Kategoriler
Mevzuat

Mesai dışı poliklinik hukuka aykırı bulundu *ÖNEMLİ

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, acil servislere mesai saatleri haricinde ve tatil günlerinde, acil müdahale gerektirmeyen ve ayakta tedavisi sağlanabilecek durumdaki hasta başvurusunun yüksek olduğundan ve bu müracaatlara bağlı olarak gereksiz yere acil servis yoğunluğu yaşandığından bahisle, Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında “mesai dışı poliklinik uygulamasına” geçilmesini düzenleyen 28.01.2010 tarih ve 2010/6 sayılı bir Genelge çıkarmıştı.

Hastanede aktif çalışan pratisyen hekim sayısının yeterli olması halinde öncelikle bu hekimlerden, yetersiz kalması durumunda ise o belediye alanı içindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarından 8’er veya 16 saatlik çalışma sürelerine isabet edecek biçimde görevlendirme yapılarak hafta içinde mesai saati bitiminden saat 24:00’e kadar, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 08:00- 24:00 saatleri arasında hizmet verileceğini düzenleyen Genelgede, sağlık hizmeti sunumunun en önemli unsuru olan hekim ve diğer sağlık personelinin hakları bütünüyle yok sayılmıştı.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmış; Danıştay 5. Dairesi, üst sınırı belirlenmeksizin, kamu sağlık personeli için Yasa ile belirlenen çalışma süresinin üzerinde bir çalışma süresi öngören ve sağlık hizmetinin niteliğinden kaynaklanan nöbet usulünden ve vardiyalı çalışma seklinden farklı ve bunlara ek bir çalışma biçimi tanımlayan düzenlemelerin, personelin Anayasanın 50. maddesinde öngörülen dinlenme hakkını ihlal edici ve Avrupa Sosyal Şartında yer alan çalışma sürelerinin tedricen azaltılması taahhüdüne aykırı nitelikte bir düzenlemeye gidildiğinden hukuka uygun olmadığını belirterek Genelgenin dava konusu düzenlemelerinin iptaline karar vermiştir.

İlgili kararlar için tıklayınız

Danıştay 5. Dairesinin 2012/8758 E. sayılı kararı

Danıştay 5. Dairesinin 2013/687 E. sayılı kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.