mezkur hükümdeki çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecektir.

GÖREVLENDİRME DURUMUNDA ÖDEME YAPILMASI

3) “İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esaslarf kısımlı üçüncü bölümünün “Temel Esaslar” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının:
a- (c) bendinde, “Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı Müdürlüğün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.” hükmü yer almaktadır. Mezkur hüküm kapsamında kadrosu Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan personelden en az bir ay süreyle İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine görevlendirilen personele bu hüküm kapsamında görevlendirildiği İl Sağlık Müdürlüğü döner sermayesinden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılacak olup, bu ödemeler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyron unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacaktır. Bu itibarla kadrosunun bulunduğu Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacaktır.
Ayrıca Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı personelerinden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvelerinde yer alan kadrolarda bulunan personelden İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine görevlendirilenlere 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmayacaktır. (Örneğin; Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Başdenetçi vb. kadrolarda bulunan personelden İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü veya diğer görevlere görevlendirilenler.)

b- (e) bendinde “Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere ek ödeme yapılır.” hükmü yer almaktadır.Anılan hüküm doğrultusunda; kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından performansa dayalı ek ödeme yapılmayacaktır. Söz konusu personelden tabip olanlara 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi uyarınca öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesi yapılmayacak olup, tabip ve tabip dışı tüm personele yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılacaktır, (örneğin: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi çervesinde Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında bulunup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılmak üzere görevlendirilen personel)

c- (h) bendinde “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ve aynı maddenin 5 inci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcileri, izinli sayıldığı bu sürelerde İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.” hükmü kapsamında söz konusu yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinin izin süreleri çalışılmış kabul edilerek, bu süreler için İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılacaktır.

ç- (k) bendinde, “Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, İl Sağlık Müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, İl Sağlık Müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek Ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek Ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan ile yapılacak kesinti bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre verilecek ek puan ile yapılacak kesintinin bir vıl içinde en fazla 3 ay olarak uygulanması gerekmektedir.

d- (m) bendinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ek puan verileceği öngörülmüş olup, bu hüküm kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele %40 oranında ek puan verilmesi gerekmektedir. Ancak, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelden anlaşılması gereken, İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personel olup, İl Sağlık Müdürlüğünün bir şubesi olarak hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan personelin anılan ek puandan yararlanması mümkün değildir.

e- (n) bendinde, “bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verileceği öngörülmüş olup, mezkur hükümde yer alan “…fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personel” ibaresinden; ilgili ek ödeme döneminde gerekli hesaplamaları yaparak ek ödeme bordrolarını hazırlayan personelin anlaşılması gerekmektedir. Fiilen ek ödeme hesaplamalarım yapmayan ve ek ödeme bordrolarını hazırlamayan ancak ek Ödemelerden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü olarak görev yapan personel bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve mezkür hükümdeki ek puandan faydalanamayacaktır. Hesaplamaları bizzat yapan en fazla iki personel “fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personel” olarak değerlendirilecektir.

NET PERFORMANS PUAN HESABI

4) “İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde net performans puanının belirlenmesi” başlıklı 17. Maddesinin (ç) bendinde ” Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır;
NET PERFORMANS PUAN HESABI
1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı)” formülleri yer almakta olup, formüllere bilimsel çalışma destek puanı eklenmiştir. Net performans puanlarının formüllerdeki şekilde hesaplanması gerekmektedir.

ŞEF VE TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİNE EK ÖDEME

5) “İl Sağlık Müdürlüğü Personelinin Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-3 sayılı tabloda “Şefler ve diğer taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel” İçin “0,50” hizmet alanı kadro unvan katsayısı belirlenmiş olup, bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan şef unvanlı personele ek ödemenin birim (İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü veya İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği gibi) ayrımı yapılmaksızın “0,50” hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme hesaplanması gerekmektedir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNDE GÖREV ALAN PERSONEL

6) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 28 inci maddesine 20/02/2014 tarihli 6525 sayılı Kanunla eklenen beşinci fıkrada “Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlan tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumuııda sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.” hükmüne yer verildiğinden 112 Acil Çağrı Merkezlerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak, kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve kadrosunun bulunduğu birim için Yönetmelikte belirlenen birim bazlı ek puandan da yararlandırılarak döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca kadrosu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde olup 112 Acil Çağrı Merkezlerine görevlendirilen tabip dışı personelin “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmemde yer alan “209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır” hükmü kapsamında özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısından da yararlandırılması gerekmektedir.

7) İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Döner sermaye ek ödemesine yönelik iş ve işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.