Kategoriler
Haberler Hukuk Manşet

Mecburi hizmet atamalarında eş durumu ne olacak?

DOKTORLARIN AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASINA İLİŞKİN GÜNCEL “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” KARARI HAKKINDA

Son günlerde tekrardan gündeme gelen doktorların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmesi ve atanmasıyla ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı üzerine çeşitli söylentiler gündeme gelmiştir . Bu söylentilerde ilk etapta Danıştay’ın hangi esas numaralı dosyasında böyle bir karar verildiğine dair bir bilgi yer almamıştır ,haliyle böyle bir bilginin yer almaması haberin doğruluğu ve güncelliği hakkında şüphe uyandırmıştır. Daha sonra Türk Tabipleri Birliği’nin internet sitesinde yayınlanan haber ile söz konusu yürütmeyi durdurma kararının Danıştay 5. dairesi 2016/1628 Esas sayılı dosyası için verildiği anlaşılmıştır.

Bu hususta bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor ; söz konusu haberlerde bu haktan yararlanacak özel sektörde çalışan eşin, atama istenen yerde son 3 yıldan beri kesintisiz çalışıyor olması ve SGK primlerini tam yatırmış olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu şart güncel bir şart değildir ,zira Resmi Gazetede 25 Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir. Yani buna göre artık kesintisiz çalışma ve 3 yıl şartları sona ermiş ,bunun yerine geriye dönük son 2 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplamda en az 360 gün SGK primi ödenmiş olması yeterli görülmüştür.

Peki tüm bu şartlar ortaya koyulduğunda bunların hepsi ne anlama geliyor ?

Buna göre yürütmeyi durdurma kararı ,itiraz ile kaldırılıncaya kadar eş durumu atamalarının önü açılmış durumda . Son iki yıl içinde en az 360 gün SGK primi ödemiş olan özel sektörde çalışan eşin yanına atama isteme hakkı tekrardan gündeme gelmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığının yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmesi ve itirazın kabul edilmesi ihtimali elbette vardır , bu süreç ortalama 2-3 ay sürebilmekte. Bu süreç içinde elinizi çabuk tutmanızda her zaman fayda vardır.

Av. Zafer AĞBUGA

Kategoriler
Duyurular Haberler Hukuk Manşet

TTB'den eş durumu açıklaması

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinde bütün sağlık çalışanlarına tanınan eş durumu mazeretinden yararlanma hakkının tabip ve uzman tabiplere kısmen kısıtlanmasıyla ilgili 7. fıkranın yürütmesi durduruldu.

Danıştay 5. Daire tarafından, bireysel işlemle birlikte Yönetmeliğin ilgili maddesinin de iptali istemiyle açılan davada; Devlet memurları ile ilgili genel yönetmelik kurallarıyla tanınan haklardan hekimlerin de yararlanması gerektiği, bunu engelleyen 20. maddenin 7. fıkrasının hukuka açıkça aykırı olduğu ve uygulanmasıyla telafisi mümkün olmayan zarara sebep olabileceğine hükmedilerek yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Karar’la, sadece hekimler için getirilmiş olan bir kısıtlama durdurulmuş oldu. Böylece hekimlerin aşağıdaki hallere uygun olarak çalışan eş sebebiyle eş durumu mazeretinden yararlanabilmelerine olanak sağlandı:

“c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir.”

Danıştay 5. Daire tarafından, daha önce de eşi özel sektörde çalışan bir hekimin açtığı davada verilen karar ile hekimlerin eş durumu mazeretine ilişkin taleplerinin değerlendirilmesinde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kurallarının uygulanması gerektiğine karar verilmişti.http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5559.html

Benzer şekilde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kurallarının yanı sıra ulusal ve uluslar arası düzenlemelere atıf yapılarak, Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerin eş mazeretine ilişkin kısıtlayıcı kuralları, “…aile birliğinin korunması ilkesine aykırı,  Anayasa tarafından güvence altına alınan hakkın özüne dokunacak şekilde ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak bu hakkı tamamen kullanılamaz hale getiren ve herhangi bir objektif ve makul ölçü içermeyen” kurallar olarak nitelenerek yürütmesi durdurulmuştu.  http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5749.html

Bu Karara itirazı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,  “Stratejik personelin eş durumu nedeniyle atanma taleplerinde, dava konusu Yönetmeliğin kapsamında bulunan stratejik personel dışındaki diğer personele uygulanan yukarıda yer verilen kuralların uygulanmayacağının öngörülmesine ilişkin dava konusu düzenlemenin; hukuka uygunluğu saptanan 4/1-m bendinde yer alan “stratejik personel” kavramının ortaya çıkarılış amacı olan, kısıtlı hekim kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine hizmet etmekte olması nedeniyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştı. http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-6023.html

Hekimlerin, eş durumu mazeretinden yararlanma hakkı bakımından Devlet memurlarından ayrı tutulmasına olanak veren bir düzenleme bulunmadığına ilişkin olarak Danıştay 5. Daire tarafından verilen kararlar istikrar kazanmıştır.  Bu konudaki bireysel davalarla ilgili kararların temyizinin yanı sıra Yönetmelikle ilgili davalarda da Danıştay 5. Daire görevlendirilmiştir. Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan ve 16. Daire’de görülen dava da 5. Daire’ye devredilmiştir.

Gelinen aşamada, eş durumu mazeretinden yararlanma hakkı olan hekimler, yürütmenin durdurulması kararı sebebiyle, diğer çalışanlardan farklı bir kısıtlamaya tabi olmaksızın; ilgili kuralların tanımladığı koşulları taşımaları halinde gerekli başvuruları yaparak aile birliklerini sağlayabilecektir.

Yönetmeliğin 20. maddesinin yedinci fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Karara Sağlık Bakanlığı’nın itirazını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşerek karara bağlayacaktır. Kurul’un yeniden yapacağı değerlendirmenin önceki kararından farklı olması halinde, Sağlık Bakanlığı, hekimlerin eş durumu mazeretine ilişkin kısıtlamaları ölçülü ve hakkın özünü zedelemeyecek şekilde yeniden düzenleyecektir.

 

Kategoriler
Duyurular Haberler Hukuk Manşet

Eş durumu atamalarına ilişkin ZORUNLU AÇIKLAMA *YENİ

BASINA VE KAMUOYUNA

17/06/2016 Tarihinde medikalakademi.com.tr adlı internet sitesinde “Danıştay doktorların eş durumu tayin kısıtlamasının yürütmesini durdurdu” başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

Adı geçen haberde ne yazık ki karar metni yayınlanmamıştır. Yine kararın bireysel bir başvuru sonucu mu yoksa yönetmeliğin iptali anlamında genel bir yürütme durdurma kararı mı olduğuna dair bilgi verilmemiştir.

Yine meslektaşlarımızın içinde bulunduğu stresli durum göz önüne alınarak, hekim hakları yönünde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmiş, bu bağlamda Türk Tabipler Birliği avukat vekili ile de telefonla görüşülerek bilgi alınmıştır. Sayın vekil, “…takip ettikleri dosyada genel bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmadığını…” belirtmiştir. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda yetkili bir avukat meslektaşımız ile görüşülmüş ve yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına dair bir kararının kendilerine ulaşmadığını, bilgilerinin olmadığını belirtmiştir.

Söz konusu röportajı yapan Av. Erkin Göçmen telefonla aranıp bilgi istendiğinde kendisi “…çok meşgul olduğunu” söyleyerek bilgi vermemiştir.

Hekimler ve tüm kamuoyu aydınlatılana kadar, ulaştığımız bilgileri paylaşma gereği duyduk ve eğer yönetmelikle ilgili bir yürütme durdurma kararı varsa, röportajı veren Av. Erkin Göçmen tarafından yayınlanmasını sabırla beklemekteyiz. Şayet bireysel bir hekim için verilen bir karar varsa da bu kararın tüm doktorları bağlamayacağının altını çizme zorunluluğu bulunmaktadır.

Hekim Hareketi Derneği Vekili
Av. Sami Günsen

www.gunsenkul.com

Kategoriler
Haberler Hukuk Manşet

Eş durumu atamaları iptal mi? *YENİ

Hekim Hareketi Derneği avukatları Sami Günsen ve Volkan Kul eş durumu atamalarına ilişkin son gelişmeyi değerlendirdi:

Kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2015/1421 Sayılı gerekçeli kararı nihayet açıklandı. Adı geçen karar ile “stratejik personel” tanımının yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır. Bu karar ne anlama gelmektedir? devamını okumak için tıklayın

Kategoriler
Haberler Hukuk Manşet

Doktorun hasta reddetme hakkı var mı?

Hekim Hareketi Derneği Avukatları’nın konuyla ilgili açıklama yazısını okumak için tıklayın

Kategoriler
Haberler Hukuk Manşet

Baskıcı başhekimlerin başı yanabilir!

Hekim Hareketi Derneği Avukatları Sami Günsen ve Volkan Kul çalışanlarına baskı uygulayan genel sekreter, başhekim ve idarecileri uyardı: “Baskıcı başhekimlerin başı yanabilir” devamını oku

Kategoriler
Haberler Hukuk Manşet

İşyerinde baskı görüyor musun? *Mobbinge karşı ne yapabilirim?

MOBBİNG’e dur de!

Hekim Hareketi Derneği Avukatı Volkan Kul’dan mobbing hakkında detaylı bilgilendirme yazısını okumak için devam edin.