Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Geçici görevlendirmeyi mahkeme neden iptal etti?

Erzincan’da yaşanan olayda, Halk Sağlığı Müdürlüğü, sağlık memurunu, laboratuvardan ‘evde sağlık hizmetleri birimine’ geçici olarak görevlendirmiştir.

Mahkeme yaptığı değerlendirmede;

– geçici nitelikteki bir hizmetin yürütülmesi için idarenin bu yıla başvurmasının doğal olduğunu,
– ancak olayda;
1- idarenin geçici görevlendirmede somut olarak hangi geçici hizmetin yürütüleceği,
2- ve geçici görevlendirmenin süresinin ne olacağı konusunda,
somut bir bilgi veya belge sunamadığına,

dikkat çekerek işlemin iptaline karar vermiştir.

T.C.
SİVAS
İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1334
KARAR NO : 2015/207

SÜLEYMAN PEHLİVAN

DAVALI : ERZİNCAN VALİLİĞİ

VEKİLİ  : AV. HÜLYA ÇİMEN

İl Sağlık Müdürlüğü / ERZİNCAN

DAVANIN  ÖZETİ   : Halk Sağlığı Laboratuvarında Sağlık Memuru olarak görev yapan davacının, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Evde sağlık Hizmetleri biriminde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 3.7.2014 tarih ve 5717 sayılı işlemin; görevlendirmenin 5442 sayılı İl idaresi Kanunun 8. Maddesinin (c) bendi uyarınca Valilik Oluru olması gereken işlemin bu haliyle yasaya aykırı olduğu, keyfi olarak tesis edildiği kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı ileri sürülerek iptali ve bu nedenle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Davada öncelikle usul yönünden husümetin yanlış yöneltildiği ve süre aşımı bulunduğu, esas yönünden ise takdir yetkisi kullanarak tesis edilen işlemin mevzuata ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Sivas İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, Halk Sağlığı Laboratuvarında Sağlık Memuru olarak görev yapan davacının, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Evde sağlık Hizmetleri biriminde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 3.7.2014 tarih ve 5717 sayılı işleminin iptali ve bu nedenle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde kalan “geçici” nitelikteki bir hizmeti; ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan “yeni bir kamu hizmetini” yürütmek amacı ile, durumu uygun olan kamu görevlilerinin, “kadrolar ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere” aramaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu işlemin kurulmasında, yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli; kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisiııi görevinden fiilen uzaklaştımmk veya onu cezalanchnnak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Halk Sağlığı Laboratuvannda sağlık memuru olarak görev yapmakla olan devamı, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Evde Sağlık Birimlerinde ihtiyaç olduğundan bahiste geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin Erzincan Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 3.7.2014 tarih ve 5717 sayılı işleminin iptali istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, geçici görevlendirme suretiyle davacının hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu ve hangi somut görevi yapacağı hususunun davalı idarece belirlenmediği ve işlemde görevlendirme süresinin gösterilmediği, görevlendirme süresinin herhangi bir tarih aralığı ile sınırlandırılmamış olması, davacının bir görevden bir diğer göreve naklen aranması sonucunu doğurduğu, sonuç olarak dava konusu işlemin belli bir hizmetin geçici olarak yürütülmesi amacına yönelik olmadığı görülmekte olup, hizmet gereklerine aykırı biçimde tesis edilen dava konusu görevlendirme işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerden dava konusu işlemin iptaline yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesine, asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, varsa artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğine izleyen 30 gün içerisinde Sivas Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 18/02/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

Kaynak: www.memurlar.net

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.