Kategoriler
Haberler Manşet

MHP Seçim Bildirgesini açıkladı: "Ek ödemeler emekliliğe yansıyacak, yıpranma payı verilecek"

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Bildirgesini kamuoyuna sundu. MHP seçim bildirgesinde sağlık alanında 23 başlıkta değişiklik yapacağını açıkladı.

 1. Hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecek
 2. Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak
 3. Koruyucu sağlık programları uygulamaya konulacak
 4. Hastanelerin yönetim kapasitesi geliştirilecek
 5. Hastaneler tam gün – tam kapasite çalışacak
 6. Sağlık harcamalarında vatandaşın yükü hafifletilecek
 7. Yardımcı sağlık personeli istihdamı artırılacak
 8. Doktor sayısının bölgelere göre dağılımındaki dengesizlik ortadan kaldırılacak
 9. Tıp fakültelerinin eğitim kalitesi artırılacak
 10. Büyük Bölgesel Kan Merkezleri kurulacak
 11. Her ilimizde modern anlamda acil yardım ekipleri oluşturulacak ve her üniversite ve eğitim hastanesinde Acil Tıp Ana Bilim Dalı kurulması zorunlu kılınacak
 12. Büyük hastanelerimizde acil müdahale ve travma ekipleri oluşturulacak
 13. Her bölgemizde tam teşekküllü “kanser teşhis ve tedavi merkezleri” kurulacak
 14. Yaşlı, yatalak ve engelli hastaların bakımı için büyük ve orta büyüklükteki her ilimize “özel bakım hastaneleri ” kurulacak
 15. Kemoterapi merkezi ve diyaliz merkezi bulunmayan il ve büyük ilçelerimizde bu merkezlerin kurulması ve aktif hizmet vermesi sağlanacak
 16. Sağlık Bakanlığının kontrolünde “merkezi kalite kontrol laboratuvarı” kurulacak
 17. Az görülen hastalıklar ile az bulunan ilaçlar konusunda yaşanan sıkıntılar en aza indirilecek
 18. Sağlıkta istihdam kargaşası sona erecek, vekil ve sözleşmeliler kadroya alınacak
 19. Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekliliklerine yansıtılacak
 20. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenecek
 21. Özel sağlık kurumları teşvik edilecek
 22. İlaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimine destek verilecek
 23. e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak

Hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecek 

Yaşam kalitesini ve yaşama sevincini geliştiren, insan ömrünü uzatan, vatandaşın ve hizmet sunanların memnuniyetini esas alan, hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecektir.

Sağlık politikalarının belirlenmesi ve uygulanması ile sağlık hizmetlerinin sunulması, finansmanı, düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu yapıların yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanacaktır.

Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasını önleyecek kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı temel, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini sunan, sağlığın geliştirilmesi konusunda farkındalığı artıran, tedavi hizmetlerinin standartlarını belirleyen bir yapıya kavuşturulacaktır.

Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak 

Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir şekilde devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacaktır.

Birinci basamak sağlık hizmet birimleri güçlendirilecek ve aile hekimliği kademesinin etkin bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır.

Kırsal kesimde ise mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri tüm ülke genelinde etkin bir şekilde görev yapacaktır.

Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımını temin edecek bir istihdam ve ücret politikası uygulanacaktır.

Koruyucu sağlık programları uygulamaya konulacak 

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma sağlanacak, kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alan bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişimine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik koruyucu
sağlık programları uygulamaya konulacaktır.

Tüm aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi alması sağlanacak, halen aile hekimi olarak hizmet sunan pratisyen hekimlerin ise kendi çalıştıkları illerdeki eğitim kurumlarında gerekli şartlar oluşturularak eğitim
almaları sağlanacaktır.

Hastanelerin yönetim kapasitesi geliştirilecek

Hastanelerin teknolojik altyapısı ve insan gücü imkânları iyileştirilecek, yönetim kapasitesi geliştirilecektir.
Hastanelerde muayene, laboratuvar hizmetleri ve ameliyat randevuları bilgisayar ortamında verilecek ve sağlık personelinin randevu sistemine müdahalesi kesinlikle önlenecektir.

Laboratuvar hizmetleri ve yüksek maliyetli tıbbi teknoloji ve benzeri hastane imkânlarının hastaneler arasında ortak kullanımına fırsat veren bir sistem geliştirilecektir.

Hastaneler tam gün – tam kapasite çalışacak

Hastanelerde; hasta yatağı, donanım ve insan gücü kapasitesinden daha iyi yararlanılması, hasta taleplerinin zamanında karşılanması ve hizmet bekleme süresinin asgari düzeye indirilmesi için “tam gün-tam kapasite çalışma” sağlanacaktır. Bu kapsamda hizmet veren personelin özlük haklarında iyileştirme yapılacaktır. Her ne ad altında olursa olsun, ücret tarifesinde yer almayan ayrıca bir ödemenin yapılmasına fırsat verilmeyecektir.

Sağlık harcamalarında vatandaşın yükü hafifletilecek

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesiyle birlikte vatandaşların katlanmak zorunda kaldığı ek ücret ve katılım payı uygulaması kaldırılacaktır.

Sağlık hizmetlerinde, ilaç ve tıbbi malzemelerin fiyatlandırılmasında maliyet ve kalite kontrolünde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktif rol üstlenmesi sağlanacaktır.

Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacaktır.

Hasta yataklarının ülke sathında dengeli dağılımı sağlanacaktır.

İlaç harcamalarını artıran, ilaçlara karşı direnci güçlendiren ve ilaç yan etkileri üzerinden sağlık kaybına da yol açan gereksiz ilaç tüketimi önlenecektir.

İlaç takip sistemi geliştirilerek “akıllı ilaç kullanımı” hususunda sağlık personeli için bir ilke ve hastalar için davranış kalıbının oluşması sağlanacaktır.

İlaç fiyatlandırma sistemindeki vatandaşı mağdur eden uygulamaların kaldırılması, ilaç ve tıbbi malzemelerin üretim veya ithalatından hastada kullanım aşamasına kadar etkin bir kontrol mekanizması oluşturulması, sağlıklı bir reçete ve fatura kontrol sistemi uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Yardımcı sağlık personeli istihdamı artırılacak Sağlık hizmetlerinin standardının ve kalitesinin yükseltilmesi
için yardımcı sağlık personelinin resmi ve özel sağlık kuruluşlarında istihdamı yaygınlaştırılacak, bu kapsamda işsiz durumdaki ebe, acil tıp teknisyeni, anastezi teknisyeni, sağlık memuru ve tıbbi sekreter gibi yardımcı sağlık personelinin istihdam edilmesi için gerekli şartlar oluşturulacaktır. Serbest eczaneler, ecza depoları, sağlık kabinleri, özel poliklinikler ve merkezlere yeni alınacak elemanların bu grup içinden seçilmesi sağlanacaktır. Ayrıca; yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullara alınacak öğrencilerin sayıları ileriye dönük istihdam planlaması çerçevesinde branşlar itibariyle artırılacaktır.

Doktor sayısının bölgelere göre dağılımındaki dengesizlik ortadan kaldırılacak 

Doktor dağılımındaki dengesizliği önlemek, ihtiyaç olan yerlerde yeterli sayıda doktor bulundurabilmek için mahrumiyet bölgelerinde zorunlu hizmet dışında çalışmaya devam eden pratisyen doktorlara çalıştıkları yıl başına TUS sınavında ek puan verilecek, ayrıca mahrumiyet bölgelerinde görev yapan pratisyen, uzman doktor ve yardımcı sağlık personellerine mali ve sosyal haklarıyla ilgili ek imkânlar getirilecektir.

Tıp fakültelerinin eğitim kalitesi artırılacak

Tıp fakültelerinde daha kaliteli eğitim, öğretim ve sağlık hizmeti sunulmasının sağlanması temel hedefimiz olacaktır.
Hastanelerde çalıştırılan tıp fakültesi son sınıf öğrencileri sosyal güvenlik kapsamına alınacak ve asgari ücretin yarısından az olmamak üzere ücret ödemesi yapılacaktır. Doktorun sayısından çok kalitesinin
önemli olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmeyecektir.

Büyük Bölgesel Kan Merkezleri kurulacak

Ameliyat veya diğer tedaviler için gerekli kan ve kan ürünlerinin kolaylıkla temini amacıyla yüksek standartlara sahip mükemmeliyet merkezleri niteliğinde, gerekli ulaşım araçları ve helikopteri bulunan

Büyük Bölgesel Kan Merkezleri kurulacaktır.

Böylelikle, hasta ve hasta sahipleri üzerinde büyük bir yük teşkil eden kan ve kan ürünleri ile ilgili hastanelerde yaşanan problemler en aza indirilecektir.

Her ilimizde modern anlamda acil yardım ekipleri oluşturulacak ve her üniversite ve eğitim hastanesinde
Acil Tıp Ana Bilim Dalı kurulması zorunlu kılınacak Acil yardım ve kurtarma konusunda ülkemizin çağdaş standartları yakalaması sağlanacaktır. Acil yardım ve acil servis ihtisası yaygınlaştırılacak, uzman sayısı hızla arttırılacaktır.

Büyük hastanelerimizde acil müdahale ve travma ekipleri oluşturulacak

Acil vakalara süratle müdahale edilebileceği acil servis ağı kurulacak, acil yardım hizmetlerinin etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması için insan gücü, fiziki donanım ve araç-gereç imkânları geliştirilecektir.

Acil yardım istasyonlarının trafik kazalarının yoğun olduğu karayollarında hizmet vermek üzere tam donanımlı hava ve yer ambulans hizmetleri geliştirilecektir.

Her bölgemizde tam teşekküllü “kanser teşhis ve tedavi merkezleri” kurulacak Ulusal Kanser Enstitüsü’nün kuruluşu hızla tamamlanacak, kanser hastalarının tedavileri, takipleri, yeni araştırmaların yapılması, tedavilerin standardize edilmesi ve kanserle ilgili sağlık politikalarının tek elden yürütülmesi bu enstitü tarafından sağlanacaktır.

Her bölgemize Avrupa Birliği Mükemmeliyet Merkezi niteliği taşıyan tam teşekküllü kanser teşhis ve tedavi merkezleri kurulacak, teşhis, kemoterapi ve radyoterapi olmak üzere kanserle ilgili bütün modern tedavi metotları vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Bu şekilde büyük şehirlerde oluşan yığılmalar da önemli ölçüde azaltılmış olacaktır.

Yaşlı, yatalak ve engelli hastaların bakımı için büyük ve orta büyüklükteki her ilimize “özel bakım hastaneleri ” kurulacak Yatalak, yaşlı ve engelli hastaların bakımı için büyük ve orta büyüklükteki illerimizde özel donanım ve personeli olan bakım hastaneleri kurulacak, kaza sonrası sakatlık, felç ve yaşlıların hastalıkları (Parkinson, Alzheimer ve bunama) için hizmet sunulacaktır.

Kemoterapi merkezi ve diyaliz merkezi bulunmayan il ve büyük ilçelerimizde bu merkezlerin kurulması ve aktif hizmet vermesi sağlanacak

Kemoterapi merkezi ya da diyaliz merkezi bulunmayan il ve büyük ilçelerimize Sağlık Bakanlığına bağlı modern kemoterapi ve diyaliz merkezleri kurulacaktır. Mevcut diyaliz merkezleri de hızla modernize edilerek hastalarımızın çağdaş sağlık hizmeti almaları sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığının kontrolünde “merkezi kalite kontrol laboratuvarı” kurulacak

Sağlık bakanlığının kontrolünde üniversiteler ve eğitim hastaneleri ile işbirliği içinde çalışacak, ileri teknolojiye sahip bir ulusal kalite kontrol laboratuvarı kurulacaktır. Hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarları ile özel laboratuvarların iç ve dış kalite kontrollerinin sağlanması bu merkezden yapılacaktır. Çok
önemli ve hayati önemi haiz olan ithal kan ve plazma ürünlerinin hem etkinlikleri hem de viral ve bakteriyolojik tetkikleri bu merkezde etkin bir şekilde yapılacaktır. İlaçların biyo-eşdeğerlilik ve etkinliklerinin efektif bir şekilde değerlendirilmesi ve uygun ilaçların ülkemizde ruhsatlandırılması sağlanacaktır.

Az görülen hastalıklar ile az bulunan ilaçlar konusunda yaşanan sıkıntılar en aza indirilecek

Ülkemizde öksüz (orfan) denilen az rastlanan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların hızla hastalarımızın kullanımına sunulması yolundaki bürokratik engeller kaldırılacaktır. Aynı şekilde piyasada az bulunan öksüz ilaçların da seri üretimlerinin sağlanması ve hastaların bu ilaçlara kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için yeni düzenlemeler hızla yapılacaktır.

Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla sağlıkta kalite ve standardizasyon uygulamasına öncelik verilecek
Ülkemiz sağlık turizmi yönünden bir cazibe merkezi haline getirilecektir. Sağlık turizminin geliştirilebilmesi için öncelikle tüm hastaneler sağlık turizmi yönünden akredite edilecek, uygulanacak tedaviler için fiyatlandırma ve diğer düzenlemeler hızla standardize edilecektir.

Sağlık turizminde kalp cerrahisi, kök hücre tedavileri, rejeneratif tıp, organ nakilleri, protez cerrahileri ve diş implantı gibi inovativ tedavilere ağırlık verilecektir.

Sağlıkta istihdam kargaşası sona erecek, vekil ve sözleşmeliler kadroya alınacak Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşası sona erdirilecek, aynı işi yapan sağlık çalışanları aynı mali ve sosyal haklara kavuşturulacaktır.
Sözleşmeli, vekil gibi adlarla çalışan ebe ve hemşireler asli kadrolara geçirilecektir.

112 sağlık çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile çalışma şartlarına ilişkin sorunları çözüme kavuşturulacaktır.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilecektir.

Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekliliklerine yansıtılacak Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler prim matrahına alınmak suretiyle emekliliklerine yansıtılması sağlanacaktır.

Çalışanların iş yerlerindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararlı maddelere maruz kalmaları önlenerek meslek hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

Tehlikeli ve riskli tüm iş yerlerinde ilk yardım sağlık merkezleri bulundurulması sağlanacaktır.

Sağlık çalışanlarına çalışma sürelerinin her bir yılı için 90 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) hakkı verilecektir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenecek

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi için her türlü hukuki, idari ve sosyal tedbirler etkin bir şekilde uygulanacaktır.

Özel sağlık kurumları teşvik edilecek Sağlıkta kamu özel ortaklığı ile yürütülen projelerin, fayda-maliyet analizleri ve karşılaştırmaları titizlikle yapılacak, kamu yararı gözetilerek projeler gözden geçirilecektir.

Özel sağlık kurumları teşvik edilecek, sağlık turizminin geliştirilmesi için sağlık serbest bölgeleri oluşturulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve özel kesim sağlık hizmeti sunucuları, hizmetin ve hizmetten yararlananın standartlarını, usul ve esaslarını müşterek olarak belirleyecektir. Sistemin istismarını önlemeye
dönük etkin kamusal denetimin yanı sıra öz denetim mekanizmaları da geliştirilecektir.

İlaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimine destek verilecek Yurt içinde ilaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimini önceleyen, bununiçin uygun Ar-Ge iklimi yaratan, üretim süreçlerinin ihracat, kamu alım politikaları ve üretim teşvikleri ile desteklendiği bütüncül bir ilaç ve tıbbi cihaz stratejisi geliştirilecektir.

İlaç ve tıbbi cihazların kalitesini, kullanımını ve bunlara yönelik harcamaların etkinliğini kontrol edecek etkin mekanizmalar oluşturulacaktır.

e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak 

Bütün sağlık kurumlarının elektronik erişiminin sağlandığı ve bireysel sağlık verilerinin yer aldığı e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak, bu sistem kanalıyla hastaların ev ortamında izlenmesi sağlanacaktır.

Mükerrer ve gereksiz kullanımların önüne geçilmesi amacıyla bilişim teknolojileri ve veri alt yapısından yararlanılacak, sağlık harcamalarının daha verimli bir çizgiye çekilmesi için sağlık sigortacılığının kullanımı
etkinleştirilecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.