Kategoriler
Haberler Manşet Twitter

Günün Tweeti

  

Kategoriler
Duyurular Haberler Twitter

Sağlıkçıları Denetleme Birimi Kuruluyor

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 39608046/
Konu : İl sağlık müdürlüğü bünyesinde “İzleme ve Değerlendirme Birimi”nin kurulması

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre il sağlık müdürlüğü, il genelindeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesini izler. İl sağlık müdürlüğü, sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlık politikalarına, stratejik plan, hedeflerine ve programlarına uygunluğunu izleyerek sonuçların ve değerlendirmelerin yer aldığı raporları hazırlayarak Bakanlığa bildirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarının işleyişine yönelik 4 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Bakanlık Genelgesi yürürlüğe konulmuştur. Mezkur Genelge’de belirtilen iş ve işlemlerin Bakanlık merkez teşkilatında takibi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunun etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından merkezi yapıda, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısına bağlı “İl Koordinasyon Birimi” 6 Kasım 2013 tarihli ve 10919 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda; Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca yürütülen sağlık hizmetlerini izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek üzere; doğrudan il sağlık müdürüne bağlı, il sağlık müdürlüğü bünyesinde “İzleme ve Değerlendirme Birimi”nin kurulması ve aşağıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda faaliyetlerinin yürütülmesi uygun görülmüştür.

İzleme ve Değerlendirmelerde Amaç

1- Formel bir kalite denetimi olmayıp elde denetim formlarıyla gezilmeyecektir, sağlık hizmetinin işlevselliği ve sağlık hizmeti sunumuna yönelik olacaktır.

2- Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikalarına, stratejik plan ve hedeflerine ve programlarına uygunluğunu izlemektir.

3- Sağlık hizmetlerinin etkinlik ve verimliliklerini izlemektir.

4- İzlemler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak üst yönetime ve politika yapıcıların kararlarına destek olmaktır.

5- İzleme ve değerlendirmeler, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırıcı şekilde planlanmalıdır.

6- Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde olumlu ve fark yaratan uygulamalara yönelik ödüllendirme yapmak ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

7- İzleme ve değerlendirmelerin 2/3’ü mesai saatleri dışında, 1/3’ü ise mesai saatleri içinde yapılacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Usul ve Esasları

1 -İzlemler doğrultusunda değerlendirmeler yaparak düzeltici faaliyetlerde bulunmak,

2- Düzeltilen ve düzeltilemeyen sonuç ve değerlendirmelerin yer aldığı raporları hazırlayarak Bakanlığa bildirmek.

3- A ve B grubu Hastaneler, Komuta Kontrol Merkezinin tamamı ile Aile Sağlığı Merkezlerinin %5’i Genel Sekterler ve Müdürler tarafından, %10’unu ise Müdür Yardımcıları ve Başkanlar tarafından izlenilecek ve değerlendirilecektir.

Birimde yeteri kadar personel görevlendirilecektir.

İzleme ve Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması

8- Ekip; İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Saha Gözlemcisi. Ekip; Tabip İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Tabip Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Tıbbi Hizmetler Başkanı veya Tabip İdari Hizmetler Başkanı ve Saha Gözlemcisi.

9- Ekip; İhtiyaç halinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Tabip Şube Müdürleri, Tıbbi Hizmetler Başkanı veya Tabip İdari Hizmetler Başkanı ve Saha Gözlemcisi.

İzleme ve değerlendirme iş ve işlemleri İl Sağlık Müdürünün koordinasyonunda ve sorumluluğunda yürütülecektir.

İzlenecek ve Değerlendirilecek Alanlar ve Faaliyetler

İl Sağlık Müdürlüğü; Komuta Kontrol Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve yürütülen hizmetler,

Halk Sağlığı Müdürlüğü; Sağlık Tesisleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve yürütülen hizmetler,

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği: Sağlık Tesisleri ve yürütülen hizmetler.

İzleme ve Değerlendirmenin Periyodu

İzleme ve değerlendirmeler ayda en az iki defa yapılacaktır. A grubu illerde öncelik A ve B grubu hastaneler olacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Raporu

İzleme ve değerlendirme sonucu düzenlenen raporlar, aylık ve üç aylık periyotlarla Sağlık Bakanlığı İl Koordinasyon Birimine gönderilecektir.

Eğitim

İzleme ve değerlendirme ekibinde görev yapacak personele eğitim verilecektir. Bu eğitimin amacı ağırlıklı olarak izleme ve değerlendirme yöntemi ile ilgili olacaktır.

İzleme ve değerlendirme ekibi, izlenecek ve değerlendirilecek alanlar ve faaliyetlere yönelik (EK1’de) belirtilen hususlar doğrultusunda görevlerini yürütecektir

İzleme ve Değerlendirme Ekibinin İzleme ve Değerlendirmelerde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri

I. Acil Servis

10- Acil serviste kalabalık ve kargaşa var mı?

11- Acil serviste karşılama ve yönlendirme hizmeti veriliyor mu?

12- İkinci ve üçüncü basamak acil serviste triaj uygulaması yapılıyor mu?

13- Nöbet sırasında ilgili kişiler bulunması gereken yerde görev başındalar mı?

14- Branş nöbetleri uygun şekilde tutuluyor mu?

15- Acil servis girişinde hastaların kolayca ulaşabileceği uygun bir alanda sedye ve tekerlekli sandalyeler bulunuyor mu?

16- Acil serviste görevli kişiler dışındaki kişilerin girmesi uygun olmayan alanlara girişi kontrol ediliyor mu?

17- Acil servise başvuran hastaların muayene ve takipleri zamanında yapılıyor mu?

18- Hastalara gerekli bilgilendirme yapılıyor mu?

19- Acil servisten hizmet alan hasta ve yakınları için bekleme alanları mevcut mu?

20- Laboratuar hizmet sunumunda aksama var mı?

21- Hastalara ait numuneleri kim taşıyor?

22- Görüntüleme hizmeti erişimi kolay bir alanda mı veriliyor?

23- Acil serviste güvenlik personeli ile 24 saat hizmet veriliyor mu?

24- Acil serviste kamera sistemi var mı?

25- Acil servis temiz mi?

26- Tuvaletler erişilebilir ve temiz mi?

27- Resüsitasyon odası acil servis giriş kapısına yakın bir yerde bulunuyor mu?

28- Resüsitasyon odasında ilaç ve sarf malzemeler kullanıma her an hazır

bulunduruluyor mu?

29- Her alanda hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış mı? riayet ediliyor mu?

30- Acil müşahedede hasta yığılması var mı? Hasta drenajı sağlanabiliyor mu?

4- Servis

1. Yatan hastalarda kimlik tanımlayıcı var mı? Kullanılıyor mu?

2. Hasta odalarının girişinde veya yatak başlarında el dezenfektanı var mı?

3. Hasta odaları temiz mi? tekstil temizliği sağlanmış mı?

4. Tuvaletler temiz mi?

5. Refakatçılar için yeterli düzenleme yapılmış mı?

6. Bayan odalarına erkek personelin kontrollü girişi sağlanmış mı?

7. Hastanın tıbbi değerlendirmeleri, günlük takip ve tedavileri kayıt altına

alınıyor mu?

8. Hasta ziyareti yapılmalı

1) Verilen hizmetten memnun mu?

2) Sağlık durumu ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilendirme yapıldı mı?

3) Verilen temizlik ve yemek hizmetinden memnun mu?

5- Yoğun Bakım

1. İlgisi olmayan kişilerin servise girmesini engelleyecek düzenleme var mı?

2. Yoğun bakımda el hijyeni sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

3. Yoğun bakımda yatan hastaların yakınlarını bilgilendirme ve görüşme için uygun alan ayrılmış mı? Yeterli bilgilendirme yapılıyor mu?

31- Yatışı yapılan her hastada kimlik tanımlayıcı var mı?

32- Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve günlük takipleri kayıt altına alınmış mı?

33- Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan vb.) yapılmış mı? Aktif olarak kullanılıyor mu?

34- Hastaların üzeri örtülü mü?

6- Poliklinik

9. Polikliniklerde yoğunluk ve kargaşa var mı?

10. Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi?

11. Polikliniklerde karşılama ve yönlendirme hizmeti için düzenlemeler yapılmış mı?

12. Bekleme salonlarında hasta sayısına göre yeterli oturma grupları bulunuyor mu?

13. Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenerek hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmiş mi?

14. Muayene odalarının girişlerinde hekimlerin isimleri ve uzmanlık alanları yazıyor mu?

15. Her muayene odası girişinde, hastanın sıra numarasını görebilmesi için, uygun elektronik sistem kurulmuş mu?

16. Poliklinik hizmetlerinde öncelik grubuna giren hastalara yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

17. Poliklinikte muayene alanlarında mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmış mı? Riayet ediliyor mu?

18. Hastanede, niteliklere uygun bebek bakımı ve emzirme odası var mı?

19. Poliklinikler temiz ve havalandırması yeterli mi?

20. Tuvaletler erişilebilir ve temiz mi?

21. MHRS ile alınmış randevularda randevu saatine riayet ediliyor mu?

7- Görüntüleme Hizmetleri

4) Radyoloji ünitelerinin girişlerinde radyasyon uyarı levhaları bulunuyor mu?

5) Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetine yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanları var mı? hasta mahremiyeti gözetiliyor mu?

6) Radyasyon ile çalışan personel kişisel dozimetre taşıyor mu? Ölçüm kayıtları periyodik kontrol ediliyor mu?

7) Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel koruyucu malzemeler kullanılıyor mu?

Cool MR- CT – EEG – EMG – EKO – USG gibi tetkiklerin randevu ve rapor süreleri, bakanlık tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor mu?

9) Bekleme alanları uygun oluşturulmuş mu? Randevu saati planlamasına uyuluyor mu?

8- Genel Değerlendirme

4. İdari nöbetçiler görev başında mı?

5. Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için yeterli sedye ve tekerlekli sandalye mevcut mu?

6. Kurumda güvenliği sağlamak amacıyla kamera takip sistemi kurulmuş mu?

7. Hastane genelinde temizlik kurallarına uyuluyor mu?

8. Kurum çalışanlarının kimlik kartı var mı?

9. Hasta ziyaret zamanları belirlenmiş mi?

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri

I. İl Ambulans Servisi Başhekimliği

35- Hukuk İşleri

9- Bilgi edinme kanallarından (BİMER, SABİM, SBN vb.) gelen talepler zamanında cevap verilmiş mi?

10- Beyaz Kod kapsamında alınan bildirimlerin takibi yapılıyor mu?

36- İnsan Kaynakları Birimi

1) Başhekimlik birimlerinde (ASHİ dahil) unvanlara göre olması gereken personel sayısı kaç? Bulunan personel sayısı kaç?

37- Teknik Destek Birimi

22. Faal ambulans sayısı yeterli mi?

23. Yedek ambulans sayısı yeterli mi?

24. Arızalı-kazalı ambulanslara yeterli ve zamanında servis desteği sağlanabiliyor mu?

25. Yeterli sayıda ve yedekte tıbbi cihaz var mı?

26. Tıbbi cihazların kalibrasyonları yapılmış mı?

38- İstatistik

10) 112 Acil çağrı sayıları ile ilgili istatistikler uygun tutuluyor mu?

39- ASKOM – Hastaneler Arası Koordinasyon

10. Hastaneler arası şevkler takip ediliyor mu?

11. Uygunsuz şevkler hakkında işlem yapılıyor mu?

12. ASKOM toplantıları zamanında ve uygun şekilde yapılıyor mu?

II. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi

1. Yeterli sayıda çağrı karşılayıcı bulunuyor mu?

2. Danışman hekim bulunuyor mu?

III. 112 Acil Yardım İstasyonu

1. Personel Denetimi

1) Nöbet çizelgesine uygun çalışılıyor mu?

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Hizmetleri

I. İlçe Hastaneleri

40- Birimler

11- Gençlik Danışma Birimi

12- Obezite Danışma Hizmetleri Sigara Bıraktırma Polikliniği

13- Sigara Bıraktırma Polikliniği

14- Kanser Erken Tanı Merkezi

15- Kuduz Aşısı Uygulama Birimi

41- Hizmet

27. Ölüm bildirim sistemi kullanımı

28. Beyaz Kod yönetimi

29. Birinci basamak sağlık kuruluşlarına laboratuar hizmetleri verilme

30. Evde sağlık hizmetleri sunumu

31. Hastanede yapılan aşıların sağlık- nete gönderimi

32. E- Reçetelerin sağlık nete gönderimi (HBYS’nin bu kapasitede olması)

33. Yenidoğan işitme tarama testi

34. Doğum paketinin sağlık nete gönderimi

35. Kişisel laboratuar tetkiklerinin sağlık nete düzenli girilmesi (kişisel sağlık netin çalıştırılabilmesi için)

36. Morbid obez hasta sayısı (sayı/yüzde)

37. Sezaryen yüzdesi (sayı/yüzde)

42- Genel Değerlendirme ve Görüşler

11) Toplum Sağlığı Merkezi

13. Genel Değerlendirme

IV. Sağlık personeli ziyareti

V. Kurumun odalarını gezerek tüm personel ile tanışma

VI. Memnuniyet ve iş doyumu hakkında sohbet etme

VII. Genel görünüm

VIII. Genel temizlik ve bakım

IX. Genel işleyiş hakkında izleme ve değerlendirme

X. Personel motivasyonunu sağlama

XI. Üst yönetimden beklentileri alma

14. Hizmet

3. Evde sağlık hizmetleri verilme durumu

4. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri sunumu

5. Okul aşılamaları yapılma durumu

6. Gebe bilgilendirme sınıfı mevcudiyeti

7. Sağlıklı yaşam merkezi olma durumu

8. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri verilme durumu

9. Lojistik yönetimi (aşı dağıtımı, kontraseptif malzeme dağıtımı, sarf- stok yönetimi)

10. Gezici/geçici nüfusa sağlık hizmeti verme durumu

11. Çevre sağlığı hizmetleri

12. Tütün denetimleri yapılma durumu

13. ASM değerlendirme durumu (mesai denetimi, mobil hizmet denetimi, rutin ve rutin dışı değerlendirme)

43- Aile Sağlığı Merkezi

16- Genel Değerlendirme

38. Sağlık personeli ziyareti

39. Sağlık tesisinde bulunan hastalarla iletişim, sağlık hizmetlerinden memnuniyet sorgulanması (kurumun temizliğinden memnuniyet durumu, sağlık personeli tarafından hastalığı hakkında bilgilendirilme durumu, sağlık personelinin güler yüzlülüğü, sağlık personeli ile iletişim kurma durumu)

40. Kurumun odalarım gezerek tüm personel ile tanışma

41. Memnuniyet ve iş doyumu hakkında sohbet etme

42. Genel görünüm

43. Genel temizlik ve bakım

44. Genel işleyiş hakkında izleme ve değerlendirme

45. Personel motivasyonunu sağlama

46. Üst yönetimden beklentileri alma

17- Hizmet

12) AH’ye kayıtlı nüfus

13) Gzici hizmet alan nüfus

14) AHB grubu

15) Gebe sayısı

16) Bebek sayısı

17) Lohusa sayısı

1Cool Evde sağlık hizmeti verilen kişi sayısı

19) İş yeri hekimliği yapma durumu

20) Beyaz Kod başvuru durumu

21) Morbid obez hasta sayısı

22) Günlük ortalama muayene sayısı

23) Günlük ortalama izlem sayısı

18- Aile Hekimleri Verimlilik ve Teşvik Karnesi

15. Antibiyotik reçeteleme yüzdesi (%35 ‘in altında olması)

16. Aile hekimliği bilgi sistemi(AHBS)’de bulunan protokol sayısı ile tanı gönderme ve reçete gönderme yüzdesinin uyumlu olması

17. Reçete gönderme yüzdesi

18. Cezaevi, Çocuk Islah Evi, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi yerlerde görev yapıyor olmak Gruplandırma dışı esnek mesai uygulayan AHB olmak (özellikle hafta sonu esnek mesai uygulaması varsa)

19. AH’nin SAHU olması

20. AH ve ASE’ler için en az yılda 150 saat hizmet içi eğitim almış olması

21. Hareketli ve göç eden nüfusa verilen hizmet (izlem, aşı, tedavi edici hizmet, gezici sağlık hizmeti sunma durumu)

22. ASM’de risk değerlendirme formu analizi doldurulmuş olması

23. ASM’nin randevulu sağlık hizmeti verme durumu

24. Bebek dostu AH, AHB olması

25. Son 1 yılda içinde ihtar puanı almaması

26. ASM Ve AHB değerlendirmelerinde eksik bulunmaması

Kategoriler
Haberler Twitter

Kalp krizinde Avrupa birincisiyiz

California Ceviz Komisyonu tarafından gündeme taşınan rapora göre; Türkiye’de her on kişiden dördünün, bir şekilde “kalp ve damar hastalıkları” nedeniyle hayatını kaybedeceğinin ön görüldüğü raporda,2020 yılına kadar, Türkiye’de yılda toplam 400 bin kişinin kalple ilgili rahatsızlıklardan hayatını kaybetmesi beklendiği belirtildi. Rapora göre; 22 Avrupa ülkesinde CVD’ye yakalanma sıklığının araştırıldığı Euroaspire III adlı çalışmada, 50 yaş altı kişilerde görülen ölümcül kalp krizlerinde, Türkiye’nin Avrupa’daki en yüksek orana sahip olduğu ortaya çıktı.
Özellikle kalp damar hastalıkları gelişme riskini azaltan cevizin faydalarını vurgulamak amacıyla Sevgililer Gününde “Kalbin Benim için Değerli” başlığıyla bilgilendirme çalışması düzenlendi.
14 Şubat Sevgililer gününde Beşiktaş Barbaros Meydan’ında düzenlenen sevgililer Günü etkinliğinde California Ceviz Komisyonu tarafından “Kalbin Benim için Değerli” başlığıyla cevizin özellikle kalp sağlığı açısından faydaları anlatıldı. Ünlü gazeteci- program sunucusu Elif Korkmazel’in de katıldığı bilgilendirme çalışmasında meydanda bulunan binlerce kişiye ceviz hediye edildi.
“KALP KRİZİNDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ”
Türkiye’de her on kişiden dördünün, bir şekilde “kalp ve damar hastalıkları” nedeniyle hayatını kaybedeceğinin ön görüldüğü raporda,2020 yılına kadar, Türkiye’de yılda toplam 400 bin kişinin kalple ilgili rahatsızlıklardan hayatını kaybetmesi beklendiği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Beslenme Rehberlerinde de, cevizin tekli doymamış yağ asitlerinin yanı sıra omega 3 yağ asidi bakımından da zengin olduğu belirtiliyor. Rehberde ayrıca şUifadelere yer veriliyor; “Bu gıdalar kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır.”
İç hastalıkları uzmanı Dr. Baha Aydoğ ise; “Bana kalırsa bu bulgular son derece önemli; Türkiye’de günlük hayatta, bilhassa sağlığımızı, kalbimizi ve tansiyonumuzu olumsuz etkileyen strese karşı vücudumuzun verdiği tepkileri, gıdaların gerçekten olumlu yönde nasıl etkileyebileceğini kanıtlıyor. ALA bakımından zengin gıdaların vücudumuzun ve hayatımızın hemen her yönü için iyileştirici etkileri olduğunu biliyoruz. Bundan sonra, strese gireceğinizi hissettiğinizde fast-food, şekerleme ve geçici olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan diğer her şeyden uzak durun. Bunlar yerine, bir avuç ceviz tüketin. Stresinize, kalbinize ve genel olarak sağlığınıza iyi gelir” diye konuştu.
Kaynak: İHA

Kategoriler
Haberler Manşet Twitter

Türk Psikiyatri Derneği’nden kadına şiddet açıklaması

Özgecan Aslan’ın Mersin’in Tarsus ilçesinde tecavüz girişiminin ardından hunharca öldürülerek cesedinin yakılmasına bir tepki de Türkiye Psikiyatri Derneği’nden geldi.

TPD üyeleri “ruh sağlığı çalışanları olarak kadın cinayetlerine daha fazla tanık olmak istemiyoruz.” dedi. TPD Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi adına Suzan Saner, Zerrin Oğlağu, Leyla Gülseren, Şahika Yüksel tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi;

BIÇAK, DEMİR ÇUBUK, YAKMA

Kadınların kendi yaşamlarıyla ve bedenleriyle ilgili özgürce karar vermelerini engelleyen her tür durum ya da davranış kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddetin en ağırı ise kadın cinayetleridir. Medyaya yansıyan verilere göre ülkemizde sadece geçtiğimiz Ocak ayında 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Birkaç gün önce Mersin’in Tarsus ilçesinde, üniversite öğrencisi genç bir kadın okulundan eve dönerken bindiği dolmuşun şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradı, kendisini savunmaya çalışınca bıçakla, demir çubukla darp edilerek hunharca katledildi, ardından yakılarak dereye atıldı. Bu ne yoğun bir öfke ve kindir? Bu kimin ve neyin öfkesidir? Bu zihniyetin insanları vahşice öldürerek görüntülerini kamuoyu ile paylaşan terör örgütünün zihniyetinden bir farkı var mıdır?

BAŞI ÖRTÜLÜ, ÖRTÜSÜZ, AÇIK, KAPALI TÜM KADINLARIN ŞİDDETE UĞRADIĞINA TANIĞIZ

Biz ruh sağlığı çalışanları, günlük uygulamamız içinde başı örtülü, örtüsüz, açık giyinen, kapalı giyinen, müslüman, ateist, zengin, yoksul, eğitimli, eğitimsiz farklı sosyal sınıflardan gelen birçok kadın başvurana danışmanlık yapıyor, tedavilerini üstleniyoruz. Kadına yönelik şiddetin her türünün çok yaygın olduğuna ve yol açtığı sonuçlara her gün tanık oluyoruz. Hastalarımızdan dinlediğimiz öyküler ve yapılan bilimsel çalışmalar kadına yönelik şiddetin belli bir sosyal sınıf ya da hayat görüşüne sahip kadınlarla sınırlı olmadığını ancak erkek egemenliğinin yüksek olduğu muhafazakar toplumlarda daha yaygın olduğunu gösteriyor. Kadına yönelik şiddetin en önde gelen nedeni, erkek egemen sistem içinde erkeklerin kadınları kontrol altına alma, kadınların yaşamını ve yaşam alanlarını kendi koydukları kurallara göre düzenleme isteğidir. Hukuk sistemi dışında polis, adli tıp, medya ve politikacılar da cinayet gerekçelerini toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmek için kullanabilmektedir.

“RUHSAL SORUNU OLDUĞU, KADININ AÇIK GİYİNDİĞİ GİBİ GEREKÇELERLE YANILTMAYA İTİRAZIMIZ VAR”

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak katilin ruhsal sorunlarının olduğu, uyuşturucu kullandığı, sakinleştirici ilaçlar aldığı, öldürülen genç kadının açık giyindiği gibi “sözde” gerekçelerle kamuoyunun yanıltılmaya çalışılmasına itiraz ediyoruz. Seçilmiş politikacıları cinsiyetçi söylemleri bırakıp kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili doğruları açıklamaya davet ediyoruz. Yirmibirinci yüzyıl Türkiye’si için kadına yönelik şiddetin bir insanlık ayıbı olduğunu düşünüyoruz.

KADINLARIN HAYATI İKTİDAR SAHİPLERİ TARAFINDAN KUŞATILDI

Kadınların yaşamları iktidar sahipleri tarafından kuşatılmaktayken, sadece cinsiyetlerinden dolayı en temel hak olan “yaşam hakkı” ellerinden alınmaktadır. Kadına yönelik her türlü şiddetin failleri adalet sistemi içindeki boşluklardan faydalanmakta, mahkemelerde kolayca iyi hal indirimi almaktadır. Şiddetin faillerinin “cezasız” kalması, şiddete uğrayan kadınların ruhsal iyileşmelerinin önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Cinsiyetçiliğin körüklendiği bir ortamda, kadınların kamusal yaşamdan uzaklaştırılması, tecavüz edenlere cezaların arttırılması çözüm getirmez.

ERKEKLERİN KENDİLERİNİ SORGULAMASINI İSTİYORUZ

İsyan ediyoruz! Cinsiyetçi ayrımcı ve cinsel saldırıları körükleyen zihniyetin bizzat ürettiği kadına yönelik cinsel, fiziksel, ruhsal şiddetin yaralarını sarmak yerine erkeklerin kendilerini sorgulamalarını, “eril tahakküm”de kendi rollerinin uzantılarına bakmalarını, kadına yönelik şiddetin önlenmesini istiyoruz! Sadece “kadın” oldukları için öldürülen Özgecan Aslan ve yüzlerce kadının katlinden sorumlu olan cinsiyetçi ve cinsel saldırıları körükleyen zihniyetin değişmesini talep ediyoruz.
Ruh sağlığı çalışanları olarak bizler, kadın cinayetlerine daha fazla tanık olmak istemiyoruz! İktidarın kadın ayrımcılığına son!

 

kaynak:nhurriyet.com.tr

Kategoriler
Haberler Manşet Twitter

Sağlık Bakanı: “Hekimlere ayda 80 saatin üzerinde nöbet tutturulamaz”

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu , CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtladı.Müezzinoğlu , Türkiye’de vatandaşların yılda ortalama 8 kez hekime başvurduğunu, kişi başına düşen hekim sayısının Avrupa Ülkeleri ortalamasının yarısı düzeyinde olduğunu belirtti.

Ülkede sağlık çalışanı sayısında ciddi yetersizlik söz konusu olduğunu belirten Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu  “Bu da çalışanlarımıza aşırı iş yükü getirmekte ve fedakârca çalışarak birbirlerini destekleyerek sağlık hizmetini hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın diye özverili bir şekilde yerine getirmektedirler” dedi.

“YILDA ORTALAMA 8 KEZ HEKİME GİDİLİYOR”

Ülkede vatandaşların yılda ortalama 8 kez hekime başvurduğunu ifade eden Müezzinoğlu, “Bu diğer Avrupa ülkeleri ortalamasına yakın bir orandır. Buna karşılık kişi başına düşen hekim sayısı Avrupa ülkeleri ortalamasının yarısı düzeyindedir” dedi.

“HEKİMLERE AYDA 80 SAATİN ÜZERİNDE NÖBET TUTTURULMAZ”

Sağlık kuruluşlarında hekimlerin tuttukları nöbetlerin hastane ve hekimlerin çalıştığı birim ve statüleriyle ilişkili olarak değiştiğine işaret eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Ancak prensip olarak hekimlere ayda 80 saatin üzerinde nöbet tutturulmaz” açıklamasını yaptı.

kaynak: gazetesaglik.com

Kategoriler
Haberler Manşet Twitter

#BugünGünlerdenŞırnak lütfen bir destek de siz verin!

Şırnak Devlet Hastanesi’nde çalışan genç hekim arkadaşlarımız zor günler geçiriyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri onları ve sorunlarını görmezden geliyor. Şiddet ve baskı altında sağlık hizmeti sunmaya çalışan genç doktorlara gün destek günü çünkü #BugünGünlerdenŞırnak lütfen şimdi aşağıdaki butona tıklayarak bir destek de siz verin!

Kategoriler
Haberler Manşet Twitter

Günün tweeti

tweet-opt

Kategoriler
seo Twitter

Mehmet AKARCA’dan bedelli askerlik tweetleri

Mehmet AKARCA’nın bedelli askerlik tweetleri, AKARCA’nın Ankara Kulisleri’nde konuyu farklı açıdan takip ettiğini gösteriyor olabilir. Hayırlısı… Mehmet AKARCA’nın yarınki yazısını heyecanla bekliyoruz.

mehmet akarca

Kategoriler
Haberler Twitter

Başbakanlık’tan bedelli tweeti

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Resmi ve Onaylı Twitter Hesabı’ndan bedelli askerlik tweeti atması bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

başbakanlık bedelli askerlik-w640-h480

Kategoriler
Haberler Twitter

Mehmet AKARCA’dan “Torba” tweeti

Bedelli Askerlik bekleyenlerin bir numaralı destekçisi Mehmet AKARCA ağabey’den “torba” cevaplı tweet…

fotoğraf

Kategoriler
Haberler Son Dakika Twitter

Bu Gecenin Hashtagi #BedelliAskerlikTorbayaKonsun HAZIR BUTON TIKLA

Aşağıdaki butonlara tıklayarak hashtag’i TT listesine sokmamıza yardımcı olun!

Buton 1 

Buton 2 

Buton 3

Buton 4 

Buton 5 

Buton 6 

Kategoriler
Haberler Twitter

Yiğit Bulut’dan Bedelli Askerlik tweeti

Yiğit Bulut’dan Bedelli Askerlik tweeti

yiğit bulut bedelli askerlik 2-w640-h480