Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Aile hekimleri bunları yaparsa ceza alacak

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği’nde puan uygulamasına geçiyor. Bakanlığın hazırladığı ve bugün yürürlüğe giren yeni ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ ile sözleşme esasları olmak üzere, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili pek çok konuyu yeniden düzenleniyor. Düzenleme kapsamında aile hekimlerine ihtar puanları verilecek ve ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşmeleri vali tarafından sona erdirilecek. Aile hekimlerine uygulanacak ihtar puan cetveline göre mazeretsiz nöbete gelmeyenlere 20 ihtar puanı verilecek. 5 kez mazeretsiz nöbete gelmeyen aile hekimlerinin sözleşmeleri feshedilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni yeniden düzenledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte aile hekimliğinin sözleşme, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili yeni uygulamalar yer alıyor.

Yönetmelik aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanları, aile hekimliği uygulamaları kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını kapsıyor. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkili olacak. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya halk sağlığı müdürüne devredebilecek. Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olacak. Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmayacak. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülecek.

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi, çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi, mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması, sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüz seksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi, eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi, menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi, hüküm giyme, gözaltına alınma veya tutuklanma hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması halinde kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği taktirde sözleşmeleri feshedilecek.

Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılacak. İzin, rapor ve bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla Müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dâhil edilecek. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılacak. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin kayıtlı kişiler için; gebeler için (3) katsayısı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı, 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı, diğer kişiler için (0,79) katsayısı esas alınacak. Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin yüzde 78,5’i, Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin yüzde 113,5’i, ödeme yapılacak. Bin puanın üzerinde kalan puanlar tavan ücretin on binde 5,22’si ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenecek.

KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYANLARA 50 İHTAR PUANI

Düzenleme ile aile hekimlerine aile hekimlerine ceza puanı verilecek. 100 puana ulaşan hekimin sözleşmenin iptal edilecek. Bakanlık tarafından 35 kural belirlendi. İhtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılacak. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilecek. İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, THSK’nın verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık müsteşara itirazda bulunabilecek. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirecek. Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, vali tarafından sona erdirilecek. Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamayacak. Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilecek. İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılacak. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Uygulama kapsamında nöbete mazeretsiz gelen aile hekimine 20 ihtar puanı verilecek. Ayrıca iş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak, tehdit edenlere 20 ve kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamayanlara da 50 puan verilecek. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyenlere 50 ihtar puanı kesilecek.

Aile Hekimlerine Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli

Uygulanacak İhtarlar İhtar Puanları
Çalışma saatleri planına uymamak 5
Afiş ve duyuruları usûlüne uygun şekilde asmamak 5
Yönlendirme tabelalarının usûlüne uygun olmaması 5
Mesai saatlerinde ilaç firma temsilcilerini kabul etmek 5
Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek 10
İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 10
Görev kayıtları düzenli tutmamak THSK’na bildirmemek 10
Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10
Tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (her malzeme için) 10
Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak 10
Miadı geçmiş ilaç bulundurmak 10
Yeşil ve kırmızı reçeteleri bulundurmamak 10
Yeşil ve kırmızı reçete ilaçlarını usulüne uygun muhafaza etmemek 10
Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisi yapmamak 10
Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10
Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 10
Teknik donanımları 10 gün içinde uygun hale getirmemek 10
Miadı geçmiş aşı bulundurmak 10
Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20
Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek 20
Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20
Soğuk zincir kurallarına uymamak 20
İlgili mevzuat hükümlerince hasta hak ve mahremiyetine uymamak 20
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20
İş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak, tehdit etmek 20
Mesai dışı hizmet veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20
Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50
Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50
Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50.

“Aile hekimleri bunları yaparsa ceza alacak” için 2 yanıt

nöbete gitmemenin cezası mayıs 1 tarihinden önceki nöbetler için 5 puanmı olacak 20 puanmı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.