Kategoriler
Haberler Mevzuat

TTB Tabela Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

TB Merkez Konseyi tarafından, asıl olarak toplumun sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun biçimde sunulması için sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği” 14 Şubat 2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tabelanın belirli standartlar dışında kullanılması reklam amacına yöneliktir ve çoğu zaman bu yolla sağlık kurum ya da kuruluşuna ticari bir görünüm verildiği izlenmektedir. Diğer yandan bu alanda bir standardın bulunmaması, hekimler arasında haksız rekabet yaratan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle, tıbbi deontolojiye uygun davranma yükümlülüğünün bir parçası olarak tüm meslektaşlarımız ile sağlık kurum ve kuruluşlarının, tabelalarını Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği’ne uygun hale getirmeleri gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

YÖNETMELİK

Türk Tabipleri Birliğinden:

TÜRK TABİPLERİ BIRLİĞİ TABELA YÖNETMELIĞI BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1— (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dahil olmak üzere her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelik, 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59 uncu maddesi ile 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

IKINCI BÖLÜM

Tabelaların içeriği Dış tabela

MADDE 4 — (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

a)     Muayenehanelerde hekimler ad ve soyadlarını, akademik unvanlarını ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tabelalarda bu nitelikte olmayan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Birden fazla alandaki uzmanlığını ilan etmek isteyen hekimler, bunu aynı tabelada göstermek zorundadır.

b)     Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının dış tabelalarında ruhsatlarında belirtilen kuruluş ismi ve unvanı ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları yazılabilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşunun adından önce gelmek üzere “Özel” ibaresini belirtmek zorundadırlar.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşları, başka resmi veya özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri

tabelalarında belirtemezler.

(3)    Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir uzmanlık dalına, tanı ve tedavi yöntemi ile sağlık kuruluşunda mevcut tıbbi cihaz bilgilerine ve özelliklerine yer verilemez.

(4)    Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışma gün ve saatleri ile telefon numaralarına yer verilebilir.

Diğer tabelalar

MADDE 5 — (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, ayrı bir tabela ile burada hizmet verilen tıp dallarını, ayrıca ruhsatlandırılmış özel hizmet birimlerini ve çalışan hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dalları ile akademik unvanlarını gösteren tabelalar asabilirler.

(2)    Bu tabelalarda, tam olarak faaliyete geçmemiş veya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı ve ünite isimlerine yer verilemez.

(3)    Laboratuarların isimlerinin yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşunun bünyesinde bulunan birimler ile çalışan hekimlerin isimleri de yer alabilir.

Acil tabelaları

MADDE 6 — (1) Hastaneler ile 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla, beyaz zemin üzerine ters “C” harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle “ACİL” ibaresinin yer aldığı tabela bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tabela Standardı Tabela sayısı

MADDE 7 — (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, faaliyet gösterdikleri binanın en fazla iki cephesi ile bina girişine bir tabela asabilirler. 24 saat hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları, kurum veya kuruluşun acil durumlarda kolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet binasının çatı katına gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta, içeriden ışıklandırılabilen ve yalnızca sağlık kuruluşunun adının yazılı olduğu bir tabela koyabilirler. Ana yollardan uzakta yer alan sağlık kurum ve

kuruluşlarının kolayca bulunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla, kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri binanın bulunduğu cadde veya sokak girişlerine birer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehanelerde ise hekimin adının yazılabileceği en fazla iki adet bilgi levhası konabilir. Herhangi bir nedenle apartman üzerine tabela asılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen bina arka cephesinde kalması durumunda bina imar sınırları içinde kalacak şekilde direk üzerine bir adet tabela konabilir. Bina duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir.

Tabela boyutu

MADDE 8 — (1) Bina cephelerine konulacak tabelalar en çok;

a)   Muayenehanelerde 4 m2,

b)   Diğer ayakta teşhis ve tedavi yapılan her türlü sağlık kuruluşunda 8 m2,

c)   Hastanelerde 20 m2,

olabilir.

(2) Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar 40 X 60 cm’den, sağlık kuruluşunun ana yollardan uzak olması nedeniyle konulabilecek bilgi levhaları 100 X 80 cm’den, acil tabelası ise 50 X

70 cm’den büyük olamaz.

Tabelanın diğer şekil özellikleri

MADDE 9 — (1) Tabelaların diğer özellikleri aşağıdaki şekildedir;

a)   Tabelalarda zeminin beyaz renkte olması halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında bir renkte olması halinde zemin dahil en fazla iki renk kullanılabilir.

b)  Tabelaya yazılması zorunlu olan “Özel” ibaresi diğer yazı büyüklüğünün yarısından az olmamak kaydı ile sağlık kuruluşunun adından küçük yazılabilir.

c)   Işık verici vasıtalarla tabelaların süslenmesi yasaktır. ç) Tabela yazıları süslemesiz ve sade olmalıdır.

d)  Dış tabela ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşunun faaliyette bulunduğu saatlerde ışıklandırılabilir.

e)   Acil tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamaz.

f)    Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Aykırılık

MADDE 10 — (1) Muayenehaneler ile diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda tanımlanan sayı, şekil ve içeriğe aykırı herhangi bir tabela kullanılması yasaktır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 11— (1) 15/1/1999 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri ile tabip odaları tarafından yapılan tabela düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen kullanılmakta olan tabelalar

GEÇICI MADDE 1— (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan tabelalar 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 12 — (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.