Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Yeni SUT 'da neler değişti?

Kurumumuzun Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin 21.04.2015 tarihli ve 29333 sayısında yayımlanmıştır. SUT’da yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

Diş protezlerinde, kanser hastalığına bağlı değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda, 4 yıllık yenilenme süresindeki sınırlandırma kaldırılmıştır. Böylece aşırı kilo kaybı sebebi ile diş protezlerinde sıkıntı yaşayan kanser hastalarının mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Diş  tedavilerinde daha önce  bedeli  ödenmeyen “zirkonyum kron” işlemi tanımlanmış ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında ödemeye alınmıştır. Böylece metal alerjisi olan hastalara diş yaptırma imkanı sağlanmıştır.

Toplumumuzda artan yaşlı hasta popülasyonuna tedavi veren geriatri branşına da  fizik  tedavi  ve  rehabilitasyon  uygulamaları  ile  psikiyatri  alanında  belirli işlemler tanımlanmıştır.

Yenidoğan bebeklerde daha önce tanımlanmış olan özel hazırlama sistemleri ile beslenme solüsyonu hazırlama ve uygulama işlemi tüm çocuk yaş grubuna tanımlanmıştır. Bu sayede istenmeyen enfeksiyona ve beslenme yetersizliğine bağlı bebek ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Kemik iliği nakillerinde şahsi tedavi için yurt dışından getirtilen ilaçların kemik iliği işlem bedeli harici ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.   Yurt dışından kemik iliği tedavisi için getirtilen ve kemik iliği işlem kapsamı içinde olan bu ilaçlar şahıs ödemeleri olarak ödendiğinden mükerrer faturalandırmayı önlemek amacıyla kemik iliği nakli işlemin dışına çıkarılması sağlanmıştır. Kemik iliği nakil işlemlerinde yurtdışından temin edilen yüksek bedellere kadar ulaşan ilaçlar bu işlem bedeline dahil iken yeni uygulamayla bu işlem bedelinden ayrı tutulmuştur. 

Hemodiyaliz, ev hemodiyalizi işlemlerinin fiyatları artırılmıştır. 

Toplumumuzda ruhsal  sıkıntıları olan  hastaların tedavisine  yönelik  bir  dizi düzenlemeleri daha önceki uygulamalarımızla hayata geçirmiştik.   Yeni yayımlanan tebliğ  ile  duygulanım  bozukluğu  tedavilerinin,  Toplum Ruh  Sağlığı Merkezlerinde   yapılmasına   yönelik   düzenleme   sağlanmıştır.   Tüm   dünyada görülme sıklığı % 2 olan bu hasta grubunun muayene, ailesine yönelik psikoeğitimi, sosyal beceri eğitimleri, grup psikoterapisi, uğraş terapileri hizmetlerinin hepsini birlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde alması amaçlanmıştır.

Tüm dünyada kullanılmakta olan gerek çalışan güvenliğini sağlayan gerek ilaç kullanımında israfı önleyen gerekse de hastaların kullandığı ilaçları güvenli ve hassas dozda hazırlayan sistemlerin ödenmesine yönelik olan kemoterapi tedavilerinin hazırlama ve  uygulama işlemlerinde teknik  düzenleme yapılmıştır.  Ayrıca  bu işlemlerle ilgili fiyatlar arttırılarak sağlık hizmeti sunan tesislerin çalışan güvenliğine yönelik tedbirler alması yönünde gerekli finansman olanağı artırılmıştır.

Diyabet hastalarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve ömür boyunca bir defa ödenen “Diyabetli Hasta Eğitimi” işleminin fiyatı arttırılarak yılda 2 defa ödenmesi sağlanmıştır. Bu sayede diyabet tedavisinde eğitimin daha etkili bir şekilde verilmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

Diyabet hastalığının önemli bir komplikasyonu olan ve uzuv kaybına kadar gidebilen  diyabetik  ayak  yaraları  için  “Diyabetik Ayak  Korunma  ve  Tedavi Eğitimi”  geri ödeme kapsamına alınmıştır. Kurumumuz tarafından kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yeni bir uygulama daha hayata geçirilmiştir.

Pulmoner hipertansiyon tedavisinde bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış “Nitrik Oksit Tedavisi ve Takibi İşlemi” tüm yaş gruplarında geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Tıbbi tedaviye dirençli epilepsi hastalarında ve diğer bazı pediatrik nörolojik vakalarda   uygulanan   “Ketojenik Diyet   Tedavisi”   geri   ödeme   kapsamına alınmıştır. 

Yenidoğan’da koruyucu sağlık hizmeti kapsamında erken teşhisi sağlamaya yönelik olarak işitme testi geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Nükleer   tıp   radyonüklid   tedavilerinde   hastaların   nükleer   tıp   hekimi tarafından bu tedavi uygunluğu açısından değerlendirilmesi ve tedavi sonrası takibine  yönelik  işlem  geri  ödeme  kapsamına  alınmıştır.  Böylece radyonüklid tedavi  hizmeti  alan  hastaların,  hekim  tarafından  daha  iyi  şekilde değerlendirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Protein metabolizması bozukluklarında ve Çölyak hastalarının kısıtlı diyet sebebi ile kullandıkları özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler için hastalara ve/veya yakınlarına her ay Kurumumuz tarafından ödenen tutarlarda % 50 oranında artış yapılmıştır.

Osteoporoz, Diyabet, HIV  ve  iyi  huylu  prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar ödeme listesine dahil edilerek vatandaşın erişimine sunulmuştur.

Anestezi klinikleri ve/veya acil servis uygulamalarında kullanılan, zamanla yarışılan vakalarda özellikle ihtiyaç duyulan infüzyon sistemleri ve hava yolu açılmasına yönelik tıbbi malzemeler ile açık abdomen vakalarında veya abdomenin açık kalması gereken durumlarda steril ve efektif kapama ve koruma için negatif basınçlı kapama yönetim sistemleri başta olmak üzere (EK-3/A) “Birden Fazla Branşta  Kullanılan Tıbbi  Malzemeler Listesi’ne  yeni  tıbbi  malzeme  grupları eklenmiştir.

Yine  aynı  listede  yer  alan  işlem  bedeline  dahil  olan  ve  bedeli  olmayan “Cerrahi iplikler ve çelik teller” (EK-3/B-1) “İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Listesi’ne eklenerek listeden çıkarılmıştır. 

Geniş çaplı arkus aorta ve torasik aorta yaygın diseksiyon vakalarının tamirinde kullanılan ve  ameliyat süresini  kısaltan aortik  stentgreftler ödeme kapsamına alınmıştır. 

Uzun süreli tedavilerde veya enfeksiyon yönünden riskli hastalarda kullanılmak üzere Antimikrobiyal Santral Venöz Kataterler ödeme listelerine eklenmiştir.

Annuloplasti ringleri, anevrizma ve arteriyovenöz malformasyon klipleri, hücresiz kıkırdak matriksleri gibi bazı SUT alan tanımlarında fiyat iyileştirilmesine gidilmiştir.

Ayaktan tedavilerde Kurum tarafından ödeme kapsamında olan tıbbi malzemelerde; daha önceden 0-18 yaş aralığında 13-18 yaş çocukların kulak içi işitme cihazı bedeli Kurumumuzca karşılanırken, yeni düzenleme ile 8 yaş üzeri çocuklar için de kulak içi işitme cihazı karşılanır hale getirilmiştir. İşitme cihazı verilebilmesi için yapılması zorunlu olan konuşmayı ayırt etme testi yeni düzenleme ile 8 yaş altı çocuklar için zorunlu halden çıkarılmıştır. Daha önceden erişkinler ile aynı ödeme kriterlerine sahip olan 0-18 yaş çocuklar için tek taraflı ve bileteral işitme cihazı verilebilme kriterleri kolaylaştırılmıştır.

SUT (Eki EK-3/C-2) Eksternal Alt ve Üst Ekstremite / Gövde Protez Ortezler Listesinde yer alan ortopedik bot ve kendinden afo’lu bot fiyatları yükseltilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Aile hekimleri bunları yaparsa ceza alacak

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği’nde puan uygulamasına geçiyor. Bakanlığın hazırladığı ve bugün yürürlüğe giren yeni ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ ile sözleşme esasları olmak üzere, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili pek çok konuyu yeniden düzenleniyor. Düzenleme kapsamında aile hekimlerine ihtar puanları verilecek ve ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşmeleri vali tarafından sona erdirilecek. Aile hekimlerine uygulanacak ihtar puan cetveline göre mazeretsiz nöbete gelmeyenlere 20 ihtar puanı verilecek. 5 kez mazeretsiz nöbete gelmeyen aile hekimlerinin sözleşmeleri feshedilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni yeniden düzenledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte aile hekimliğinin sözleşme, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili yeni uygulamalar yer alıyor.

Yönetmelik aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanları, aile hekimliği uygulamaları kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını kapsıyor. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkili olacak. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya halk sağlığı müdürüne devredebilecek. Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olacak. Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmayacak. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülecek.

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi, çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi, mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması, sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüz seksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi, eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi, menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi, hüküm giyme, gözaltına alınma veya tutuklanma hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması halinde kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği taktirde sözleşmeleri feshedilecek.

Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılacak. İzin, rapor ve bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla Müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dâhil edilecek. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılacak. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin kayıtlı kişiler için; gebeler için (3) katsayısı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı, 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı, diğer kişiler için (0,79) katsayısı esas alınacak. Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin yüzde 78,5’i, Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin yüzde 113,5’i, ödeme yapılacak. Bin puanın üzerinde kalan puanlar tavan ücretin on binde 5,22’si ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenecek.

KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYANLARA 50 İHTAR PUANI

Düzenleme ile aile hekimlerine aile hekimlerine ceza puanı verilecek. 100 puana ulaşan hekimin sözleşmenin iptal edilecek. Bakanlık tarafından 35 kural belirlendi. İhtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılacak. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilecek. İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, THSK’nın verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık müsteşara itirazda bulunabilecek. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirecek. Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, vali tarafından sona erdirilecek. Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamayacak. Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilecek. İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılacak. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Uygulama kapsamında nöbete mazeretsiz gelen aile hekimine 20 ihtar puanı verilecek. Ayrıca iş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak, tehdit edenlere 20 ve kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamayanlara da 50 puan verilecek. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyenlere 50 ihtar puanı kesilecek.

Aile Hekimlerine Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli

Uygulanacak İhtarlar İhtar Puanları
Çalışma saatleri planına uymamak 5
Afiş ve duyuruları usûlüne uygun şekilde asmamak 5
Yönlendirme tabelalarının usûlüne uygun olmaması 5
Mesai saatlerinde ilaç firma temsilcilerini kabul etmek 5
Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek 10
İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 10
Görev kayıtları düzenli tutmamak THSK’na bildirmemek 10
Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10
Tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (her malzeme için) 10
Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak 10
Miadı geçmiş ilaç bulundurmak 10
Yeşil ve kırmızı reçeteleri bulundurmamak 10
Yeşil ve kırmızı reçete ilaçlarını usulüne uygun muhafaza etmemek 10
Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisi yapmamak 10
Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10
Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 10
Teknik donanımları 10 gün içinde uygun hale getirmemek 10
Miadı geçmiş aşı bulundurmak 10
Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20
Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek 20
Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20
Soğuk zincir kurallarına uymamak 20
İlgili mevzuat hükümlerince hasta hak ve mahremiyetine uymamak 20
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20
İş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak, tehdit etmek 20
Mesai dışı hizmet veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20
Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50
Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50
Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50.

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat Son Dakika

Yeni Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığından: 

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 –26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “müfredat ve standartlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitim” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Bu sınavlara girecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarında aranacak şartlar için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.” 

“TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma; YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Tıpta uzmanlık eğitimi yapabilmek için tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilmek için diş tabibi olmak; yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olmak şarttır.” 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Altı aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye’de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz.” 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

özetle ; 

1- Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olanlar Tıpta uzmanlık eğitimi yapabilecek. 

2-Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini sadece diş tabipleri yapabilecek. 

3-Yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olmak gerekir. 

4-Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye’de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz. 

BU DURUMDA YÖNETMELİĞİN SON HALİ ŞU ŞEKİLDE OLMUŞTUR (Değişen yerler KIRMIZI renkte işaretlenmiştir.) 

MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir. 
(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir. 
(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir. 
(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. 
(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir. 
(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda eğitim verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uzmanlık Eğitimi 
Uzmanlık eğitimine giriş sınavları 
MADDE 12 – (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır. 

(2) TUS’a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS’a diş tabipleri başvurabilir. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranır. YDUS’a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış olmak şarttır. “Bu sınavlara girecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarında aranacak şartlar için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.” 

(3) “TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma; YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranır.” Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. 

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama 
MADDE 13 – (1) “Tıpta uzmanlık eğitimi yapabilmek için tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilmek için diş tabibi olmak; yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olmak şarttır.”Uzmanlık öğrencisi adayı çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir. 
(2) Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji ana dallarında uzmanlık eğitimi veren programlara kendileri için kontenjan açıldığı takdirde yerleştirilebilirler. 

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi 
MADDE 17 – (1) Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler. 
(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur: 
a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek UETS’de ilan edilir. 
b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatını da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve UETS’de ilan edilir.&nbs
p;
c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için UETS içinde genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler UETS içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir. 
ç) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini UETS’ye kaydeder ve kurum yöneticisi tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla program yöneticisi yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen programın yöneticisi yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum yöneticisi tarafından yazılı olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu Kurula bildirilir. “Altı aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır.” 
d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve UETS’de ilgili kısma işlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri 
Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi 
MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir. 
(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir. 
(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemi yapılmaz. “Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye’de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz.”

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Patoloji raporu olmayan işleme ücret yok

Patoloji Raporu Düzenlenmesi Gereken Cerrahi ve Girişimsel İşlemler Listesi

Sosyal Güvenlik Kurumunun, Patoloji Raporu Düzenlenmesi Gereken Cerrahi ve Girişimsel İşlemler Listesi Hakkındaki Duyurusu Aşağıdadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurumumuza bildirilen sonrasında patoloji incelemesi gereken cerrahi ve girişimsel işlemler listesi 16.01.2012 tarihli duyurumuz ekinde yayımlanmış, duyurunun yapıldığı tarihten sonra anılan işlemler için patoloji değerlendirmesinin gerekli olduğu, patoloji raporu olmayan işlem bedellerinin ödenmeyeceği ifade edilmişti. Söz konusu liste Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş olup listenin güncel
hali bu duyuru ekinde yer almaktadır. İlgililere önemle duyurulur.

Listeyi indirmek için tıklayın

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Neler Değişti ?

4 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

Kesintisiz Sigorta Prim Şartı 3 Yıla Çıkarıldı.

Yönetmelikte yapılan eşi özel sektöre çalışan Sağlık çalışanlarının eş durumu tayinin için istenen eşin 2 yıl kesintisiz sigorta primi 3 yıla çıkarıldı.

Tayin Dönemleri Yılda 2 Defa Olarak Değiştirildi (Ocak – Temmuz)

Bir önceki yönetmeliğe göre tayinler yılda Ocak, Haziran ve Eylül ayları olmak üzere 3 dönemde yapılıyordu. Yapılan değişikle tayin dönemi Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 döneme indirildi.

Hizmet Puanı Hesaplanmasındaki Kurum Ayrımı Kalktı

Hizmet puanı hesaplamasında tüm kamu ve kuruluşlarında çalışılan süreler hizmet puanı hesaplanmasında esas alınacaktır. Daha önceki yönetmelikte ise Sadece Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde çalışan süreler dikkate alınıyordu.

Eğitim Tayini 2 Yıllık Yüksekokul Okuyanlar İçinde Geldi

Daha önce sadece sağlıkla ilgili lisans bölümünü okuyan personele eğitim şartından tayin hakkı tanınıyordu. Yeni yönetmelikle 2 yıllık sağlıkla ilgili bir yüksekokul okuyan personele de bu hak tanındı.

Eşinden Ayrılanlar 1. Derece Yakınlarının Yaşadığı İle Tayin Olabilecek

Eşinden Boşananlara Boşanma Halinde ailesinin (ana, baba, kardeş veya reşit olan çocuklarının )  dava açılma tarihinden önceki ikamet yerlerine boşanma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tayin olabilecek.

Diş Hekimleri Stratejik Personel Olmaktan Çıkartıldı. 

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Artık bu tayin için 2 yıl beklemek gerekecek

Sağlık personeli alt bölge tayini isterken 2 yıl bekleyecek. Dönem tayinleri ocak ve Temmuz olmak üzere 2’ye düştü.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeli kapsayan yönetmelik, 4 Nisan 2015 tarihi itibariyle değişti. Yapılan değişiklikte önemli 3 detaya aşağıda yer verilmiştir.

HİZMET PUANI HESAPLAMASINDA, AYRIM (VARSA) KALDIRILDI

Daha önceki düzenlemede, sağlık personeline hizmet puanı verilirken bazı görevler sayma yoluyla belirtilmişti. Ayrıca da kurulan cümle anlaşılamayacak türdendi. Yeni düzenlemede ise yükseköğretim kurumlarında ve tüm kamu kurumlarında fiilen çalışılan süreler için hizmet puanı verilecek.

Eski hüküm:

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki bir unvanda veya 2547 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alanlar, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşun merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü veya daha üst bir görev ile bunların yardımcısı unvanları ile tabip ve uzman tabiplerden başka bir kadroda fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilmiş olur.

Yeni hüküm:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir.”

TAYİN DÖNEMLERİ 2’YE İNDİRİLDİ

Daha önce Ocak, Haziran ve Eylül olarak 3 tayin dönemi blunuyordu. Yeni düzenlemede Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 tayin dönemi yer aldı.

ALT BÖLGE TAYİNİ İÇİN 2 YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Yönetmeliğin eski hükmünde alt bölge tayini için 2 yıl çalışma şartı aranmayacağı açık olarak yazıyordu. Ancak yönetmeliğin, müracaat sınırlamalarını düzenleyen 30. maddesinin yeni halinde, alt bölge tayinini düzenleyen 26. maddeye yapılan atıf kaldırıldı. Buna göre yönetmelik hükümlerine göre atanan bir sağlık personeli 2 yıl çalışmadıkça alt bölge tayini isteyemeyecek

Kaynak: www.memurlar.net

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat Son Dakika

Yeni atama ve nakil yönetmeliği yayınlandı *ÖNEMLİ

4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29316

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabip unvanındaki personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hizmet puanının hesaplanmasında Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde re’sen de görevlendirebilir. Re’sen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez.

(2) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen büyük organizasyonlar, kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren yerlere geçici görevlendirme yapılabilir.

(3) 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri halinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir.

(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevlendirilenlerin eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir.

(5) Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe, kendisinin veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun beş yaşından küçük olduğunu ya da ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi kaydıyla bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurması halinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

(6) Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış olanlar, durumlarını 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği ilgili makamlarca verilen tedbir kararıyla belgelendirmeleri halinde, dava süresince talebi halinde anne, baba veya reşit çocuklarının dava açılma tarihinden önce ikamet ettiği veya D veya C hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilenler, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatını gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(7) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan veya stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi, başhekim, müdür olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

(8) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık ile bağlı kuruluşları kendi birimleri içinde; A hizmet grubuna dahil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin A, B, C ve D hizmet grubu illerine, B hizmet grubuna dahil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin B, C ve D hizmet grubu illerine, il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici görevlendirme yapabilir. Ancak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.

(9) İlgilinin talebi halinde il içinde yapılan geçici görevlendirme ile sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılan geçici görevlendirme süresi her seferinde üç ayı ve bir mali yılda toplamda altı ayı geçemez.

(10) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İsteğe bağlı yer değiştirme

MADDE 16 – (1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ile bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise mesleki kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır. Personelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık ile bağlı kuruluşlarınca belirlenir.

(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;

a) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere,

b) Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere,

c) Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde,

ç) Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere,

d) Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin er veya erbaş iken terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede malül ya da malül olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere,

e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

f) Kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki kadrosunun bulunduğu Bakanlık veya bağlı kuruluş kadrosuna,

g) Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,

bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.

(3) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar; Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenen kadrolara, tercihleri doğrultusunda kura ile naklen atanabilirler.

(2) Kurumlar arası naklen atanabilmek için; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi veya vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alan personel olmak gerekir.

(3) Standardın uygun olması kaydıyla;

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşları teşkilatı personelinden, talepleri 19, 20 ve 21 inci madde kapsamında uygun görülmüş olup münhal kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların,

b) PDC esas alınarak stratejik personelin,

c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bentlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda görev yapanların eşlerinin,

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak görev yapanların eşlerinin,

d) Kamu hastane birliklerinde; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim, müdür olarak görev yapanların eşlerinin,

e) Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hakim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapanların eşlerinin,

f) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atananların,

g) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen sağlık birimlerinde görev yapanların,

ğ) Er veya erbaş iken, terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül olan ya da malül olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu görevlilerinin Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin,

h) Bakanlık veya bağlı kuruluşları bünyesinde yeni bir sağlık biriminin açılması sebebiyle aynı yerdeki farklı statüde hizmet veren sağlık biriminin kapanması veya statüsünün değişmesi durumunda, kapanan veya statüsü değişen sağlık biriminde görev yapanların,

ı) Teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin engelli olması halinde,

kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı aranmaz.

(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan diş tabibi, tabip veya uzman tabip olarak atanmak isteyenler talepleri ve kurumlarının muvafakatı halinde D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması halinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşları arasındaki personel nakilleri 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre eylül ayında yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

a) Sağlık durumu.

b) Aile birliği.

c) Can güvenliği.

(2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde birinci fıkrada belirtilen öncelik sırası esas alınır. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birliklere yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca il müdürlüğü, müdürlük veya birlik emrine yapılır. Münhal kadrosu bulunmayan İl’e, birliğe ve sağlık birimine atama yapılamaz.

(4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, sağlık ve aile birliği mazereti nedeniyle görev yeri değiştirilen personel ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir.

(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personel ile sağlık ve aile birliği mazereti sona eren personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması halinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 19 – (1) Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

(2) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 20 – (1) Eşlerin ikisinin de Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda kamu personeli olması halinde;

a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir. Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Merkez Teşkilatı kadroları, il sağlık müdürü/halk sağlığı müdürü/genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri ve diğer sağlık personeli şeklindedir.

b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin standardına göre doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir.

c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

ç) Eşleri, kadrosunun bulunduğu il dışında herhangi bir aile hekimi pozisyonunda görev yapanların yer değişikliği talepleri bu fıkra ile ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hakim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.

c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

ç) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.

(3) Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

(4) Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

(6) Altıncı fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemlerinde, kısa çalışma ödeneğinin ödenmesi ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı ilde en geç iki ay içerisinde göreve başlanması halinde, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde üç yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz.

(7) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği

MADDE 21 – (1) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren personel, can güvenliği mazeretine dayanarak standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

(2) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

(3) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atanma talepleri, durumlarını belgelendirmeleri ve görev yaptığı yerin personel ihtiyacı hakkında gerekli tedbirlerin alınması halinde bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde, talepleri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması halinde atanabilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) İl müdürlüğü ve müdürlük görevini en az bir yıl, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim veya müdür olarak sözleşme imzalayanlardan en az iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren en geç 2 ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Bu süreden daha az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 20 nci maddesi kapsamında atanmış olup 18 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süreyi tamamlamamış olması ve talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre atanabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının başına “16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelere göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

(3) Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, 17, 26 ve 29 uncu maddesine göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekir.

(4) 19 uncu madde kapsamında atanan personel, 26 ve 29 uncu maddelere göre, 20 nci maddesi ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında atanan personel ise 29 uncu maddeye göre atanma talebinde bulunamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstihdam planlama komisyonu, görevi ve çalışma usulü

MADDE 31 – (1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın veya bağlı kuruluşlarının istihdam politikalarını belirlemek üzere Bakan onayı ile kurulur. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.

(2) İstihdam Planlama Komisyonu, 5 inci maddedeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar. Komisyon, atama ve yer değişikliği dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. Komisyonda alınan kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

(3) İstihdam Planlama Komisyonu, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yapılan yer değiştirmelerde personel ihtiyacının fazla olduğu yerden ayrılacak olanlar için iki aylık süreyi geçmemek şartıyla sağlık hizmetinin etkin, verimli ve dengeli yürütülebilmesi amacıyla kısıtlayıcı tedbirler getirebilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kategoriler
Haberler Mevzuat

Bakanlıktan Sünnet Uygulama Genelgesi

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GENELGE 2015/10

TARİH : 23.03.2015
KONU: SÜNNET UYGULAMALARI
02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6514 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde “Yukarki maddelerde zikredilen tabip diplomasını ve fenni, cerrahi veya şuabatında ihtısas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri dairesinde vesaikı lazimeyi haiz olmıyan hiç bir kimse hiç bir ameliyei cerrahiye icra edemez. Cerrahii sağireye ait ameliyat ile sünneti her tabip yapabilir.(2) (Ek cümle: 2/1/2014–6514/20 md.) Ancak, olağanüstü ve istisnai hâllerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.” Hükmü ile Geçici 10 uncu maddesinde “Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu maddeler uyarınca sünnetçilik etme yetkisi bulunanlar, 31/12/2014 tarihine kadar sünnetçilik etmeye devam edebilir.” hükmü yer almaktadır.

1219 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinde, sünnet işleminin genel tababet icrası kapsamında tüm tabipler tarafından gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, sünnet işleminin yalnızca tabip tarafından yapılabileceği öngörüldüğünden, 01/01/2015 tarihinden itibaren sünnet işlemi sadece tabiplerce yapılabilecektir.

Sağlıkla doğrudan ilgili cerrahi bir girişim olan sünnet işleminde, özellikle bulaşıcı hastalıklar ve oluşması muhtemel bazı komplikasyonların önlenmesi ve insan sağlığının korunması yönünden aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Sünnet işleminin, cerrahi bir işlem olması nedeniyle 1219 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tabipler tarafından yapılması,

2- Sünnette en sık karşılaşılan komplikasyon kanama olduğundan sünnet işlemi öncesi anamnez aşamasında kanama diyatezinin sorgulanması ve hastanın sünnet işleminden sonra en az 24 saat izlenmesi,

3- Sünnet işlemiyle ilgili olarak toplumun eğitilmesi ve sünnet işleminin mümkün olduğunca sağlık kuruluşlarında yapılması yönünde kişilerin yönlendirilmesi,

gerekmektedir.

Tabip dışındaki kişiler tarafından sünnet işleminin yapıldığının tespit edilmesi halinde, 1219 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer alan “Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı genel yazılar ile 25.03.1997 tarih ve 6091 (Genelge 1997/3) sayılı Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve Denetimi Hakkında Genelge eki Ek-4’te Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinde yer alan “10.Sünnet için kullanılacak malzemeler” ibaresi ve Ek-5’te yer alan Sağlık Kabininde Sunulabilecek Hizmetler Listesinin “4.Sünnet” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
81 İl Valiliği

 

Kategoriler
Duyurular Haberler Manşet Mevzuat

Bu 3 ilden birinde yaşıyor ve hamileyseniz bu haber size!

Çalışan kadınların doğum yaptıktan sonra iş hayatında kalması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle bir proje geliştirildi. Proje kapsamında Antalya, Bursa ve İzmir’de 5 bin anneye doğum sonrası aylık 300 ile 390 Euro arası para hibe edilecek.

Bu projeden yararlanacak annelerde aranan şartları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim Erol açıkladı. SGK binasında toplantı düzenleyen Erol, projenin detayları hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de çalışan kadınlara verilen ücretlerin düşüklüğü ve çocuk bakım imkânlarının kısıtlı olduğuna değinen Erol, bu durumun anne olan kadının ve anne adaylarının iş hayatından çekilmesine neden olduğunu açıkladı. Bundan dolayı kadınların işgücüne katılım oranının ve istihdam düzeyinin düştüğünü söyledi.

Erol, uygulamaya konulan projenin 2015’in ilk çeyreğinde başlayıp, 2017’nin üçüncü çeyreğine kadar devam edeceğini kaydetti. Projenin 0-24 ay aralığında çocuk sahibi ve hizmet akdine tabi olarak halen çalışmakta olan, iş hayatına geri dönecek veya yeni girecek olan annelere, çocuklarının bakımı için çocuk bakıcısı istihdam edebilmeleri için geliştirildiğini ifade etti. Erol, çalışan bir anneye 300 Euro, çocuğuna tek başına bakıp, engelli çocuğu olan ve resmi makamlarca (MEB, İŞKUR) sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıran annelere ise 390 Euro hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Projenin bütçesinin ise yaklaşık 38 milyon Euro olduğunu ifade etti.

Erol’un verdiği bilgilere göre; destek 24 aydan küçük çocukları kapsayıp, çocuğun 36. ayına kadar devam ediyor. Desteğin sağlanabilmesi için aranan temel şartlardan birisi annenin sigortalı bir işte çalışıyor olması ve gelirinin asgari ücretin iki katını aşmaması. Diğer bir şart ise doğumun gerçekleşmiş olması, evin iş yeri olarak tescillenmesi, bakıcının ise sigortalı çalışan olarak işe başlatılması. SGK, suiistimallerin önüne geçmek için bakıcı olarak çalıştırılacak kişinin 1. dereceden akraba olmama şartını da arayacak. 2 bin 574 liradan fazla brüt geliri olan anneler bu programa başvuramayacak. Çocuk bakıcısının ise en az lise mezunu olması gerekiyor.

Antalya’da anneler için bin 500 kişilik asil ve bin 500 kişilik yedek liste olmak üzere toplamda 3 bin kişilik başvuru alınacak. Başvurular www.sgk.gov.tr www.antalyasgk.gov.tr internet adresleri üzerinden yapılabilecek.

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Yargıtay'dan mobbing için emsal karar!

Çalıştığı bankada mobbinge uğradığı için psikolojisi bozulan ve işten atılan işçinin başlattığı hukuk mücadelesinde çalışanları sevindiren bir karar çıktı. Yargıtay gerekçesinde: “Mobbingin yüzde yüz kanıtlanması gerekmez” dedi.

Çalışanlara Yargıtay’dan iyi haber var. Çalıştığı bankada uğradığı mobing nedeniyle ruhsal dengesi bozulan, ardından da işten atılan işçi, açtığı davayı kazandı. Bugüne kadarmobbing konusunda çalışanlar lehine çok yaygın kararları bulunmayan Yargıtay, ‘mobbingin yüzde yüz kanıtlanması da gerekmez’ diyerek bu yüzden mağdur olanlar için önemli bir kapı araladı, dolayısıyla işverenlere de önemli bir uyarıda bulunmuş oldu.

Çalıştığı bankada uzun süremobbinge maruz kalan, bu nedenle hastalanan, oluşan psikolojik rahatsızlığını doktor raporlarıyla kanıtlayan, ancak buna rağmen iş akti feshedilen çalışanın hukuk mücadelesi Yargıtay’da sonuca ulaştı. Yargıtay,mobbinge uğradığını kanıtlayamadığı gerekçesiyle iş aktini fesheden bankaya hak veren yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay’ın benzer davalara örnek oluşturacak kararı, şöyle gerekçelendirildi: “Somut olayda davacının işyerindemobbinge maruz kaldığı için hastalandığı, rahatsızlığı sebebiyle sevk edildiği hastanede davacıya Sağlık Kurulu Raporu ile anksiyete bozukluğu teşhisi konulduğu ve dinlenmesi gerektiği için rapor verildiği, davacının hastalanmakta ve rapor kullanmakta herhangi bir kusurunun bulunmadığı, dolayısıyla anılan madde hükmü gereğince işverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmesinin hukuka uygun olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

Mahkemece, davacının, davalı işyerinde, işveren tarafından sürekli ve sistematik bir biçimde aşağılandığı, kişiliğinin ve saygınlığının zedelendiği, kötü muameleye maruz kaldığı ve mobbinge uğradığı şüpheden uzak bir şekilde ispat edilemediği gerekçesiyle hüküm kurulmuş ise de iddia, birbirini doğrulayan ve tamamlayan davacı ve davalı şahit anlatımları, davacının aynı mahiyette olan ve aynı bulgulara işaret eden birbiriyle ve anlatılanlarla uyumlu birden fazla doktor raporu gözönüne alındığında, mobbing olgusunun açık bir şekilde ispat edildiği; Kaldı ki, hukuk yargılamasında ve özellikle de mobbinge dayanan iddialarda yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait olduğu da kararda vurgulandı. Kararda ayrıca, “özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği,mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağı, bu konuda işçi lehine ispat kolaylığı göstermenin hakkaniyet ve adalete daha uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır” denildi.

İŞE İADE EDİN

Karar metni şu ifadelerle son buldu: “Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un 25/I. maddesine dayanılarak yapılan feshin geçersizliğine ve davacı işçinin talebinin kabulü ile işe iadesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır”

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing, bir veya bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır.

Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

Kaynak: Taraf Gazetesi

 

Kategoriler
Mevzuat

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Büyük ölçekli hastane modeli: 500 ve üzeri yatağı olan hastanelere uygulanan HAP müdahale şemasını,

c) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Sekreterlik: Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğini,

d) Halk Sağlığı Müdürlüğü: İl Halk Sağlığı Müdürlüklerini,

e) HAP: Hastane afet ve acil durum planını,

f) HAP birimi: Orta ölçekli hastane modeline dahil edilen hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve kontak noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

g) HAP birimi personeli: Birimde görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

ğ) HAP ofisi: Büyük ölçekli hastane modeline dahil edilen hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve kontak noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

h) HAP ofisi personeli: Ofiste görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

ı) HAP temsilciliği: Küçük ölçekli hastane modeline dahil edilen hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve kontak noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

i) HAP temsilciliği personeli: Temsilcilikte görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

j) Hastane: Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumları,

k) Hastane UMKE timi: Hastane personelinden, UMKE temel eğitimi almış ve biri doktor olmak üzere beş sağlık personelinden oluşan timi,

l) İl sağlık müdürlüğü: İl sağlık müdürlüklerini,

m) İL SAKOM: Afetlerde il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulacak olan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezini,

n) İL-SAP: İl sağlık afet ve acil durum planını,

o) Küçük ölçekli hastane modeli: ≤ 99 yatağı olan hastanelere uygulanan HAP müdahale şemasını,

ö) Komisyon: HAP’ın hazırlanması sürecine aktif olarak katılan ve planı hazırlayan komisyonu,

p) Orta Ölçekli Hastane Modeli: 100-499 yatağı olan hastanelere uygulanan HAP müdahale şemasını,

r) Şube: Afetlerde sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şube müdürlüğünü (müstakil olarak mevcut ise afetlerde sağlık hizmetleri şubesini yoksa acil ve afetlerde sağlık hizmetleri şubesi bünyesindeki afet birimini),

s) THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ş) TKHK: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

t) UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini,

u) Yıllık HAP eylem planı: HAP ile ilgili yıl içerisinde planlanan yapısal ve yapısal olmayan iyileştirme güncelleme ve tatbikatları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Hastane afet ve acil durum planları

MADDE 5 – (1) Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Yerel düzeyde sorumluluk

MADDE 6 – (1) İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi İl Sağlık Müdürlüklerindedir.

Koordinasyon

MADDE 7 – (1) HAP’ın uygulanması gerektiği afet ve acil durumlarında koordinasyon  İL-SAKOM üzerinden gerçekleştirilir.

Hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonu

MADDE 8 – (1) HAP hazırlama komisyonu aşağıda belirtilen personelden oluşturulur:

a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde;

1) Hastane yöneticisi veya başhekimi,

2) Başhekim yardımcısı,

3) İdari ve mali hizmetler müdürü,

4) Hasta hizmetleri ve sağlık otelciliği hizmetleri müdürü (varsa),

5) Sağlık bakım hizmetleri müdürü,

6) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,

7) Ameliyathaneden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,

8) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,

9) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),

10) Güvenlikten sorumlu müdür yardımcısı,

11) Döner sermayeden sorumlu müdür yardımcısı,

12) Tıbbî teknik kurul için enfeksiyon hastalıkları uzmanı (yoksa dâhiliye uzmanı) veya laboratuvar sorumlusu,

13) Kalite ofisi/birimi/temsilciliği,

14) Sivil savunma uzmanı veya görevlisi,

15) İş yeri güvenliği uzmanı (varsa),

b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı hastanelerde;

1) Hastane başhekimi,

2) Hastane müdürü,

3) Sorumlu hemşire,

4) Kalite sorumlusu,

c) Özel hastaneler, üniversite hastanelerinde;

1) Başhekim/Mesul müdür,

2) Başhekim yardımcısı/Mesul müdür yardımcısı,

3) Başhemşire,

4) Başhemşire yardımcısı (varsa),

5) Hastane müdürü (varsa),

6) Hastane müdür yardımcısı (varsa),

7) Acil servis/ünite sorumlusu,

8) Güvenlikten sorumlu müdür,

9) Ameliyathane sorumlusu,

10) Yoğun bakım sorumlusu (varsa),

11) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),

12) Laboratuvar sorumlusu,

13) Kalite temsilcisi,

14) İş yeri güvenliği uzmanı (varsa),

15) Sivil savunma uzmanı veya görevlisi,

ç) TSK Eğitim Hastanelerinde;

1) Komutan/Komutan İdari Yardımcısı,

2) Dekan/Baştabip,

3) Kurmay Başkanı,

4) Askeri Sağlık Hizmetleri Uzmanı (Gülhane Askeri Tıp Akademisi HAP içerisinde görev yapar.),

5) Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanı/Şef,

6) Dahili Hastalıklar Bölüm Başkanı/Şef,

7) Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı/Servisi,

8) Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı/Servisi,

9) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),

10) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Uzmanı (varsa),

11) Mikrobiyoloji ve/veya Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı,

12) Başhemşire,

13) Lojistik şube müdüdürü,

14) Hastane idare amiri,

15) Destek Kıta Komutanı,

16) Maliye bütçe şube müdürü,

d) TSK Asker Hastanelerinde;

1) Baştabip,

2) Baştabip yardımcısı,

3) Hastane idare amiri,

4) Başhemşire,

5) Döner sermaye saymanı,

6) Dahili hastalıklar sorumlusu,

7) Cerrahi hastalıklar sorumlusu,

8) Ameliyathane sorumlusu,

9) Laboratuvar bölüm sorumlusu,

10) Sağlık hizmetleri bölge komutanlığında görevlendirilen maliye bütçe şubesi.

Hastane afet ve acil durum planı başkanı

MADDE 9 – (1) TKHK’na bağlı hastanelerde hastane yöneticisi, THSK’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde hastane başhekimi, özel hastanelerde mesul müdür, TSK Eğitim Hastanelerinde Komutan, TSK Asker Hastanelerinde Baştabip HAP Başkanıdır. HAP’ın, hastanenin büyüklüğüne göre Bakanlıkça belirlenen HAP müdahale şemasına göre, hazırlanmasından ve uygulanmasından HAP başkanı sorumludur.

Hastane afet ve acil durum planlarının hazırlanması

MADDE 10 – (1) HAP başkanına, HAP’ın hazırlanması konusunda hastanelerin bu Yönetmelik ile büyük ölçekli hastane modeline dahil edilenlerde HAP ofisi, orta ölçekli hastane modeline dahil edilenlerde HAP birimi, küçük ölçekli hastane modeline dahil edilenlerde HAP temsilciliği yardımcı olur ve HAP başkanına bağlı olarak çalışır. Söz konusu ofis/birim ve temsilcilikler çalışmalarını kalite denetim ofis/birim ve temsilcilikleri ile işbirliği içinde yürütür.

(2) HAP temsilciliği/birimi/ofisinde, iletişim ve haberleşme araçları ile hastane afet planı ve eklerinin bir örneğinin muhafaza edildiği alanlar olmalıdır. Bu alanlar, tatbikatlar, acil durum, olağan dışı durum ile afetlerde HAP’tagörevli komisyon ve temel pozisyonlarda görevli personelin toplanma ve yönetim merkezi olarak kullanılır.

(3) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı E-II ve E-III Tipi Entegre İlçe Devlet Hastaneleri, HAP planı kapsamında tahliye ve acil eylem planı yapar.

Hastane afet ve acil durum planlarının incelenmesi

MADDE 11 – (1) Tüm hastanelerde, 9 uncu maddede belirtilen, hastanelerin en yetkili kişisi başkanlığında HAP hazırlama komisyonu oluşturulur. Oluşturulan komisyon söz konusu yıl içinde en geç 1 şubat tarihine kadar hastanenin planını ve yıllık HAP eylem planını hazırlar/günceller.

(2) TKHK’ya bağlı hastanelerde HAP’ın incelenmesinden genel sekreterlikler sorumludur.

(3) THSK’na bağlı hastanelerde HAP’ın incelenmesinden Halk Sağlığı Müdürlüğü sorumludur.

(4) Özel hastanelerde HAP’ın incelenmesinden il sağlık müdürlükleri özel yataklı sağlık hizmetleri şubesi veya bu görevi üstlenen şube sorumludur.

(5) Üniversite hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden üniversite rektörlüğü sorumludur.

(6) TSK sağlık komutanlığına bağlı TSK eğitim ve asker hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden ve onaylanmasından TSK sağlık komutanlığı sorumludur.

(7) İncelenen HAP’ın İL-SAP ile uyumunu ve Bakanlıkça belirlenen standart denetleme formuna uygunluğunu Şube kontrol ederek İl Sağlık Müdürüne onaylatır. Hastanelerin yıllık HAP eylem planları ve görüş gerektiren konular İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

Hastane ek binaları

MADDE 12 – (1) Hastanelerin farklı kampüslerde yer alan ek binaları söz konusu olduğunda her bir bina için ayrı HAP hazırlanır. HAP başkanı ve HAP Komisyonu ek binalar için de aynı kişi ve kişilerdir, ancak HAP başkanı gerek görürse ek bina için bir başkan görevlendirebilir.

Hastane afet ve acil durum planlarının gönderilmesinde sorumluluk

MADDE 13 – (1) Her yıl 1 Şubat’a kadar İl Sağlık Müdürlüğüne HAP gönderilir. İl Sağlık MüdürlüğüHAP’ını göndermeyen hastaneler ve incelemeden sorumlu kurumlar hakkında, Genel Müdürlüğü, hastanenin bağlı olduğu en üst kurumu ve il Valiliğini yazı ile bilgilendirir. Yetkili kişiler hakkında disiplin hukuk ve hükümlerine göre gereğinin yapılması istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının Güncellenmesi ve Tatbikatlar

Hastane afet ve acil durum planlarının güncellenmesi

MADDE 14 – (1) HAP yılda bir kez, hastane bünyesinde oluşturulacak, Plan Hazırlama Komisyonu tarafından güncellenir. Güncellenen planlar incelenmek üzere inceleme makamına gönderilir. İncelenen HAP her yıl 1 şubat tarihine kadar il sağlık müdürlüğüne üst yazı ile CD’ye kaydedilmiş olarak 11 inci maddede yer alan hususlar göz önüne alınarak onaylanmak üzere gönderilir. Hastanelerin personel birimleri her türlü personel değişikliğini HAP ofisi/birimi/temsilciliğine bildirmek zorundadır. Bildirilen değişiklikler eğer HAP şemasındaki idari görevlere ilişkinse HAP’ da anında değişiklik yapılır. Söz konusu değişiklik ekipler içinde ise ve stratejik bir görev değilse temmuz ve şubat aylarına kadar tamamlanarak toplu olarak HAP’a yansıtılır. Yapılan güncellemeler bu tarihlerde, değişiklik ve güncelleme kayıt çizelgesine işlenerek il sağlık müdürlüğüne bildirilir.

(2) TSK sağlık komutanlığına bağlı TSK eğitim ve asker hastanelerinin, incelenen ve onaylanan HAP için Bakanlıkça belirlenen standart çizelge doldurularak gizli ibaresi ile her yıl 1 Şubat tarihine kadar il sağlık müdürlüğüne üst yazı ile 11 inci maddede yer alan hususlar göz önüne alınarak gönderilir.

(3) Yıl içerisinde herhangi bir olay yaşanması durumunda, edinilen tecrübelere ve ihtiyaca göre komisyon tarafından HAP gözden geçirilir ve 1 Şubat tarihi beklenmeden güncellenir. Yapılan her türlü güncelleme, değişiklik ve güncelleme kayıt çizelgesine işlenerek il sağlık müdürlüğüne bildirilir.

Tatbikatlar

MADDE 15 – (1) Plan yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı ile test edilir. Tatbikatlarda her yıl farklı bir senaryo uygulanır. İL-SAP tatbikat senaryolarında görevlendirilen hastanenin ayrıca tatbikat yapmasına gerek yoktur.

(2) Tatbikatlar esnasında Şubeden ve tatbikat yapılan hastanenin, 11 inci maddede belirtilen inceleme makamından birer yetkili hazır bulunur. Şube yetkilisi Bakanlıkça belirlenen HAP tatbikat değerlendirme standart formunu doldurur. Daha sonra, doldurulan formu göz önüne alarak tatbikata ilişkin raporu hazırlar.

(3) Tatbikat sonunda hastane, şube ve inceleme makamından temsilcilerinin katılımıyla tatbikat değerlendirmesi yapılır. Hastane hazırlayacağı tatbikat raporunu, varsa tatbikatın video görüntüsü ve resimlerini de ekleyerek, şubeye gönderir. Şube kendi hazırladığı rapora hastanenin gönderdiği raporu da ekleyerek hastanenin bağlı bulunduğu kurumun, inceleme makamına gereği için gönderir.

(4) Tatbikatlarda görsel ve yazılı basının yapacağı habere yönelik izinlerin verilmesinden;

a) Kamu ve özel hastaneler için il sağlık müdürlüğü,

b) Üniversite hastaneleri için üniversite rektörlüğü veya rektörlükçe yetkilendirilen başhekimlik makamı,

c) TSK Sağlık Komutanlığına bağlı TSK Eğitim ve Asker hastaneleri için TSK Sağlık Komutanlığı,

yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAP Eğitimleri

Hastane afet ve acil durum plan eğitimleri

MADDE 16 – (1) HAP eğitici eğitimleri Genel Müdürlükçe verilir. Eğitimde Genel Müdürlükçe hazırlanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin değişmesi gerektiğinde bu işlem Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır.

(2) Eğitici eğitimleri alacak personel sayısı ilin ihtiyacına göre belirlenir. Söz konusu eğitimi alacak personelin afetlerde/acil ve afetlerde sağlık hizmetleri şubesinde çalışıyor olması veya ASHEP (Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programı) Eğitim Becerileri Eğitimi almış olması şartı aranır. Bu şartlara uyan personel arasından il sağlık müdürlüğünce seçilen ve Genel Müdürlükçe onaylanan personele eğitici eğitimi verilir.

(3) HAP uygulayıcı eğitimleri Şube tarafından düzenlenir. Eğitim üç gün sürer. Bir oturumdaki katılımcı sayısı en az 10 en fazla 30 kişi olabilir. Eğitimde Genel Müdürlükçe hazırlanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin değişmesi gerektiğinde bu işlem Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır.

(4) HAP uygulayıcı eğitimlerine 8 inci maddede yer alan HAP komisyonunda bulunması zorunlu olan kişiler ve 11 inci maddede yer alan incelemeden sorumlu kişiler katılır. Bu kişilere ek olarak hastanelerin belirlediği kişiler de HAP eğitimlerine katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Kayıtların tutulması

MADDE 17 – (1) Bilgi kaybını önlemek ve veri kaydını standartlaştırmak için tüm hastaneler, 112 ve UMKE timleri Bakanlıkça belirlenen triaj kartını kullanmak zorundadır.

Hastanelerde UMKE timlerinin oluşturulması

MADDE 18 – (1) Hastaneler; 99 yatak kapasitesine kadar en az bir, 100-300 arası yatak kapasitesine sahip ise en az iki, 301-499 arası yatak kapasitesine sahip ise en az üç, 500 ve üzerindeki yatak kapasitesine sahip ise en az dört UMKE timi oluşturmak ve oluşturulan UMKE timi/timlerine UMKE temel eğitimi aldırmak zorundadır. Hastane UMKE timleri olağan durumda asli görev yerlerinde hizmet eder, Bakanlık veya il sağlık müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim, tatbikat ve UMKE faaliyetlerine katılım sağlarlar. HAP planının devreye girmesi ile öncelikle tahliye ve hastanede yapısal hasarlar olması durumunda medikal kurtarma işleminde görev alırlar. Acil, afet ve olağan dışı durumlarda Bakanlık veya il sağlık müdürlüğü tarafından ayrıca görevlendirilebilirler.

(2) TSK sağlık komutanlığına bağlı TSK eğitim ve asker hastaneleri birinci fıkra hükmünden muaftır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “HAP müdahale şeması”, 11 inci maddenin yedinci fıkrasında yer alan “standart denetleme formu”, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan “standart çizelge”, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “HAP tatbikat değerlendirme standart formu”, 16 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan “standart eğitim içeriği” ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “triaj kartı”1/10/2015 tarihine kadar Bakanlıkça düzenlenip ilgili birimlere duyurulur.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Geçici görevlendirmeyi mahkeme neden iptal etti?

Erzincan’da yaşanan olayda, Halk Sağlığı Müdürlüğü, sağlık memurunu, laboratuvardan ‘evde sağlık hizmetleri birimine’ geçici olarak görevlendirmiştir.

Mahkeme yaptığı değerlendirmede;

– geçici nitelikteki bir hizmetin yürütülmesi için idarenin bu yıla başvurmasının doğal olduğunu,
– ancak olayda;
1- idarenin geçici görevlendirmede somut olarak hangi geçici hizmetin yürütüleceği,
2- ve geçici görevlendirmenin süresinin ne olacağı konusunda,
somut bir bilgi veya belge sunamadığına,

dikkat çekerek işlemin iptaline karar vermiştir.

T.C.
SİVAS
İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1334
KARAR NO : 2015/207

SÜLEYMAN PEHLİVAN

DAVALI : ERZİNCAN VALİLİĞİ

VEKİLİ  : AV. HÜLYA ÇİMEN

İl Sağlık Müdürlüğü / ERZİNCAN

DAVANIN  ÖZETİ   : Halk Sağlığı Laboratuvarında Sağlık Memuru olarak görev yapan davacının, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Evde sağlık Hizmetleri biriminde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 3.7.2014 tarih ve 5717 sayılı işlemin; görevlendirmenin 5442 sayılı İl idaresi Kanunun 8. Maddesinin (c) bendi uyarınca Valilik Oluru olması gereken işlemin bu haliyle yasaya aykırı olduğu, keyfi olarak tesis edildiği kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı ileri sürülerek iptali ve bu nedenle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Davada öncelikle usul yönünden husümetin yanlış yöneltildiği ve süre aşımı bulunduğu, esas yönünden ise takdir yetkisi kullanarak tesis edilen işlemin mevzuata ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Sivas İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, Halk Sağlığı Laboratuvarında Sağlık Memuru olarak görev yapan davacının, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Evde sağlık Hizmetleri biriminde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 3.7.2014 tarih ve 5717 sayılı işleminin iptali ve bu nedenle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde kalan “geçici” nitelikteki bir hizmeti; ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan “yeni bir kamu hizmetini” yürütmek amacı ile, durumu uygun olan kamu görevlilerinin, “kadrolar ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere” aramaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu işlemin kurulmasında, yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli; kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisiııi görevinden fiilen uzaklaştımmk veya onu cezalanchnnak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Halk Sağlığı Laboratuvannda sağlık memuru olarak görev yapmakla olan devamı, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Evde Sağlık Birimlerinde ihtiyaç olduğundan bahiste geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin Erzincan Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 3.7.2014 tarih ve 5717 sayılı işleminin iptali istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, geçici görevlendirme suretiyle davacının hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu ve hangi somut görevi yapacağı hususunun davalı idarece belirlenmediği ve işlemde görevlendirme süresinin gösterilmediği, görevlendirme süresinin herhangi bir tarih aralığı ile sınırlandırılmamış olması, davacının bir görevden bir diğer göreve naklen aranması sonucunu doğurduğu, sonuç olarak dava konusu işlemin belli bir hizmetin geçici olarak yürütülmesi amacına yönelik olmadığı görülmekte olup, hizmet gereklerine aykırı biçimde tesis edilen dava konusu görevlendirme işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerden dava konusu işlemin iptaline yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesine, asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, varsa artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğine izleyen 30 gün içerisinde Sivas Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 18/02/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

Kaynak: www.memurlar.net